ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA DINA NASKAH DRAMA "SEMAH" SADURAN ROSYID E. ABBY

Tubagsu Panji Rahmat H, - (2020) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA DINA NASKAH DRAMA "SEMAH" SADURAN ROSYID E. ABBY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1601522_Title.pdf

Download (372kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Chapter1.pdf

Download (229kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (288kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Chapter3.pdf

Download (247kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (518kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Chapter5.pdf

Download (196kB)
[img] Text
S_BD_1601522_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (881kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga judul “Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra dina Naskah Drama Sémah”. Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngadéskripsikeun stuktur anu aya dina naskah drama Sémah sarta psikoanalisi dina tokoh-tokoh naskah drama Sémah. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta deskriptif. Téhnik anu digunakeun dina ngumpulkeun data nyaéta téhnik telaah pustaka. Analisis data anu dilakukeun ngawengku analisis struktural jeung analisis psikologi sastra. Kacindékan dina ieu panalungtikan kahiji nyaéta téma, téma dina naskah drama “Sémah” nyaéta budak minggat anu balik deui hayang babakti tapi salah carana nyieun ngabalukarkeun manéhna dipaéhan. Pasualan anu aya dina carita leuwih kana sosial masarakat, di antarana ékonomi, status sosial, jeung moral.; alur nyoko tina struktur dramatik anu ngawengku éksposisi, komplikasi, klimaks, résolusi, jeung kongklusi; Latar témpat anu aya dina naskah leuwih loba di rohangan imah. Dina naskah drama “Semah” nyampak struktur drama anu ngawengku prolog, dialog, kramagung, wawancang, solilokui, adegan jeung épilog. Dina struktur carita jeung struktur naskah drama miboga unsur-unsur anu silih pakait. Ieu naskah drama bisa dijadikeun bahan pikeun aprésiasi masarakat. Tokoh anu miboga aspék psikologi sastra dina naskah drama “Sémah” kabagi kana tilu tokoh. Unggal tokoh miboga aspék psikologi sastra séwang-séwangan.Unggal tokoh ogé miboga aspék id, égo jeung superego. Ieu hal anu ngarojong watek tokoh anu dicaritakeun ku pangarang. Ayana kasaimbangan watek anu bisa katitén sacara gembleng sarta miboga hubungan anu aya pakaitna. Kecap galeuh: naskah drama, struktural carita, struktur naskah drama, psikologi sastra. KAJIAN STRUKTURAL DAN PSIKOLOGI SASTRA DALAM NASKAH DRAMA SÉMAH SADURAN ROSYID É. ABBY Tubagus Panji Rahmat Handian ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Kajian Struktural dan Psikologi Sastra dalam Naskah Drama Sémah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengdeskrifsikan stuktur yang ada di dalam naskah drama Semah serta psikoanalisi dalam tokoh-tokoh naskah drama Semah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik telaah pustaka. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis struktural dan analisis psikologi sastra. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pertama, naskah drama “Semah” memiliki tema seorang anak yang pergi dari rumah dan ingin kembali berbakti, tapi cara yang digunakannya membuat dia celaka. Masalah yang ada dalam cerita adalah masalah sosaial masyarakat diantaranya ekonomi, status sosial dan moral; alur yang ada dalam naskah drama yaitu eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, jeung kongklusi; latar tempat dalam naskah drama yaitu di rumah biasa dan terpencil. Dalam naskah drama “Semah” terdapat struktur drama yang meliputi prolog, dialog, kramagung, wawacang, solilokui, adegan yang ditandaidengan masuknya tokoh Mang Juned atau masuknya tokoh lain dalam cerita serta epilog. Dalam struktur cerita dan struktur naskah drama mempunyai unsur - unsur yang berkaitan. Naksah drama ini bisa digunakan untuk bahan apresasi masarakat umum dan kedua, tokoh yang memiliki aspek psikologi sastra dalam naskah drama “ Semah” yaitu terdapat empat tokoh. Setiap tokoh memiliki aspek psikologi sastra yang berbeda. Setiap tokoh memiliki kekuatan id, ego dan super egonya masing – masing. Hal ini mendorong watak tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Keseimbangan watak bisa dilihat dengan jelas dan mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Kata Kunci: naskah drama, struktural cerita, struktur naskah drama, psikologi sastra.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: naskah drama, strukturalcarita,struktur naskah drama,psikologi sastra.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Tubagus Panji Rahmat H
Date Deposited: 02 Mar 2020 03:11
Last Modified: 02 Mar 2020 03:11
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47432

Actions (login required)

View Item View Item