AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVELÉT BARUDAK POHACI NAWANG WULAN KARYA AI ROHMAWATI (Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan)

Meli Nurul Maliah, - (2020) AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVELÉT BARUDAK POHACI NAWANG WULAN KARYA AI ROHMAWATI (Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1608005_Title.pdf

Download (678kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Chapter1.pdf

Download (322kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (617kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Chapter3.pdf

Download (325kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (745kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Chapter5.pdf

Download (247kB)
[img] Text
S_BD_1608005_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (980kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Perluna tarékah pikeun ngawanohkeun jeung nepikeun maksud, hususna ngeunaan karakteristik budak dumasar psikologi perkembangan jeung ajén atikan karakter dina novelét jadi dadasar ieu panalungtikan. Éta hal kagambarkeun dina karya sastra anak nu judulna Pohaci Nawang Wulan karya Ai Rohmawati. Tujuan ieu panalungtikan pikeun mikanyaho struktur carita, karakteristik tokoh dumasar psikologi perkembangan, jeung ajén atikan karakter nu aya dina novelét Pohaci Nawang Wulan. Métode nu digunakeun nyaéta déskriptif-analitik kalayan téhnik studi pustaka. Hasilna ngawengku tilu hal, nyaéta: 1) struktur nu ngawengku téma, fakta carita (palaku, galur, latar), jeung sarana carita (judul, puseur implengan, gaya basa). Téma dina ieu novelét nyaéta ngeunaan kahirupan budak awéwé pahatu-lalis, nu masih sakola di SD ogé éta budak téh mibanda sawatara préstasi jeung ahlak nu hadé. Galur nu dipaké nyaéta galur maju. Palaku dina ieu novelét aya 24 palaku, kalayan hiji palaku utama. Latar anu kapanggih ngawengku 18 latar tempat, 13 latar waktu, jeung tilu latar sosial/budaya. Judul novelét Pohaci Nawang Wulan geus ngagambarkeun eusi caritana. Puseur implengan pangarang ngagunakeun jalma katilu. Gaya basa nu digunakeun nyaéta ngagunakeun basa nu basajan, ogé diseselan ku sababaraha gaya basa jeung babasan; 2) karakteristik tokoh dumasar psikologi perkembangan nu kapanggih ngawengku: a) opat ciri tumuwuhna fungsi fisik, b) 12 ciri merenahna fungsi-fungsi psikis; jeung c) hiji ciri dina usaha subjék nu patali jeung poténsial jasmani rohani; jeung 3) ajén atikan karakter nu ngawengku 16 ajén atikan karakter nu nyampak dina novelét Pohaci Nawang Wulan. Kacindekan tina ieu panalungtikan nyaéta ajén-ajén atikan karakter nu nyampak dina diri Pohaci dipangaruhan ku kaayaan hirupna nu geus ditinggalkeun indung-bapana ogé didikan ti bibi jeung emangna. Éta hal mangaruhan kana psikologi perkembangan tokoh. Perlunya upaya untuk memperkenalkan dan menyampaikan maksud, khususnya tentang karakteristik anak berdasarkan psikologi perkembangan dan pendidikan karakter dalam novelet jadi dasar penelitian ini. Hal tersebut tergambarkan dalam karya sastra anak yang berjudul Pohaci Nawang Wulan karya Ai Rohmawati. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur cerita, karakteristik tokoh berdasarkan psikologi perkembangan, dan pendidikan karakter yang ada dalam novelet Pohaci Nawang Wulan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik dengan teknik studi pustaka. Hasilnya terdiri dari tiga hal, yaitu: 1) struktur yang terdiri dari tema, fakta cerita (pelaku, alur, latar), dan sarana cerita (judul, sudut pandang, gaya bahasa). Tema dalam novelet yaitu menngenai kehidupan anak permpuan yatim-piatu, yang masih sekolah di SD dan anak tersebut mempunyai beberapa prestasi juga berakhlak yang baik. Alur yang dipakai adalah alur maju. Pelaku dalam novelet ada 24 pelaku dengan satu pelaku utama. Latar yang ditemukan yaitu 18 latar tempat, 13 latar waktu, dan tiga latar sosial/budaya. Judul dalam novelet sudah menggambarkan isi ceritanya. Sudut pandang pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa yang digunakan pengarang yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, dan ditemukan beberapa gaya bahasa juga babasan; 2) karakteristik tokoh berdasarkan psikologi perkembangan yang terdiri dari: a) empat ciri pertumbuhan fungsi fisik; b) 12 ciri pematangan fungsi-fungsi psikis, dan c) satu ciri usaha subjek yang berkaitan dengan potensial jasmani rohani; dan 3) pendidikan karakter yang teridiri dari 16 pendidikan karakter yang ada dalam novelet. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan karakter yang ada pada diri Pohaci dipengaruhi oleh keadaan hidupnya yang sudah ditinggal orangtuanya juga hasil didik dari bibi dan pamannya. Hal tersebut yang mempengaruhi dalam psikologi perkembangan tokoh. Kata kunci: nilai pendidikan karakter, novelet, dan psikologi perkembangan. CHARACTER EDUCATION IN CHILDREN'S NOVELETTE POHACI NAWANG WULAN OF AI ROHMAWATI (Structural & Developmental Psychology) Meli Nurul Maliah ABSTRACT The need to introduce and convey intentions, especially regarding the characteristics of children based on developmental psychology and character education in the novelet, is the basis of this research. This is illustrated in the children's literary work entitled Pohaci Nawang Wulan of Ai Rohmawati. The purpose of this study is to determine the story structure, character characteristics based on developmental psychology, and character education in the novel Pohaci Nawang Wulan. The method used is descriptive-analytic with literature study techniques. The results consist of three things, namely: 1) structure consisting of themes, story facts (actors, plot, setting), and the means of the story (title, point of view, language style). The theme in the novelet is about the lives of orphaned girls, who are still in elementary school and the child has some good achievements. The grooves used are forward grooves. There are 24 actors in the novelet with one main actor. Found settings are 18 place settings, 13 time settings, and three social / cultural settings. The title in the novelet already illustrates the contents of the story. The author's perspective uses a third-person perspective. The style of language used by the author is to use simple language, and found several styles of language are also readily; 2) character characteristics based on developmental psychology consisting of: a) four characteristics of growth in physical function; b) 12 characteristics of the maturation of psychic functions, and c) one characteristic of the subject's business that is related to spiritual physical potential; and 3) character education which consists of 16 character education in the novelet. The conclusion of this study is that the character education values that exist in Pohaci are influenced by the circumstances of his life that his parents have left behind as well as the results of his students' aunts and uncles. This has influenced the development psychology. Keywords: the value of character education, novelette, and developmental psychology.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No Panggil : S BD MEL a-2020; NIM : 1608005
Uncontrolled Keywords: ajén atikan karakter, novelét, jeung psikologi perkembangan.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Meli Nurul Maliah
Date Deposited: 15 Jun 2020 01:02
Last Modified: 15 Jun 2020 01:02
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/49066

Actions (login required)

View Item View Item