TINDAK TUTUR HUMORIS DINA NASKAH DRAMA LONGSÉR “NU GARERING” KARYA DHIPA GALUH PURBA : Ulikan Sosiopragmatik

Farid Rizqi Maulana, - (2019) TINDAK TUTUR HUMORIS DINA NASKAH DRAMA LONGSÉR “NU GARERING” KARYA DHIPA GALUH PURBA : Ulikan Sosiopragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1504589_Title.pdf

Download (900kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Chapter1.pdf

Download (196kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (263kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Chapter3.pdf

Download (251kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (473kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Chapter5.pdf

Download (120kB)
[img] Text
S_BD_1504589_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://reporsitory.upi.edu

Abstract

Di masarakat Sunda, humor geus ilahar kasampak di sakabéh wangun komunikasi. Malahan dina kasenian rakyat ogé geus dijadikeun genre husus nyaéta dina drama longsér. Humor nu muncul sakapeung ngarempak tina aturan makéna basa nu ngajadikeun komunikasi teu lancar. Tatakrama nu jadi tetekon gé dirempak sangkan komunikasi nimbulkeun humor, ilaharna ku cara teu ngahargaan mitra tutur. Ku kituna, sumber data ieu panalungtikan nyaéta naskah drama longsér “Nu Garering” karya Dhipa Galuh Purba. Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngadéskripsikeun daya humoris, prinsip pragmatik, pola interaksi sosiopragmatik, jeung kontéks situasi tindak tutur humoris nu kapaluruh. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalayan métode déskriptif. Téhnik ngumpulkeun data nyaéta téhnik studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan kapaluruh 77 tindak tutur nu kaasup tindak tutur humoris. Satuluyna diklasifikasikeun dumasar kana udagan. Dumasar kana daya humoris, tindak tutur humoris panglobana nyaéta daya humoris métafora réalistis (15 tindak tutur), lantaran sakabéh humor pasti muncul dikasangtukangan ku réalita nu diomongkeun. Dumasar kana prinsip pragmatikna, tindak tutur humoris panglobana nyaéta maksim kawijaksanaan (15 tindak tutur), lantaran humor panggampangna muncul saupama ngarempak kana nilai kawijaksanaan nu meredih sangkan ngahargaan mitra tutur jeung kudu luyu kana tatakrama nu aya. Dumasar kana pola interaksi, tindak tutur humoris panglobana nyaéta rantayan ngaranté (56 tindak tutur), lantaran komunikasi humor ilaharna diwangun ku dua jelema sarta miboga pola tanya-jawab. Dumasar kana kontéks situasi, aspék idéntitas partisipan mangrupa faktor nu mangaruhan pisan nepi ka nimbulkeun humor. Bisa dicindekeun yén tindak tutur humoris nu kapaluruh mangrupa hasil ngarempak kana prinsip komunikasi nu dikasangtukangan ku kaayaan panyatur sarta pola nu digunakeun nyaéta tanya-jawab.;--Di masyarakat Sunda, humor sudah biasa terlihat di semua bentuk komunikasi. Bahkan dalam kesenian rakyat pun sudah dijadikan genre khusus yaitu dalam drama longser. Humor yang timbul terkadang melanggar pada aturan pemakaian Bahasa yang menjadikan komunikasi tidak lancer. Tatakrama yang menjadi aturan juga dilanggar agar komunikasi menimbulkan humor, biasanya dengan cara tidak mengahargai mitra tutur. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama longser “Nu Garering” karya Dhipa Galuh Purba. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan daya humoris, prinsip pragmatik, pola interaksi sosiopragmatik, dan konteks situasi tindak tutur humoris yang ditemukan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik mengumpulkan data Teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ditemukana 77 tindak tutur yang termasuk tindak tutur humoris. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Berdasarkan daya humoris, tindak tutur humoris terbanyak yaitu daya humoris metafora realistis (15 tindak tutur), karena semua humor pasti timbul dilatar belakangi oleh realita yang dibicarakan. Berdasarkan prinsip pragmatik, tindak tutur humoris terbanyak yaitu maksim kebijaksanaan (15 tindak tutur), karena humor paling mudah timbul bila melanggar pada nilai kebijaksanaan yang menuntut untuk menghargai mitra tutur dan harus sesuai dengan tatakrama yang berlaku. Berdasarkan pola interaksi, tindak tutur humoris terbanyak yaitu rangkaian berantai (56 tindak tutur), karena komunikasi humor biasanya dibentuk oleh dua orang dengan pola tanya-jawab. Berdasarkan konteks situasi, aspek identitas partisipan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi sehingga menimbulkan humor. Bisa disimpulkan bahwa tindak tutur humoris yang ditemukan merupakan hasil mealnggar pada prinsip komunikasi yang dilatar belakangi oleh keadaan penutur serta pola yang dipakai yaitu tanya-jawab.;--In Sundanese society, humor is commonly seen in all forms of communication. Even in folk art it has become a special genre in longser drama. Humor that arises sometimes violates the rules of language use that makes communication not smooth. The rules of conduct are also violated so that communication creates humor, usually by not respecting the speech partner. Therefore, the source of data in this study is the longser drama script "Nu Garering" by Dhipa Galuh Purba. This study aims to describe the humorous power, pragmatic principles, sociopragmatic interaction patterns, and the context of the humorous speech situation found. This research used a qualitative approach with descriptive methods. The technique of collecting data Library study techniques. The results of this study found 77 speech acts that included humorous speech acts. Next classified by destination. Based on humorous power, the most humorous acts of humorous are realistic metaphorical humorous power (15 acts of speech), because all humor must arise against the background of the reality in question. Based on pragmatic principles, the most humorous acts of speech are the maxim of wisdom (15 acts of speech), because humor most easily arises when it violates the value of wisdom that demands to respect the speech partner and must be in accordance with applicable manners. Based on the pattern of interaction, the most humorous speech acts are series of chain (56 speech acts), because humorous communication is usually formed by two people with a question and answer pattern. Based on the context of the situation, the aspect of participant's identity is a factor that greatly influences so as to cause humor. It can be concluded that the humorous speech act found is the result of a communication on the principle of communication which is based on the situation of the speaker and the pattern used is question and answer.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: humor, naskah drama longsér, sosiopragmatik, tindak tutur, longser drama manuscript, socio-pragmatic, speech act.
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Farid Rizqi Maulana
Date Deposited: 30 Jul 2020 05:27
Last Modified: 30 Jul 2020 05:27
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/40419

Actions (login required)

View Item View Item