Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y
Number of items: 71.

A

Aep Saefurrohman, - (2019) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN RONGGÉNG TAYUB KALÉRAN DI DÉSA MEKARSARI KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aep Saepudin, - (2019) NILAI RELIGI DALAM KESENIAN GEMBYUNG DANGIANG BUHUN KAMPUNG CINENGAH DESA CURUG RENDENG : Kajian Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Andine Adriyani Septiani, - (2019) ANALISIS PERGESERAN BENTUK TERJEMAHAN PADA KOMIK TINTIN KARYA HERGÉ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Angin Endang Suharti, - (2019) TOKOH PANAKAWAN DINA LALAKON SEMAR RARABI PIKEUN PANGAJARAN SMA KELAS XII (TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astri Mulyawati, - (2019) WANDA JEUNG HARTI GAYA BASA KIASAN DINA NOVÉL KEMBANG PATAPAN KARYA SYARIF AMIN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cencen Apriyanto, - (2019) WAWACAN SYÉKH IBNU HASAN KARYA PURADINATA : Ulikan Struktural jeung Budaya. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cica Zahra Nadia, - (2019) MODÉL EXPLICIT INTRUCTION DINA PANGAJARAN KAWIH (STUDI KUASI EKSPERIMEN KA SISWA KELAS XI-KPU 2 SMK NEGERI 12 BANDUNG TAUN AJAR 2018/2019). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cicin Indriyani, - (2019) KECAP BARANG DINA RUBRIK “KATUMBIRI” MAJALAH MANGLÉ : Ulikan Struktur jeung Semantik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Citra Sela, - (2019) AJEN ATIKAN KARAKTER DINA NOVEL PUTRI SUBANGLARANG KARYA YOSEPH ISKANDAR PIKEUN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Dais Nurhalisa, - (2019) MODÉL NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-6 SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dani Wardani, - (2019) MOTIVASI PSIKOLOGI HUMANISTIK PALAKU UTAMA DINA KUMPULAN CARITA PONDOK JERUK KARYA LUGIENA DÉ : Ulikan Psikologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Fitriani Noor Robiah, - (2019) CAMPUR KODE DINA ACARA MILANG BÉNTANG AKTV (Ulikan Sosiolinguistik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dita Deviana, - (2019) MODÉL PANGAJARAN GROUP INVESTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN CARITA PONDOK : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VIII G SMPN 19 Kota Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dwi Nanda Lestari, - (2019) ASPÉK KEDALING DINA KUMPULAN CARPON KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI : Ulikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Elma Elviana, - (2019) UPACARA HAJAT SASIH DI KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eneng Nuraeni Fitri, - (2019) SIKEP BASA PENYIAR AKTV KANA BASA SUNDA (ULIKAN SOSIOLINGUISTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eri Indriani, - (2019) WUJUDIAH POLAH UCAP DINA NASKAH DRAMA “MOJANG DUA RÉBUAN” KARYA DADAN SUTISNA : Ulikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Farid Rizqi Maulana, - (2019) TINDAK TUTUR HUMORIS DINA NASKAH DRAMA LONGSÉR “NU GARERING” KARYA DHIPA GALUH PURBA : Ulikan Sosiopragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fidya Datian Nurfadila, - (2019) MODEL PANGAJARAN SCRAMBLE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fitria Noor Awalya, - (2019) MODÉL DIRECT INSTRUCTION DINA PANGAJARAN NULIS GUGURITAN : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Lembang Taun Ajaran 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gina Devina, - (2019) FAKTA CARITA JEUNG AJÉN MORAL DINA NASKAH DRAMA “SANG KURIANG” KARYA UTUY T. SONTANI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gina Oktaviana, - (2019) MODÉL PICTURE WORD INDUCTIVE DINA PANGAJARAN NULIS WARTA : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 3 Ciamis Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gita Kurnia Dewi, - (2019) ASPÉK KAPRIBADIAN TOKOH UTAMA DINA KUMPULAN CARPON JURIG PASÉA JEUNG NYI KARSIH KARYA TINI KARTINI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra Lacan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Hana Khoirunnisa, - (2019) RAGAM BASA DINA ACARA SAMPURASUN BALARÉA DI AKTV : Tilikan Sosiolinguistik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Iis Munawaroh, - (2019) CAMPUR KODE DINA ARTIKEL SISWA KELAS XII SMA PGII 1 BANDUNG TAUN AJAR 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Imas Siti Masitoh, - (2019) KECAP PANCÉN DINA KARANGAN LAPORAN KAJADIAN SISWA KELAS VIII-B SMP NEGERI 12 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Intan Eka Ardiwisastra, - (2019) NOVEL OCHANK KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS IX SMP : Ulikan Struktural jeung Fungsi Sosial. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Intan Nur, - (2019) TOPONIMI DUMASAR CARITA RAHAYAT DI KACAMATAN PARIGI KABUPATÉN PANGANDARAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DONGÉNG DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Jihan Nur Annisa, - (2019) KESENIAN TERBANG BUHUN DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA : Ulikan Éstétika jeung Sémiotika. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kheny Ayu Agustin, - (2019) MODÉL PANGAJARAN KARYA WISATA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurnia Sari, - (2019) ASPÉK SOSIAL DINA KUMPULAN CARITA BUDAK ULIN DI MONUMÉN KARYA TÉTTI HODIJAH : Ulikan Objéktif, Mimétik, jeung Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Leni Maryanika, - (2019) FRASA ÉKSOSÉNTRIK DINA NOVÉL KEMBANG KEMBANG PETINGAN KARYA HOLISOH M.É : Ulikan Struktur jeung Semantik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

