MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN PERISTIWA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-A di SMP NEGERI 2 BANDUNG Taun Ajar 2019/2020)

Nuke Virginia Yuanto, - (2020) MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN PERISTIWA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-A di SMP NEGERI 2 BANDUNG Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1603873_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1603873_Chapter1.pdf

Download (591kB)
[img] Text
S_BD_1603873_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (538kB)
[img] Text
S_BD_1603873_Chapter3.pdf

Download (607kB)
[img] Text
S_BD_1603873_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (808kB)
[img] Text
S_BD_1603873_Chapter5.pdf

Download (473kB)
[img] Text
S_BD_1603873_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN PERISTIWA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung Taun Ajar 2019/2020) Nuke Virginia Yuanto ABSTRAK Masalah dina ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh nulis laporan peristiwa. Tujuanna pikeun mikanyaho béda anu signifikan atawa henteu antara kamampuh nulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning. Métode anu digunakeun nyaéta studi kuasi ékspérimén kalawan desain pretest jeung posttest. Sumber datana nyaéta siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung Taun Ajar 2019/2020. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nyaéta modél pangajaran Problem Based Learning, sedengkeun variabel kaugerna nyaéta kamampuh nulis laporan peristiwa. Téhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik tés. Instrumén anu digunakeun dina prosés ngumpulkeun data nyaéta lembar soal anu eusina wangun paréntah. Data nu geus aya dianalisis ku cara maké software SPSS PASW versi 18. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) nu ngawengku uji normalitas, uji homogénitas, jeung uji hipotésis. Hasil panalungtikan nulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung saméméh ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning kagolong can mampuh, rata-ratana 54,50. Hasil panalungtikan nulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung kagolong mampuh, rata-ratana 83,17. Dumasar hasil uji hipotésis (Paired Samples Test), bisa dicindekkeun yén hasil ngitung t-statistic ngahasilkeun peunteun -15,577 jeung signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000. Ku kituna, H₁ ditarima atawa H₀ ditolak. Ieu hal némbongkeun yén aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis laporan peristiwa saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél Problem Based Learning. Jadi, bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Problem Based Learning bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis laporan siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung taun ajar 2019/2020. Kecap galeuh: modél pembelajaran, modél Problem Based Learning, nulis laporan peristiwa. MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MENULIS LAPORAN PERISTIWA (Studi Kuasi Eksperimen kepada Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020)1 Nuke Virginia Yuanto2 ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menulis laporan peristiwa. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain pretest dan posttest. Sumber data dalam penelitian ini ialah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2019/2020. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan menulis laporan peristiwa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu lembar soal dalam bentuk perintah. Data yang sudah ada dianalisis menggunakan software SPSS PASW versi 18. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) yang terdiri dari uji normalitas, uji homogénitas, dan uji hipotésis. Hasil penelitian menulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung sebelum menggunakan modél pembelajaran Problem Based Learning termasuk ke dalam golongan belum mampu, dengan rata-rata 54,50. Hasil penelitian menulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung termasuk ke dalam golongan mampu, dengan rata-rata 83,17. Berdasarkan hasil uji hipotésis (Paired Samples Test), bisa disimpulkan bahwa hasil menghitung t-statistic menghasilkan nilai -15,577 dengan signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000. Maka, H₁ diterima atau H₀ ditolak. Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan nulis laporan peristiwa sebelum dan sesudah menggunakan model Problem Based Learning. Jadi, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran ngagunakan model Problem Based Learning bisa meningkatkan kemampuan menulis laporan peristiwa siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bandung tahun ajaran 2019/2020. Kata Kunci: model pembelajaran, model Problem Based Learning, menulis laporan peristiwa. THE LEARNING MODEL PROBLEM BASED LEARNING IN WRITING THE REPORT (Quasi Experimental Studies to the students of classes VIII-A SMP Negeri 2 Bandung school year 2019/2020)1 Nuke Virginia Yuanto2 ABSTRACT The problem in this study is the lack of students ability to write event reports. The aim is to find out there is a significant difference between the ability to write reports on the events of class VIII-A students of SMP Negeri 2 Bandung before and after using the Problem Based Learning learning model. The method used is a quasi-experimental study with a pretest and posttest design. The source of the data in this study were students of class VIII-A of SMP Negeri 2 Bandung in Academic Year 2019/2020. The independent variable in this study is the Problem Based Learning model, while the dependent variable is the ability to write event reports. The technique used in this study is a test technique. The instrument used in data collection is a question sheet in the form of an order. Existing data were analyzed using SPSS PASW software version 18. Statistical Product and Service Solutions (SPSS) consisting of normality tests, homogeneity tests and hypotheses tests. The results of the study wrote a report on the events of class VIII-A students of SMP Negeri 2 Bandung before using the Problem Based Learning mode of learning including those who were not yet able, with an average of 54.50. The results of the study wrote a report on the events of class VIII-A students of SMP Negeri 2 Bandung included in the able class, with an average of 83.17. Based on the results of the hypothesis test (Paired Samples Test), it can be concluded that the results of calculating the t-statistic produce a value of -15,577 with a significance (Sig. 2-tailed) of 0,000. Therefore, H₁ is accepted or H₀ is rejected. This shows that there is a significant difference between the ability to write reports on the events before and after using the Problem Based Learning model. So, it can be concluded that the learning model using the Problem Based Learning model can improve the ability to write reports on the events of class VIII-A students of SMP Negeri 2 Bandung in the academic year 2019/2020. Keywords : model of learning, Problem Based Learning model, report writing skills.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: modél pembelajaran, modél Problem Based Learning, nulis laporan peristiwa.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Nuke Virginia Yuanto
Date Deposited: 24 Feb 2020 08:13
Last Modified: 24 Feb 2020 08:13
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47203

Actions (login required)

View Item View Item