ADEGAN FRASA SIFAT DINA NOVÉL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN KARYA MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH (Ulikan Struktural jeung Semantik)

Elih Halimatus Sa'diyah, - (2020) ADEGAN FRASA SIFAT DINA NOVÉL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN KARYA MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH (Ulikan Struktural jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1607931_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1607931_Chapter1.pdf

Download (393kB)
[img] Text
S_BD_1607931_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (556kB)
[img] Text
S_BD_1607931_Chapter3.pdf

Download (399kB)
[img] Text
S_BD_1607931_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (451kB)
[img] Text
S_BD_1607931_Chapter5.pdf

Download (257kB)
[img] Text
S_BD_1607931_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ADEGAN FRASA SIFAT DINA NOVÉL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN KARYA MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH ELIH HALIMATUS SA’DIYAH2 ABSTRAK Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta konstruksi frasa salaku salasahiji bagéan tina widang sintaksis nu miboga analisis nu kawilang hésé, boh dina struktur frasana sorangan boh dina patalina jeung struktur predikatif. Tujuan tina ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun frasa sifat dumasar kana wanda frasa, adegan frasa sifat, jeung patali harti antarunsur frasa sifat. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta novél Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kalayan téhnik ngumpulkeun data téhnik dokuméntasi jeung téhnik ngolah data ngagunakeun téhnik analisis unsur langsung. Hasil ieu panalungtikan, nya éta (1) frasa sifat nu kapanggih, (2) wanda frasa sifat, (3) adegan frasa sifat, jeung (4) patali harti antarunsur frasa sifat. Kacindekan tina ieu panaluntikan, kapanggih aya 137 frasa sifat dina novél Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Wanda frasa nu kapanggih aya 2 nya éta frasa éndoséntrik koordinatif jeung frasa éndoséntrik atributif. Adegan frasa sifat kapanggih aya IX pola, data nu kapaluruh lolobana kaasup kana pola IV nya éta 70 frasa, hartina dina ieu novél lolobana ngagunakeun frasa sifat anu ngagunakeun kecap panambah nu nuduhkeun tingkatan. Patali harti antarunsur frasa sifat, kapanggih aya frasa sifat jumlah, frasa sifat pamilih-, frasa sifat tingkat-1, frasa sifat tingkat-3, frasa sifat undak, frasa sifat pamungkir, jeung frasa sifat aspék, data nu kapaluruh lolobana kaasup kana frasa sifat tingkat-1 nya éta aya 70 frasa, hartina dina ieu novél lolobana ngagunakeun frasa sifat nu ngagunakeun kecap panambah nu nuduhkeun tingkatan, nya éta rada, leuwih, mani, naker, pisan, jeung teuing. Kecap Galeuh: frasa, frasa sifat, novél STRUKTUR FRASA SIFAT DALAM NOVEL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN KARYA MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH1 ELIH HALIMATUS SA’DIYAH2 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konstruksi frasa sebagai salah satu bagian dalam bidang sintaksis yang mempunyai analisis yang cukup rumit baik dalam struktur frasa itu sendiri, maupun keterikatannya dalam struktur predikatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sudaryat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan frasa sifat berdasar tipe frasa, pola frasa sifat, dan keterkaitan arti antarunsur frasa sifat. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis unsur langsung. Hasil dari penelitian, adalah (1) frasa sifat yang terdapat dalam novel, (2) tipe frasa sifat, (3) pola frasa sifat, dan (4) keterkaitan arti antarunsur frasa sifat. Kesimpulan dari penelitian ini, ditemukan ada 137 frasa sifat dalam novel Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan karya Mh. Rustandi Kartakusumah. Tipe frasa yang ditemukan ada 2 tipe, yaitu frasa endosentrik koordinatif dan frasa endosentrik atributif, itu artinya dalam novel ini lebih banyak frasa yang tidak menggunakan kata sambung. Pola frasa sifat, terdapat ada IX pola, data yang terdapat lebih banyak menggunakan pola IV yaitu ada 70 frasa, artinya dalam novel ini banyak terdapat frasa sifat yang menggunakan kata tambahan yang menunjukan tingkatan. Berdasarkan keterkaitan arti antarnsur frasa sifat, terdapat frasa sifat jumlah, frasa sifat pilihan-1, frasa sifat tingkat-1, frasa sifat tingkat-3, frasa sifat penambahan atau peningkatan, frasa sifat penolak dan frasa sifat aspek. Data yang terdapat dalam novel ini lebih banyak menggunakan frasa sifat yang menggunakan kata penambah dan menunjukan tingkatan, yaitu rada, leuwih, mani, naker, pisan dan teuing. Kata kunci: frasa, frasa sifat, novel ADJECTIVE PHRASE STRUCTURE IN NOVEL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN BY MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH1 ELIH HALIMATUS SA’DIYAH2 ABSTRACT This research is motivated by the construction of phrases as one part in the field of syntax that has a fairly complex analysis both in the structure of the phrase itself, as well as its attachment in the predictive structure. The theory used in this research is Sudaryat theory.The purpose of this study is to describe the adjektival of the phrases based on the type of phrase, the pattern of the adjektival of the phrase, and the relationship between the meaning of the elements of the adjektival of the phrase. The data source in this study is the Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan novel by Mh. Rustandi Kartakusumah. The method used in this research is descriptive method using data collection techniques with documentation techniques and data processing techniques using direct element analysis techniques. The results of the study, are (1) the adjektival of the phrases contained in the novel, (2) the type of the adjektival of the phrase, (3) the pattern of the adjektival of the phrase, and (4) the relationship of meaning between the elements of the adjektival of the phrase. The conclusion of this study, found 137 adjektival phrases in the novel Sabobot Sapihanéan Sabata Sarimbagan by Mh. Rustandi Kartakusumah. There are two types of phrase types, namely coordinative endocentric phrases and attributive endocentric phrases, meaning that in this novel more phrases do not use conjunctions. Patterns of adjektival phrases, there are IX patterns, there are more data using pattern IV, there are 70 phrases, meaning that in this novel there are many adjektival phrases that use additional words that indicate levels. Based on the relationship between the meaning of the adjektival phrase, there are number adjektival phrases, choice-1 adjektival phrases, level-1 adjektival phrases, level-3 adjektival phrases, addition or increase adjektival phrases, repellent adjektival phrases and aspect properties phrases. The data contained in this novel uses more adjective phrases that use the word enhancer and indicate levels, namely rada, leuwih, mani, naker, pisan and teuing. Keyword: phrases, adjektival phrases, novel.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: rasa, frasa sifat, novel
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Elih Halimatus Sa'diyah
Date Deposited: 24 Feb 2020 08:05
Last Modified: 24 Feb 2020 08:05
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47201

Actions (login required)

View Item View Item