M. Andri Yuriansyah, - (2019) NOVEL NUMBUK DI SUE KARYA MOH. AMBRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA KELAS XI (Ulikan Struktural jeung Ekologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maolidda Auliya, - (2019) ADEGAN KALIMAH BASA SUNDA DINA ARTIKEL SISWA KELAS XII IPS 2 SMAN 12 BANDUNG TAUN AJAR 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Marshela Nur Indah Putri, - (2019) MODÉL PAIR CHECK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén Siswa Kelas X MIPA 2 SMA Negeri 11 Kota Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Milka Rahmaty Septiani Kosim, - (2019) MODÉL EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIOGRAFI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMK Negeri 12 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Farid, - (2019) TÉKNIK PERMAINAN KARTU MÉMO DINA PANGAJARAN AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Lembang Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mutiara Fadilla, - (2019) MÉDIA GAMBAR BERSÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas XI MIPA 1 di SMA Negeri 11 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nanda Meilinda, - (2019) AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH GUGURITAN “DANGDANGGULA NU JADI MAMANIS” KARYA KALIPAH APO : Ulikan Filologi jeung Hermeneutik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nesa Wara Puspita, - (2019) FUNGSI CAI DINA DONGÉNG SUNDA : Ulikan Struktural jeung Intertékstual. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nira Sri Rahayu, - (2019) TÉKNIK MNEMONIK JEUNG MÉDIA VIDÉO DINA PANGAJARAN PAGUNEMAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 14 Bandung Taun Ajar 2018-2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Noval Mohammad Safari, - (2019) RUMPAKA KAWIH SUNDA ISLAMI SANGGIAN MANG KOKO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KAWIH DI SMP KELAS VIII : Ulikan Struktur Jeung Ajen Atikan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurul Aeni Fitriah, - (2019) ADEGAN WACANA PAGUNEMAN DINA ACARA “MILANG BÉNTANG” AKTV (Tilikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Purnamawati, - (2019) NOVEL SÉRIAL CARITA SILAT ANJAR KARANGAN ACHMAD RUSTANDI : Ulikan Struktural Jeung Psikologi Humanistik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Renaldi Rusmana, - (2019) MÉTODE IMAGE STREAMING DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Kelas VII-E di SMPN 2 Lembang Taun Ajaran 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resti Pandani, - (2019) BABANDINGAN STRUKTUR DONGENG NINI ANTEH JEUNG CARITA DRAMA ANTEH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGENG KELAS VII SMP (Ulikan Struktural jeung Etnopedagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Revi Dwiyanti, - (2019) UNSUR BUDAYA JEUNG STRUKTUR NARATIF DINA CARITA FILM CAKRA BUANA KARYA SUTRADARA MASSIMO BURHANUDDIN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Reykha Rostiana Dewi, - (2019) KESENIAN SINTREN DI DESA DUKUHBADAG KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA SISWA KELAS XII SMA : Ulikan Estetika jeung Semiotika. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Riska Parlina, - (2019) NOVÉL CARITA SI DIRUN KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SAKOLA KELAS IX SMP (Ulikan Struktural jeung Ajén Moral). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rosita Pasta Aulina, - (2019) KUMPULAN SAJAK JEUNG DANGDING DI NAGRI KATUMBIRI KARYA DÉDY WINDYAGIRI : Ulikan Struktural jeung Éstétika. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Saepul Mubaroq, - (2019) BABANDINGAN STRUKTUR DONGÉNG “SASAKALA SITU BAGENDIT” JEUNG CARITA DRAMA “NYI BAGENDIT GUGAT” PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Santi Adawiah, - (2019) PUPUJIAN DI KELURAHAN CIGONDÉWAH KALÉR KECAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI KELAS VII SMP : Ulikan Struktural jeung Ajén Atikan Karakter. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sely Mutia Zein, - (2019) MODÉL PANGAJARAN COMPLETE SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 1 SMAN 24 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Serli Novitasari, - (2019) NOVÉL TEU PEGAT ASIH SADURAN MOH. AMBRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Singgih Riyadh Firdaus, - (2019) MODÉL PANGAJARAN DÉMONSTRASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA MAHAM CARITA WAYANG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII-IPA 1 SMA YAS Bandung Taun Ajar 2018-2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Maya Mariam, - (2019) STRATÉGI SQ4R (SURVEY, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN TÉKS WARTA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa kelas VIII-A SMP Negeri 40 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sitti Komala, - (2019) RARANGKÉN BARUNG JEUNG GABUNG DINA NOVÉL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HENDRAYANA : Ulikan Struktur, Fungsi, jeung Harti. S1 thesis, Universitasi Pendidikan Indonesia.

