ASPÉK KAPRIBADIAN TOKOH UTAMA DINA KUMPULAN CARPON JURIG PASÉA JEUNG NYI KARSIH KARYA TINI KARTINI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra Lacan

Gita Kurnia Dewi, - (2019) ASPÉK KAPRIBADIAN TOKOH UTAMA DINA KUMPULAN CARPON JURIG PASÉA JEUNG NYI KARSIH KARYA TINI KARTINI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra Lacan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1501701_Title.pdf

Download (548kB)
[img] Text
S_BD_1501701_Chapter1.pdf

Download (289kB)
[img] Text
S_BD_1501701_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (445kB)
[img] Text
S_BD_1501701_Chapter3.pdf

Download (402kB)
[img] Text
S_BD_1501701_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1501701_Chapter5.pdf

Download (212kB)
[img] Text
S_BD_1501701_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana kompléksitas kapribadian para tokoh utama dina kumpulan carpon Jurig Paséa jeung Nyi Karsih. Tiori anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta tiori struktural Todorov jeung tiori psikologi sastra Jacques Lacan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun: 1) struktur kumpulan carpon Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, 2) aspék kapribadian para tokoh utama dina kumpulan carpon Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, jeung 3) faktor nu mangaruhan kapribadian tokoh utama. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta kumpulan carpon Jurig Paséa jeung Nyi Karsih karya Tini Kartini. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif analisis. Téhnik nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik tala’ah pustaka. Instrumén anu digunakeun kabagi dua, kahiji instrumén nu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta tabél céklis tala’ah dokuméntasi, tabél struktur carita, tabél aspék kapribadian, jeung tabél faktor-faktor nu mangaruhan kapribadian, sarta nu kadua nyaéta instrumén pikeun analisis data ngagunakeun kartu data analisis. Hasil panalungtikan dina kumpulan carpon Jurig Paséa jeung Nyi Karsih téh diwangun ku struktur carita anu gembleng, caritana ngagambarkeun kana imajinasi nu dipageuhan ku kasadaran anu jembar kana sajarah masarakat jeung kahirupan baheula. Aspék kapribadian tokoh utamana bisa kapaluruh kalawan jéntré dumasar kana hasil kabutuhanna (yang nyata), kakuranganna (yang imajinér), jeung hasrat kahayangna (yang simbolik). Kapribadian tokoh utama bisa kapaluruh sabab ayana faktor-faktor nu mangaruhan kana kapribadian tokoh utama nu ngawengku faktor internal jeung éksternal. Faktor internal réa patali jeung kaayaan psikologis sarta pasualan hirupna. Sedengkeun faktor éskternal nyaéta faktor nu aya dina di luar dirina, saperti faktor lingkungan. Kecap Galeuh: kumpulan carpon; struktur; aspék kapribadian; faktor kapribadian ------ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kompleksitas kepribadian para tokoh utama dalam kumpulan cerpen Jurig Paséa jeung Nyi Karsih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori struktural Todorov dan teori psikologi sastra Jacques Lacan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) struktur kumpulan cerpen Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, 2) aspek kepribadian para tokoh utama dalam kumpulan cerpen Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, dan 3) faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama. Sumber data dari penelitian ini adalah kumpulan cerpen Jurig Paséa jeung Nyi Karsih karya Tini Kartini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Instrumen yang digunakan ada dua, yang pertama instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tabel ceklis studi dokumentasi, tabel struktur cerita, tabel aspek kepribadian, dan tabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, serta yang kedua yaitu instrumen yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kartu data analisis. Hasil penelitiannya, kumpulan cerpen Jurig Paséa jeung Nyi Karsih dibentuk dengan struktur cerita yang lengkap, ceritanya menggambarkan kepada imajinasi yang dikuatkan oleh kesadaran dalam sejarah masarakat dan kehidupan dahulu. Aspek kepribadian tokoh utama bisa dianalisis dengan jelas berdasarkan hasil kebutuhannya (yang nyata), kekurangannya (yang imajiner), dan hasrat keinginannya (yang simbolik). Kepribadian tokoh utama bisa dianalisis karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepada kepribadian tokoh utama yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan keadaan psikologis serta persoalan hidupnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar dirinya, seperti faktor lingkungan. Kata Kunci: kumpulan cerpen; struktur; aspek kepribadian; faktor kepribadian ABSTRACT The background of the research is the complexity of the personality of the main characters in the short story collection Jurig Paséa jeung Nyi Karsih. The theory used in this study is Todorov's structural theory and Jacques Lacan's literary psychological theory. This research to analyze and describe: 1) the structure short story collection Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, 2) the personality aspects of the main characters in the short story collection Jurig Paséa jeung Nyi Karsih, and 3) factors that influence the personality of the main character. The data source of this research is a short story collection Jurig Paséa jeung Nyi Karsih by Tini Kartini. The method used in this research is descriptive analysis method. The technique used in this study is a literature study technique. The instruments used were two, the first instrument used to collect data, namely the table of documentation study checklist, story structure table, personality aspect table, and table of factors that affect personality, and the second is an instrument used to analyze data using a data card analysis. The results of research, a short story collection Jurig Paséa jeung Nyi Karsih formed with a complete story structure, the story illustrates the imagination that is strengthened by awareness in the history of the community and life in the past. The personality aspects of the main character can be clearly analyzed based on the results of their needs (real), their shortcomings (imaginary), and their desires (symbolic). The personality of the main character can be analyzed because of the factors that influence the personality of the main character consisting of internal factors and external factors. Internal factors are related to psychological conditions and life problems. While external factors are factors that exist outside of themselves, such as environmental factors. Keywords: short story collection; structur; personal aspect; personality factors

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: kumpulan carpon; struktur; aspék kapribadian; faktor kapribadian
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Gita Kurnia Dewi
Date Deposited: 09 Jul 2020 03:42
Last Modified: 09 Jul 2020 03:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39635

Actions (login required)

View Item View Item