GAYA BASA DINA TÉKS DONGÉNG PASANGGIRI TINGKAT KABUPATÉN SUKABUMI TAUN 2018

ANNISA CHOERUNNISA, - (2020) GAYA BASA DINA TÉKS DONGÉNG PASANGGIRI TINGKAT KABUPATÉN SUKABUMI TAUN 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1601493_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1601493_Chapter1.pdf

Download (449kB)
[img] Text
S_BD_1601493_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (625kB) | Request a copy
[img] Text
S_BD_1601493_Chapter3.pdf

Download (450kB)
[img] Text
S_BD_1601493_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (966kB) | Request a copy
[img] Text
S_BD_1601493_Chapter5.pdf

Download (434kB)
[img] Text
S_BD_1601493_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB) | Request a copy
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan didadasaran tina kurangna kamampuh masarakat ngagunakeun jeung maham gaya basa dina kahirupan sapopoé. Ari udagan ieu panalungtikan nyaéta pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun ngeunaan wanda, wangun, adegan jeung ma’na gaya basa anu nyampak dina téks dongéng pasanggiri tingkat Kabupatén Sukabumi taun 2018. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalayan ngagunakeun pamarekan kualitatif. Data dikumpulkeun maké téhnik dokuméntasi. Ari datana nyaéta gaya basa dina téks dongéng pasanggiri tingkat Kabupatén Sukabumi taun 2018. Data anu geus dikumpulkeun tuluy diolah ngagunakeun téhnik analisis unsur langsung dumasar kana instrumén kartu data digital. Hasil tina ieu panalungtikan kapaluruh 133 data gaya basa, anu mibanda wanda, wangun, adegan jeung ma’na. Dumasar kana wandana kapuluruh aya 10 wanda. Anu panglobana nyampak nyaéta gaya basa ngumpamakeun (43 data), ari anu pangsaeutikna nyaéta gaya basa ngasor jeung silib (1 data). Gaya basa séjénna lalandian (40 data), mijalma (13 data), rautan (2 data), rarahulan (21 data), ébréhan (3 data), kadalon (4 data), kahanan (5 data). Dumasar wangunna kapaluruh dua wangun nyaéta gaya basa winangun frasa (26 data), jeung gaya basa winangun klausa (107 data). Disawang tina adeganna kapaluruh 2 rupa, nyaéta adegan frasa jeung klausa. Adegan frasa mibanda tipe atributif, koordinatif, diréktif, jeung rélatif. Ari adegan klausa mibanda tipe klausa bébas jeung kauger. Dumasar ma’nana kapaluruh 2 rupa ma’na gaya basa nyaéta sasaruaan jeung babandingan. Ma’na sasaruaan nyoko kana sasaruaan mijalma, mituwuhan, jeung miindra. Ari ma’na babandingan nyoko kana babandingan ngaran awak sakujur, ngaran tutuwuhan, ngaran sasatoan, ngaran kaayaan alam, jeung ngaran barang. Kecap Galeuh: adegan, gaya basa, ma’na, téks dongéng ABSTRAK Penelitian ini didasari dari kurangnya kemampuan masyarakat menggunakan dan memahami gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan jenis, bentuk, struktur, dan makna gaya bahasa dalam teks dongeng kompetisi tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini adalah teks dongeng kompetisi tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2018. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis unsur langsung berdasarkan instrumen kartu data digital. Hasil dari penelitian ini diperoleh 133 data gaya bahasa yang dikaji berdasarkan jenis, bentuk, struktur, dan makna. Berdasarkan jenis diperoleh 10 jenis gaya bahasa. Gaya bahasa yang paling banyak adalah simile (43 data) dan yang paling sedikit adalah gaya bahasa litotes dan alegori (1 data). Data lainnya metafora (40 data), personifikasi (13 data), eufimisme (2 data), hiperbola (21 data), perifrasa (3 data), pleonasme (4 data), dan epitet (5 data). Berdasarkan bentuknya diperoleh 2 bentuk yaitu gaya bahasa dalam bentuk frasa (26 data) dan gaya bahasa dalam bentuk klausa (107 data). Berdasarkan struktur diperoleh 2 macam yaitu struktur frasa dan klausa. Struktur frasa memiliki tipe atributif, koordinatif, direktif, dan relatif. Sedangkan struktur dalam bentuk klausa memiliki tipe klausa bebas dan terikat. Berdasarkan maknanya diperoleh 2 macam makna yaitu persamaan dan perbandingan. Makna persamaan merujuk pada persamaan mijalma, mituwuhan, dan miindra. Adapun makna perbandingan merujuk pada perbandingan ngaran awak sakujur, ngaran tutuwuhan, ngaran sasatoan, ngaran kaayaan alam, dan ngaran barang. Kata Kunci: gaya bahasa, makna, struktur, teks dongeng, struktur ABSTRACT This research is based on the lack of people's ability to use and understand language styles in everyday life. The purpose of this study is to analyze and describe the types, shapes, structures, and meanings of language styles competition of fairy tale text in Sukabumi Regency level in 2018. The method used in this research is descriptive method using a qualitative approach. Data collected using documentation techniques. The data in this study were fairy tale text in Sukabumi Regency level in 2018. The collected data was then processed using direct element analysis techniques based on digital data card instruments. The results of this study were obtained 141 language style data that were reviewed based on type, shape, structure, and meaning. Based on the types obtained by 10 types of language styles. The style of language that is the most is simile (52 data) and the least is the style of language litotes and allegories (1 data). Other data are metaphor (40 data), personification (12 data), euphemism (2 data), hyperbole (21 data), circumlocution (3 data), pleonasm (4 data), and epithet (5 data). Based on the shape, 2 forms are obtained: language style in the form of phrases (27 data) and language style in the form of clauses (114 data) Based on the structure obtained 2 types, namely the structure of phrases and clauses, the structure of phrases has the attribute type, coordinative, directive, and relative, while the structure in the form of a clause has types of clauses are free and bound, based on the meaning obtained by 2 kinds of meanings, namely equality and comparison, the meaning of equality refers to the mijalma, mituwuhan and miindra equations, whereas the meaning of comparison refers to the comparison of ngaran awak sakujur, ngaran tutuwuhan, ngaran sasatoan, ngaran kaayaan alam, and ngaran barang. Key words: fairy tale text, language style, meaning, structure

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Kercap galeuh: adegan, gaya basa, ma'na, teks dongeng Kata Kunci: gaya bahasa, makna, struktur, teks dongeng, struktur Key words: fairy tale text, language style, meaning, structure
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: annisa choerunnisa
Date Deposited: 12 Feb 2020 06:46
Last Modified: 12 Feb 2020 06:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46597

Actions (login required)

View Item View Item