Sumartini, - (2019) MODÉL BRAIN WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-G SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susi Sulastri, - (2019) RUMPAKA KAWIH DINA KASENIAN GEMBYUNG DI DÉSA CIBEUSI KECAMATAN CIATER KABUPATÉN SUBANG PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN KAWIH DI SMA KELAS X : Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syifa Nurafifa, - (2019) FUNGSI KATERANGAN DINA NOVÉL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA USÉP ROMLI H.M : Ulikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tanti Astoriny, - (2019) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVÉL DÉN ANGOR JEUNG PUTRI MONYÉT PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Teti Hermayanti, - (2019) PUISI SAWÉR DI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII : Tilikan Struktural jeung Ajén Atikan Karakter. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tiara Camelia, - (2019) GAYA BASA BABANDINGAN DINA NOVÉL JANGJI ASIH KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tiara Umari Nurul Fazrin, - (2019) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMAN 8 Bandung Taun Ajaran 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Titin Nurjanah, - (2019) STRUKTUR CARITA JEUNG AJEN MORAL DINA DONGENG MENAK BAHEULA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Trismayanti, - (2019) ISTILAH TRADISI TATANÉN NYAWAH DI DÉSA SUKADANA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN AJAR MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

V

Via Restu Oktaviani, - (2019) ADEGAN KONVÉRSASI DINA NASKAH DRAMA JEBLOG KARYA NAZARUDDIN AZHAR : Ulikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Vika Destivani, - (2019) KUALITAS SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER MATA PELAJARAN BASA SUNDA DI SMPN 2 LEUWISADENG BOGOR TAUN AJAR 2018/2019 : Uji Validitas jeung Reliabilitas. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Windi Budi Gusdiani, - (2019) STRATÉGI PANGAJARAN SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Indonesia Raya Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuni Rachmawati, - (2019) IMPLIKATUR PAGUNEMAN DINA KUMPULAN CARPON DUKUN LEPUS KARYA AHMAD BAKRI : Tilikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yuni Saparina, - (2019) MODÉL COOPERATIVE SCRIPT PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu Feb 2 15:39:05 2023 WIB.