NOVEL MUNJUNG KARYA MOH. AMBRI : Ulikan Struktural jeung Antropologi Sastra

Yusuf Ramdani, - (2020) NOVEL MUNJUNG KARYA MOH. AMBRI : Ulikan Struktural jeung Antropologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1608262_Title.pdf

Download (803kB)
[img] Text
S_BD_1608262_Chapter1.pdf

Download (390kB)
[img] Text
S_BD_1608262_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (897kB)
[img] Text
S_BD_1608262_Chapter3.pdf

Download (428kB)
[img] Text
S_BD_1608262_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1608262_Chapter5.pdf

Download (251kB)
[img] Text
S_BD_1608262_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

NOVEL MUNJUNG KARYA MOH. AMBRI (Ulikan Struktura jeung Antropologi Sastra) Yusuf Ramdani² ABSTRAK Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana kapanasaran ngeunaan novel Munjung karya Moh. Ambri patali jeung kapercayaan masarakat Sunda baheula ngeunaan pesugihan. Ku kituna éta novel téh perlu diulik sacara struktural jeung antropologi sastra pikeun bahan bacaan. Tujuan ieu pannalungtikan nyaéta pikeun gadéskripsikeun struktur carita carita jeung unsur antropologi sastra dina novel Munjung karya Moh. Ambri. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif nu sacara langsung ngadékripsikeun struktur carita jeung unsur antroplogi sastra nu nyangkaruk dina novel Munjung karya Moh. Ambri. Anapon téhnik ngumpulkeun data digunakeun nyaéta ulikan pustaka ku cara ngumpulkeun sumber data mangrupa novel nu aya di sababaraha pabukon paguron luhur di Jawa Barat. Dumasar kana hasil panalungtikan, struktur carita novel Munjung ngawengku tilu aspék, nyaéta struktur tema, fakta cerita (galur, palaku jeung watek), jeung sarana sastra (judul, puseur implengan, jeung gaya basa). Téma umum dina ieu novel nyaéta ngeunaan kebeungharan jeung pesugihan. Dumasar kana hasil analisis antropologi sastra, dipikanyaho yén novel Munjung ngainformasikeun ngeunaan kahirupan masarakat Sunda nu ngawengku: 1) masa lampau, patali jeung ritual pesugihan nu kajadian sarta pangalaman dina mangsa katukang; 2) kearifan lokal, saperti kapercayaan masarakat, agama, kabiasaan-kabiasaan, jeung tradisi; 3) folklor (tradisi lisan jeung sastra lisan), saperti mantra, babasan jeung paribasa, dialék, jeung adat kabiasaan masarakat; sarta 4) mitos, saperti percaya kana takdir, kacurigaan, kakeuheul, ritual, jeung poé nu dianggap karamat. Kecap galeuh: antropologi sastra, novel, pesugihan.   NOVEL MUNJUNG KARYA MOH. AMBRI (Kajian Struktural dan Antropologi Sastra)¹ Yusuf Ramdani² ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timbulnya rasa penasaran terhadap novel Munjung karya Moh. Ambri tentang kepercayaan masyarakat Sunda zaman dulu mengenai pesugihan. Oleh karena itu, novel tersebut perlu dikaji secara struktural dan antropologi sastra sebagai contoh bahan bacaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur cerita dan unsur antropologi sastra novel Munjung karya Moh. Ambri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang secara langsung mendeskripsikan struktur cerita dan unsur antroplogi sastra dalam novel tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara mengumpulkan sumber data berupa novel di berbagai perpustakaan perguruan tinggi yang berada di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan struktur cerita novel Munjung melingkupi tiga aspék, yaitu struktur tema, fakta cerita (alur, tokoh dan penokohan), dan sarana sastra (judul, sudut pandang, dan gaya bahasa). Tema umum dari novel ini adalah tentang kekayaan dan pesugihan. Berdasarkan hasil kajian antropologi sastra, diketahui bahwa novel Munjung menginformasikan tentang kehidupan masyarakat Sunda yang meliputi 1) masa lampau berkaitan dengan ritual pesugihan 2) kearifan lokal, yang terdiri dari kepercayaan masyarakat, agama, adat-istiadat, dan kebiasaan, 3) folklor (tradisi lisan dan sastra lisan), terdiri dari peribahasa, dialek, dan adat kebiasaan ritual, serta 4) mitos, yang terdiri dari kepercayaan pada takdir, kepercayaan masa lampau, dan kecurigaan terhadap pesugihan. Kata Kunci: antropologi sastra, novel, pesugihan.   NOVEL MUNJUNG BY MOH. AMBRI (Structural Study and Literary Anthropology)¹ Yusuf Ramdani² ABSTRACT This research is motivated by the emergence of curiosity about the novel Munjung by Moh. Ambri about the beliefs of ancient Sundanese people about pesugihan. Therefore, the novel needs to be studied structurally and anthropological literature as an example of reading material. The purpose of this study is to describe the story structure and elements of the literary anthropology of the novel Munjung by Moh. Ambri. The method used in this research is a descriptive method that directly describes the structure of the story and elements of literary anthropology in the novel. The data collection technique used in this research is literature study by collecting data sources in the form of novels in various college libraries located in West Java. Based on the results of the study, found the structure of the story of Munjung's novel covers three aspects, namely the structure of the theme, the facts of the story (plot, characters and characterizations), and literary means (title, point of view, and language style). The general theme of this novel is about wealth and pesugihan. Based on the results of literary anthropology studies, it is known that Munjung's novel informs about the life of Sundanese people which includes 1) the past relating to ritual pesugihan 2) local wisdom, consisting of community beliefs, religion, customs, and habits, 3) folklore (tradition oral and oral literature), consisting of proverbs, dialects, and ritual customs, and 4) myths, which consist of belief in destiny, belief in the past, and suspicion of pesugihan. Keywords: anthropology sastra, novel, pesugihan

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Yusuf Ramdani
Date Deposited: 25 Feb 2020 06:44
Last Modified: 25 Feb 2020 06:44
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47220

Actions (login required)

View Item View Item