NOVÉL TEU PEGAT ASIH SADURAN MOH. AMBRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral

Serli Novitasari, - (2019) NOVÉL TEU PEGAT ASIH SADURAN MOH. AMBRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1500062_Cover.pdf

Download (562kB)
[img] Text
S_BD_1500062_BAB 1.pdf

Download (404kB)
[img] Text
S_BD_1500062_BAB 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (654kB)
[img] Text
S_BD_1500062_BAB 3.pdf

Download (462kB)
[img] Text
S_BD_1500062_BAB 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (907kB)
[img] Text
S_BD_1500062_BAB 5.pdf

Download (386kB)
[img] Text
S_BD_1500062_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

NOVÉL TEU PEGAT ASIH SADURAN MOH. AMBRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA (Ulikan Struktural jeung Ajén Moral) Sérli Novitasari ABSTRAK Kasang tukang tina ieu panalungtikan nyaéta kurangna pangaweruh siswa kana ajén-inajén moral. Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun struktur carita jeung ajén moral dina novél Teu Pegat Asih, sarta larapna hasil panalungtikan pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMA. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analitik, jeung ngagunakeun téhnik talaah pustaka. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta novél Teu Pegat Asih saduran Moh. Ambri. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta kahiji struktur carita, téma nu nyangkaruk dina ieu novél nyaéta hubungan cinta sapasang kabogoh antara Taram jeung Nurhaida anu kaiket ku bébédaan status sosial di masarakat; galur nu digunakeun dina ieu novél nyaéta galur mérélé; palaku nu ngalalakon dina ieu novél aya 17 palaku nu kabagi jadi dua bagian, nyaéta 2 palaku utama jeung 15 palaku tambahan; latar nu kapanggih dina ieu novél ngawengku 27 latar tempat, 55 latar waktu, jeung 1 latar sosial luhur. Kadua, ajén moral, aya 17 ajén moral anu kapaluruh dina ieu novél, nyaéta ajén moral manusa ka Pangéran, ajén moral manusa ka dirina sorangan, ajén moral manusa ka papada jalma, ajén moral manusa kana waktu, jeung ajén moral manusa dina ngudag kasugemaan lahiriah jeung batiniah. Katilu, dumasar kana kritéria milih bahan pangajaran, hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMA, salian ti éta hasil tina ieu panalungtikan miboga struktur jeung ajén moral nu lengkep. Kecap galeuh: ajén moral, pangajaran aprésiasi sastra, struktural NOVEL TEU PEGAT ASIH SADURAN MOH. AMBRI UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA DI SMA (Kajian Struktural dan Nilai Moral) Sérli Novitasari ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan siswa terhadap nilai moral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur cerita dan nilai moral dalam novel Teu Pegat Asih, serta penerapannya sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dan menggunakan teknik telaah pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Teu Pegat Asih saduran Moh. Ambri. Hasil penelitian ini yaitu pertama struktur cerita, tema yang terkandung dalam novel tersebut adalah hubungan cinta sepasang kekasih antara Taram dan Nurhaida yang terikat oleh perbedaan status sosial di masyarakat; alur/plot yang digunakan adalah alur maju; tokoh yang berperan dalam novel tersebut sebanyak 17 tokoh yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 2 tokoh utama dan 15 tokoh tambahan; latar yang ditemukan dalam novel mencakup 27 latar tempat, 55 latar waktu, dan 1 latar sosial tinggi. Kedua, nilai moral, terdapat 17 nilai moral yang terkandung dalam novel, yaitu: nilai moral manusia dengan Tuhan, nilai moral manusia dengan dirinya sendiri, nilai moral manusia dengan manusia lainnya, nilai moral manusia dengan waktu, dan nilai moral manusia dalam mengejar kepuasan lahiriah dan batiniah. Ketiga, berdasarkan kriteria memilih bahan pembelajaran, hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMA, selain itu hasil dari penelitian ini mempunyai struktur dan nilai moral yang lengkap. Kata kunci: nilai moral, pembelajaran apresiasi sastra, struktural TEU PEGAT ASIH NOVEL ADAPTATION BY MOH. AMBRI FOR LEARNING MATERIALS OF LITERATURE APPRECIATION IN SENIOR HIGH SCHOOL (Structural Studies and Moral Values) Sérli Novitasari ABSTRACT This research is motivated by the lack of student knowledge against moral values. Therefore, this study is aimed to describe text structure and moral values in Teu Pegat Asih novel, and the results application for learning materials of literature appreciation in senior high school. This study uses descriptive analytical methods, and uses literature review techniques. The data source used in this study is Teu Pegat Asih novel adaptation by Moh. Ambri. The results of this study are first text structure of the novel, the theme contained in the novel is a love relationship between Taram and Nurhaida who are bound by the differences of a social status in society; the plot used in this novel is a chronological plot; moreover, the characters that play a role in the novel are 17 characters which divided into two parts; they are 2 main characters and 15 additional characters; Besides, the setting in the novel includes 27 settings of place, 55 settings of time, and 1 setting of high social setting. Second, the moral values, there are 17 moral values contained in the novel, including human moral values with God, human moral values with themselves, human moral values with other humans, human moral values with time and human moral values in pursuing internal satisfaction and external satisfaction. Third, based on criteria for choosing learning materials, the results of this study can be used for learning materials of literature appreciation in senior high school, besides that the results of this study have a complete struktur and moral values. Keywords: moral values, literature appreciation learning, structural

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: ajén moral, pangajaran aprésiasi sastra, struktural
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Q Science > Q Science (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Serli Novitasari
Date Deposited: 11 Apr 2020 11:52
Last Modified: 11 Apr 2020 11:52
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39508

Actions (login required)

View Item View Item