KONFLIK PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DINA NOVEL BUDAK TEUNEUNG KARYA SAMSOEDI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan

Zulfikar Alamsyah, - (2020) KONFLIK PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DINA NOVEL BUDAK TEUNEUNG KARYA SAMSOEDI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1601014_Title.pdf

Download (361kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Chapter1.pdf

Download (205kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (464kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Chapter3.pdf

Download (160kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (365kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Chapter5.pdf

Download (74kB)
[img] Text
S_BD_1601014_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (17MB)
Official URL: http://repository.upi.du

Abstract

Konflik psikologis nu dialaman ku budak nalika ngalaman fatherless jadi dadasar ieu panalungtikan. Ieu kasus kagambarkeun dina karya sastra anak nu judulna Budak Teuneung karya Samsoedi. Tujuan ieu panalungtikan téh pikeun mikanyaho struktur carita, karakteristik tokoh utama, jeung wangun konflik psikologis dina jero batin budak nu ngalaman fatherless sarta sabab ogé balukarna. Métode nu digunakeun nyaéta déskriptif ku cara téknik maca jeung cutat pikeun ngadéskripsikeun fakta carita, karakteristik tokoh utama, konflik psikologis tokoh utama, sarta sabab jeung balukar tina konflik psikologis nu kaalaman. Hasilna ngawengku tilu hal, kahiji nyaéta fakta carita jeung téma. Fakta carita téh ngawengku tokoh, galur, jeung latar. Téma ieu novél nyaéta budak yatim nu teuneung geusan ngabéla bebeneran. Tokoh protagonis dina ieu novel nyaéta Warji, sedengkeun tokoh antagonisna nyaéta Utun. Galur dina ieu novel téh galur mérélé. Miboga 23 latar tempat, 7 latar waktu, jeung 5 latar sosial budaya. Kadua, karakter tokoh utama dina ieu novel asup kana karakter budak mangsa oprasional formal nu miboga 11 karakteristik. Katilu, konflik batin nu kaalaman ku tokoh utamana aya opat rupa nyaéta 5 kasus approach-approach conflict, 7 kasus approach-avoidance conflict, 5 kasus avoidance-avoidance conflict, jeung 3 kasus multiple approach-avoidance conflict. Sabada dianalisis kapanggih 8 musabab jeung 6 balukar konflik psikologis. Kacindekan tina ieu panalungtikan nyaéta approach-avoidance conflict leuwih loba kaalaman ku tokoh utama. Ieu hal nandakeun yén éfék fatherless teu mangaruhan kana diri Warji sabab manéhna masih kénéh boga indung nu jadi tempat panyaluuhan jeung panyaranduan. Kecap galeuh: konflik psikologis, novel, tokoh utama Penelitian ini didasari oleh konflik psikologis yang dialami anak ketika mengalami fatherless. Kasus ini tercermin dalam sebuah karya sastra anak dengan judul Budak Teuneung karya Samsoedi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fakta cerita, karakteristik tokoh utama, dan bentuk konflik psikologis yang terjadi pada anak yang mengalami fatherless beserta sebab dan akibatnya. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik membaca dan mencatat untuk mendeskripsikan fakta cerita, karakter tokoh utama, konflik psikologis tokoh utama, beserta sebab dan akibatnya. Hasil dari penelitian ini meliputi tiga hal, yang pertama adalah fakta cerita dan tema. Fakta cerita tersebut meliputi tokoh, alur, dan latar. Tema novel ini adalah anak yatim yang memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran. Tokoh protagonis dalam novel ini yaitu Warji, sedangkan tokoh antagonis utamanya adalah Utun. Alur dalam novel ini adalah alur maju dengan 23 latar tempat, 7 latar waktu, dan 5 latar sosial budaya. Kedua, tokoh utama novel ini termasuk kedalam karakter anak tahapan oprasional formal dengan 11 karakteristik. Ketiga, konflik psikologis yang dialami tokoh utama terdpat empat macam, salah satu yang paling dominan adalah approach-avoidance conflict dengan delapan faktor penyebab dan enam akibat yang dialami. Kesimpulannya, fakta cerita dalam novel ini saling berkesinambungan. Tokoh utama dalam novel ini berada pada tahapan oprasional formal. Lalu, konflik aproach-avoidance lebih dominan dialami oleh tokoh utama setelah mengalami fatherless. Hal ini menandakan bahwa efek fatherless tidak begitu banyak berpengaruh terhadap Warji karena ia masih memiliki sosok ibu yang selalu membantunya. Kata kunci: konflik psikologis, novel, tokoh utama This research is based on psychological conflict experienced by children when experiencing fatherless. This case is reflected in a children's literary work with the title Budak Teuneung by Samsoedi. The purpose of this study is to describe the facts of the story, the characteristics of the main character, and the forms of psychological conflict that occur in children who experience fatherlessness and its causes and consequences. The method in this study is a descriptive method of reading and note-taking techniques to describe the facts of the story, the character of the main character, the psychological conflict of the main character, and their causes and consequences. The results of this study include three things, the first is the facts of the story and theme. The facts of the story include the characters, plot, and setting. The theme of this novel is orphans who have the courage to uphold the truth. The protagonist in this novel is Warji, while the main antagonist is Utun. The plot in this novel is a forward plot with 23 place settings, 7-time settings, and 5 socio-cultural backgrounds. Second, the main character of this novel is included in the character of the formal operational stage of children with 11 characteristics. Third, psychological conflicts experienced by the main characters are four kinds, one of the most dominant is an approach-avoidance conflict with eight causative factors and six effects experienced. In conclusion, the facts of the story in this novel are mutually sustainable. The main character in this novel is at the formal operational stage. Then, approach-avoidance conflict is more dominant experienced by the main character after experiencing fatherless. This indicates that the fatherless effect does not have much effect on Warji because he still has a mother figure who always helps him. Keywords: the main character, novel, psychological conflict

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: konflik psikologis, novel, tokoh utama
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Zulfikar Alamsyah
Date Deposited: 20 Feb 2020 07:55
Last Modified: 20 Feb 2020 07:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46963

Actions (login required)

View Item View Item