MODEL PANGAJARAN SCRAMBLE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019

Fidya Datian Nurfadila, - (2019) MODEL PANGAJARAN SCRAMBLE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1505924_Title.pdf

Download (853kB)
[img] Text
S_BD_1505924_Chapter1.pdf

Download (391kB)
[img] Text
S_BD_1505924_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (435kB)
[img] Text
S_BD_1505924_Chapter3.pdf

Download (598kB)
[img] Text
S_BD_1505924_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1505924_Chapter5.pdf

Download (275kB)
[img] Text
S_BD_1505924_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ABSTRAK Pangajaran nulis basa Sunda, hususna dina nulis wawangsalan dianggap hésé sabab loba siswa anu can mampuh ngagunakeun kecap nu merenah. Siswa ogé can mampuh néangan kecap anu variatif, jeung can bisa nangtukeun guru wilangan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung saméméh, sanggeus jeung bédana ngagunakeun modél pangajaran Scramble. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode kuasi ékspérimén, kalawan ngagunakeun desain pretest jeung posttest. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta 31 siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019. Téhnik anu digunakeun nyaéta téhnik tés, sedengkeun instruménna mangrupa tés nulis wawangsalan. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta (1) kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri G Bandung saméméh ngagunakeun modél pangajaran Scramble anu rata-rata peunteunna 64; (2) kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble anu rata-rata peunteunna 81; jeung (3) ningkatna kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble; jeung (4) béda anu signifikan antara kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél pangajaran Scramble. Ieu hal nunjukkeun yén modél pangajaran Scramble éféktif bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Taun Ajar 2018/2019. Kecap Galeuh: Modél pangajaran Scramble, nulis wawangsalan MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS WAWANGSALAN (Studi Kuasi Ékspérimén Siswa Kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajar 2018/2019) Fidya Datian Nurfadila ABSTRAK Pelajaran menulis bahasa Sunda, khususnya dalam menulis wawangsalan dianggap susah karena banyak siswa yang belum mampu menggunakan kata yang baik. Siswa belum mampu mencari kata yang variatif, dan belum bisa menentukan guru wilangan. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sebelum, sesudah, serta perbedaan menggunakan model pembelajaran Scramble. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, dengan menggunakan desain pretest dan posttest. Sumber data dalam penelitian ini adalah 31 siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. Tehnik yang digunakan yaitu tehnik tes, sedangkan instrumennya berupa tes tulis wawangsalan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sebelum menggunakan model pelajaran Scramble yang rata-rata nilainya 64; (2) kemampuan nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sesudah menggunakan model pelajaran Scramble yang rata-rata nilainya 81; dan (3) meningkatnya kemampuan nulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan model pelajaran Scramble. Hal ini menunjukan model pembelajaran Scramble dapat meningkatkan kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-G SMP Negeri 44 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. Kata Kunci : Model Pembelajaran Scramble, menulis wawangsalan SCRAMBLE LEARNING MODEL IN INCREASING WRITING WRITING ABILITY (Quasi Study of Eksperimen Grade VIII-G Students at SMP Negeri 44 Bandung in 2018/2019 Academic Year) Fidya Datian Nurfadila ABSTRACT Writing lessons in Sundanese language subjects, especially in writing inheritance is considered difficult because many students have not been able to use good words. Students have not been able to find varied words, and have not been able to determine the teacher's number. The purpose of this research is to describe the writing ability of students of class VIII-G of SMP Negeri 44 Bandung before, after, and the difference using Scramble learning model. The method used in this study is a quasi-experimental method, using a pretest and posttest design. The data source in this study was 31 students of class VIII-G of SMP Negeri 44 Bandung in 2018/2019 Academic Year. The technique used is the test technique, while the instrument is in the form of an interview test. The results of this study are (1) the ability to write the students' class VIII-G student's interview in Bandung before using the Scramble lesson model with an average value of 64; (2) the writing ability of students of VIII-G class of junior high school 44 Bandung after using the Scramble lesson model with an average score of 81; and (3) increasing the writing ability of students of class VIII-G of the State Junior High School 44 Bandung before and after using the Scramble lesson model. Which means that the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected. This shows that the Scramble learning model can improve the writing ability of students of class VIII-G of SMP Negeri 44 Bandung in Academic Year 2018/2019. Keywords: Scramble Learning Model, writing an interview

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: Modél pangajaran Scramble, nulis wawangsalan
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Fidya Datian Nurfadila
Date Deposited: 22 Apr 2020 04:03
Last Modified: 22 Apr 2020 04:03
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43558

Actions (login required)

View Item View Item