KOHÉRÉNSI RÉFÉRÉNSIAL DINA RUBRIK “KOLOM” MAJALAH MANGLÉ TAUN 2018

Dewi Rahayu Arsaningsih, - (2020) KOHÉRÉNSI RÉFÉRÉNSIAL DINA RUBRIK “KOLOM” MAJALAH MANGLÉ TAUN 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1607962_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1607962_Chapter1.pdf

Download (508kB)
[img] Text
S_BD_1607962_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (530kB)
[img] Text
S_BD_1607962_Chapter3.pdf

Download (433kB)
[img] Text
S_BD_1607962_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (888kB)
[img] Text
S_BD_1607962_Chapter5.pdf

Download (384kB)
[img] Text
S_BD_1607962_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (12MB)
Official URL: http:/repository.upi.edu

Abstract

Nalika nulis, biasana nu nulis kurang niténan kasaluyuan antarkalimah di jerona. Ieu hal bisa ngabalukarkeun ayana kasalahpahaman maksud anu rek ditepikeun ku nu nulis jeung maksud anu diinterprétasikeun ku nu maca. Ieu hal ogé aya patalina jeung salah sahiji kajian analisis wacana ngeunaan adegan batin (ma’na) antarbagean wacana anu disebut kohérénsi, boh kohérénsi référénsial boh kohérénsi tékstual. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun wanda, tingkat, jeung dominasi wanda kohérénsi référénsial antarkalimah anu nyampak dina rubrik “Kolom” majalah Manglé taun 2018. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalawan metode déskriptif. Data dikumpulkeun maké téhnik dokuméntasi. Instrumén panalungtikan anu digunakeun nyaéta kartu data digital. Hasil tina ieu panalungtikan kapanggih 248 data paragrap. Dumasar kana wanda kohérénsi référénsial kapanggih aya 15 wanda kohérénsi référénsial nyaéta 4 tatali kausalitas sebab-akibat; 9 tatali kausalitas alesan-akibat; 9 tatali kausalitas akibat-alesan, 6 tatali komparatif ngupamakeun; 1 tatali komparatif lalandian; 15 tatali parafrastis; 39 tatali komparatif latar-inklusif; 23 tatali komparatif latar-kacindekan; 81 tatali idéntifikatif; 28 tatali aditif; 2 tatali géneralisasi spésifik-génerik; 17 tatali géneralisasi génerik-spésifik; 1 tatali résultatif sarana-hasil; 2 tatali résultatif sarat-hasil; jeung 4 tatali résultatif sarana-tujuan. Dumasar kana tingkat kohérénsi référénsial hasilna nyaéta luhur, sabab tina 248 data paragrap kapanggih aya 242 data paragrap anu kohéren sarta 6 data paragrap anu henteu kohéren. Dumasar dominasi, anu ngadominasi nyaéta wanda kohérénsi référénsial tatali idéntifikatif nyaéta 81 data. Bisa dicindekkeun yén wanda kohérénsi référénsial anu réa kapanggih nyaéta tatali idéntifikatif sabab rubrik “kolom” kaasup kana jenis wacana arguméntatif anu eusina mangrupa sawangan-sawangan hasil idéntifikasi nu nulisna. Kecap galeuh: kohérénsi référénsial, tatali ma’na, wacana Saat menulis, biasanya penulis kurang memperhatikan ketersambungan antarkalimat di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman maksud yang akan disampaikan penulis dengan apa yang diinterpretasikan oleh pembaca. Hal ini berkaitan dengan salah satu kajian analisis wacana mengenai adegan batin (makna) antarbagian wacana yang disebut koherensi, baik koherensi referensial maupun koherensi tekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jenis, tingkat, serta dominasi jenis koherensi referensial antarkalimat yang terdapat dalam wacana rubrik “Kolom” majalah Mangle tahun 2018. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kartu data digital. Hasil dari penelitian ini ditemukan 248 data paragrap. Berdasarkan jenis koherensi referensial ditemukan 15 jenis koherensi referensial yaitu 4 hubungan kausalitas sebab-akibat; 9 hubungan kausalitas alasan-akibat; 9 hubungan akibat-alasan, 6 hubungan komparatif perumpamaan; 1 hubungan komparatif julukan; 15 hubungan parafrastis; 39 hubungan komparatif latar-inklusif; 23 hubungan komparatif latar-kesimpulan; 81 hubungan identifikatif; 28 hubungan aditif; 2 hubungan generalisasi spesifik-generik; 17 hubungan generalisasi generik-spesifik; 1 hubungan resultatif sarana-hasil; 2 hubungan resultatif sarat-hasil; dan 4 hubungan resultatif sarana-tujuan. Berdasarkan tingkat koherensi hasilnya adalah tinggi karena dari 248 data paragrap ditemukan sebanyak 242 data paragrap yang koheren, serta 6 data paragrap yang tidak koheren. Berdasarkan dominasi, yang mendominasi adalah hubungan identifikatif yaitu sebanyak 81 data. Dapat disimpulkan bahwa jenis koherensi referensial yang paling sering muncul adalah hubungan identifikatif karena rubrik “Kolom” termasuk ke dalam jenis wacana argumentatif yang berisi pendapat-pendapat hasil identifikasi penulisnya. Kata Kunci : koherensi referensial, hubungan makna, wacana When writing, writers usually pay little attention to the interconnectedness within. This can cause misunderstanding of the intent that the author will convey with what the reader is interpreting. This relates to one of the discourse analysis studies regarding the inner scenes (meaning) between the discourse parts called coherence. There are two kinds of coherence, namely referential coherence and textual coherence. This study aims to analyze and describe the type, level, and dominance of the type of intercultural referential coherence contained in the discourse rubric "Kolom" of Mangle magazine in 2018. In this study a qualitative approach with descriptive methods was used. The technique of collecting data uses documentation techniques. The research instrument used was a digital data card. The results of this study found 248 paragraph data. Based on the type of referential coherence, 15 types of referential coherence are found, namely 4 causal relations cause-effect; 9 causal relations reason-effect; 9 causal relations effect-reason; 6 ar simile comparative relations; 1 comparative relations nickname; 15 paraphrastic relations; 39 background-inclusive comparative relations; 23 background-conclusion comparative relations; 81 identifying relations; 24 additive relations; 2 generic-specific generalization relations; 17 ‘generic-specific generalization relationships; 1 resultative means-result relations; 2 result-laden resultative relationships; and 4 resultative relations means-goals. Based on the coherence level the result is high because of 248 paragraph data found as many as 242 cohéren paragraph data, and 6 incoherent paragraph data. Based on dominance, what dominates is the identification relationship that is as much as 81 data. It can be concluded that the type of referential coherence that most often arises is the identification relations because the column "Kolom" is included in the type of argumentative discourse that contains the opinions resulting from the author's identification. Keywords: referential coherence, meaning relations, discourse

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: koherensi referensial, hubungan makna, wacana
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Dewi Rahayu Arsaningsih
Date Deposited: 24 Feb 2020 06:32
Last Modified: 24 Feb 2020 06:32
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47171

Actions (login required)

View Item View Item