KARAKTERISTIK KAPAMINGPINAN SUNDA DINA NOVEL SAJARAH MANTRI JERO KARYA R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi

Danan Darajat, - (2020) KARAKTERISTIK KAPAMINGPINAN SUNDA DINA NOVEL SAJARAH MANTRI JERO KARYA R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1600233_Title.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1600233_Chapter 1.pdf

Download (142kB)
[img] Text
S_BD_1600233_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (343kB)
[img] Text
S_BD_1600233_Chapter 3.pdf

Download (234kB)
[img] Text
S_BD_1600233_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (761kB)
[img] Text
S_BD_1600233_Chapter 5.pdf

Download (144kB)
[img] Text
S_BD_1600233_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana anggapan nu nyebutkeun yén kapamingpinan urang Sunda masih kénéh héngkér, padahal dina sajarah dicatet ngaran-ngaran pamingpin Sunda nu hadé tur bisa dijadikeun conto keur balaréa, saperti Prabu Wangi, Niskala Wastu Kancana, jeung Sri Baduga Maharaja. Kitu ogé dina karya sastra, salasahijina nyaéta tokoh utama dina novel sajarah Mantri Jero. Tiori anu digunakeun dina ieu panalungtikan téh nyaéta tiori struktural Robert Stanton, tiori tatakrama kapamingpinan Sunda dumasar kana naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian, jeung tiori étnopédagogi kasundaan R. Hidayat Suryalaga. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun: 1) struktur carita novel sajarah Mantri Jero, 2) karakteristik kapamingpinan Sunda dina novel sajarah Mantri Jero, jeung 3) ajén étnopédagogi dina novel sajarah Mantri Jero karya R. Méméd Sastrahadiprawira. Sumber data anu digunakeun nyaéta novel sajarah Mantri Jero karya R. Méméd Sastrahadiprawira. Métode jeung téhnik anu dipaké dina ieu panalungtikan téh, nyaéta métode déskriptif, téhnik talaah pustaka, jeung studi dokuméntasi, sedengkeun nganalisisna ngagunakeun pamarekan kualitatif. Instrumén anu digunakeunna dibagi jadi dua, nyaéta instrumén pikeun ngumpulkeun data (céklis buku sumber) jeung instrumén pikeun ngolah data (kartu data). Hasil tina ieu panalungtikan téh nyaéta miboga struktur carita anu lengkep, karakteristik kapamingpinan Sunda anu hadé, tur nyampak ogé ajén-ajén étnopédagogi anu dipasing-pasing tina karakteristik kapamingpinan Sunda anu hadé. Kecap Galeuh: Étnopédagogi, karakter kapamingpinan, Mantri Jero, struktur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan yang menyebutkan bahwa kepemimpinan orang Sunda masih lemah, padahal dalam sejarah dicatat nama-nama pemimpin Sunda yang hebat dan bisa dijadikan contoh untuk yang lainnya, seperti Prabu Wangi, Niskala Wastu Kancana, dan Sri Baduga Maharaja. Demikian juga dalam karya fiksi, salah satunya yaitu tokoh utama dalam novel sejarah Mantri Jero. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori struktural Robert Stanton, teori tatakrama kepemimpinan Sunda berdasarkan naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian, dan teori etnopedagogi kesundaan R. Hidayat Suryalaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) struktur cerita novel sejarah Mantri Jero, 2) karakteristik kepemimpinan Sunda dalam novel sejarah Mantri Jero, dan 3) nilai etnopedagogi dalam novel sejarah Mantri Jero karya R. Memed Sastrahadiprawira. Sumber data penelitian ini, yaitu novel sejarah Mantri Jero karya R. Memed Sastrahadiprawira. Metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif, teknik telaah pustaka, dan studi dokumentasi, sedangkan cara menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan terbagi dua, yaitu instrumen untuk mengumpulkan data (ceklis buku sumber) dan instrumen untuk mengolah data (kartu data). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa novel sejarah Mantri Jero mempunyai struktur cerita yang lengkap, karakteristik kepemimpinan Sunda yang bagus, dan nilai-nilai etnopedagogi yang dikelompokkan dari karakteristik kepemimpinan Sunda yang bagus. Kata Kunci: Etnopedagogi, karakter kepemimpinan, Mantri Jero, struktur. This research is motivated by the assumption that the Sundanese leadership is still weak, whereas in history recorded the names of great Sundanese leaders and can be used as example for others, such as Prabu Wangi, Niskala Wastu Kancana, and Sri Baduga Maharaja. Likewise in works of fiction, one of which is the main character in the historical novel Mantri Jero. The theories used in this study are Robert Stanton's structural theory, Sundanese leadership theory based on the ancient Sundanese manuscript Sanghyang Siksa Kandang Karesian, and the etnopedagogy theory of R. Hidayat Suryalaga's delay. This study aims to analyze and describe: 1) the story structure of the historical novel Mantri Jero, 2) the characteristics of Sundanese leadership in the historical novel Mantri Jero, and 3) the value of ethnopedagogy in the historical novel Mantri Jero by R. Memed Sastrahadiprawira. The data source of this research is the historical novel Mantri Jero by R. Memed Sastrahadiprawira. The methods and techniques used in this research are descriptive methods, literature review techniques, and documentary studies, while the way to analyze them is using a qualitative approach. The instrument used was divided into two, namely the instrument for collecting data (checklist of source books) and the instrument for processing data (data cards). The results of this study indicate that the historical novel Mantri Jero has a complete story structure, good Sundanese leadership characteristics, and ethnopedagogic values grouped from the characteristics of good Sundanese leadership. Keywords: Ethnopedagogy, leadership character, Mantri Jero, structure.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Etnopedagogi, karakter kepemimpinan, Mantri Jero, struktur. Étnopédagogi, karakter kapamingpinan, Mantri Jero, struktur
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Danan Darajat
Date Deposited: 13 Feb 2020 07:55
Last Modified: 13 Feb 2020 07:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46663

Actions (login required)

View Item View Item