TOKOH PANAKAWAN DINA LALAKON SEMAR RARABI PIKEUN PANGAJARAN SMA KELAS XII (TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK)

Angin Endang Suharti, - (2019) TOKOH PANAKAWAN DINA LALAKON SEMAR RARABI PIKEUN PANGAJARAN SMA KELAS XII (TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_ADP_1503558_Tittle.pdf

Download (230kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Chapter1.pdf

Download (215kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (363kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Chapter3.pdf

Download (247kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (677kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Chapter5.pdf

Download (197kB)
[img] Text
S_ADP_1503558_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (813kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku Panakawan nu mangrupa tokoh wayang golék nu kacida dipikaresepna ku masarakat lantaran sipatna nu resep banyol. Salian ti resep banyol, panakawan minangka média komunikasi dina nepikeun sora rahayat. Ieu hal ngalantarankeun peran jeung fungsi panakawan jadi réa. Ieu panalungtikan ngawengku struktur carita dina Semar Rarabi, sémiotik dina panca curiga dina carita wayang Semar Rarabi, jeung larapna hasil panalungtikan kana pangajaran carita wayang kelas XII. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode kualitatif-déskriptif nya éta Studi Kasus kalayan ngagunakeun wawancara, dokuméntasi, jeung studi pustaka dina ngumpulkeun data. Dumasar hasil panalungtikan, kapanggih tema dina ieu carita téh nyaéta jasmaniah, tokohna aya 10, latar dina ieu carita kabagi jadi tilu rupa nyaéta latar tempat, waktu, jeung sosial. Gaya basa nu kapanggih dina ieu carita, asup kana 10 wanda gaya basa. Sedengkeun sémiotik dina panca curiga nu kapanggih dina ieu panalungtikan nyaéta aya 9 siloka, 4 sasmita, 15 silib, 9 sindir, jeung 18 simbul. Kapanggih ogé hasil analisis yén carita wayang Semar Rarabi bisa dijadikeun bahan pangajaran Carita Wayang kelas XII sabab luyu jeung kritéria bahan Ajar nu ngawengku tujuan nu hayang dihontal, dianggap mibanda ajén pikeun kahirupan manusa, dianggap mibanda ajén minangka warisan ti entragan saméméhna, aya gunana pikeun ngawasa hiji paélmuan, sarta luyu jeung kabutuh katut minat siswa. Kecap Konci: panakawan, carita wayang, panca curiga -------- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salahsatu tokoh wayang golek yang banyak disukai oleh masyarakat yaitu Panakawan karena memiliki sifat senang bersendagurau. Selain menjadi bahan tertawaan, panakawan selaku media komunikasi dalam menyampaikan suara rakyat. Hal ini menyebabkan peran dan fungsi panakawan menjadi bermacam-macam dalam pedalangan. Penelitian ini mencakup struktur cerita dalam Semar Rarabi, semiotik pada pancacuriga dalam cerita Semar Rarabi, dan penerapan hasil penelitian ke dalam pembelajaran carita wayang di kelas XII. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yaitu Studi Kasus yang menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan tema dalam cerita ini yaitu jasmaniah, tokoh berjumlah 10 orang, latar dalam cerita terbagi dalam tiga latar yaitu tempat, waktu, dan sosial. Gaya bahasa yang ditemukan dalam cerita ialah memiliki 10 jenis gaya bahasa. Sedangkan semiotik dalam panca curiga yang ditemukan dalam penelitian ini adalan 9 silika, 4 sasmita, 15 silib, 9 sindir, dan 18 simbul. Ditemukan juga hasil analisis bawa cerita wayang Semar Rarabi dapat dijadikan bahan ajar Carita Wayang kelas XII karena sesuai dengan kriteria bahan ajar yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, dianggap mempunyai nilai-nilai untuk kehidupan manusia, dianggap memilki nilai sebagai warisan dari angkatan sebelumnya, memiliki kegunaan untuk menguasai suatu disiplin ilmu, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kata Kunci: panakawan, carita wayang, panca curiga ABSTRACT This research is motivated by one of the puppet figures who are much liked by the public, namely Panakawan because it has a nature to like to sag. In addition to being a laughing stock, panakawan as a communication media in conveying people's voices. This causes the role and function of panakawan to be vague in puppetry. This study includes the structure of the story in Semar Rarabi, semiotics in panca curiga in the Semar Rarabi story, and the application of the results of research into the learning of carita wayang in class XII. This research uses a qualitative-descriptive method that is a case study that uses interviews, documentation, and literature study in collecting data. In this study, analyzing the data was carried out using data analysis techniques directly. Based on the results of the study, it was found that the theme in this story is physical, the characters numbered 10 people, the setting in the story is divided into three settings namely place, time, and social. The style of language found in the story is to have 10 types of language styles. While the semiotics in the panca curiga found in this study were 9 silica, 4 sasmita, 15 silib, 9 satire, and 18 symbols. It was also found that the analysis results of Semar Rarabi puppet story can be used as Carita Wayang class XII teaching material because it is in accordance with the teaching material criteria that include the objectives to be achieved, are considered to have values for human life, are considered to have values as inheritance from the previous generation, have uses to master a discipline, and in accordance with the needs and interests of students. Keywords: panakawan, carita wayang, panca curiga

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: panakawan, carita wayang, panca curiga
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Angin Endang Suharti
Date Deposited: 17 Jul 2020 07:20
Last Modified: 17 Jul 2020 07:20
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43787

Actions (login required)

View Item View Item