UPACARA HAJAT SASIH DI KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA

Elma Elviana, - (2019) UPACARA HAJAT SASIH DI KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1503917_Title.pdf

Download (826kB)
[img] Text
S_DB_1503917_Chapter 1.pdf

Download (717kB)
[img] Text
S_BD_1503917_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1503917_Chapter 3.pdf

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1503917_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
[img] Text
S_BD_1503917_Chapter 5.pdf

Download (413kB)
[img] Text
S_BD_1503917_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (228kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan ku sabab masarakat umum kurang mikawanoh kana adat-istiadat anu geus nyampak di sabudeureunana, hususna upacara hajat sasih di Kampung Naga Tasikmalaya anu tangtu miboga tujuan jeung fungsi anu nyangkaruk di sajeroeunnana. Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun ngeunaan: 1) sajarah jeung kamekaran upacara hajat sasih; 2) prak-prakan upacara hajat sasih; 3) tujuan jeung fungsi dilaksanakeunana upacara hajat sasih; 4) larapna upacara hajat sasih pikeun bahan pangajaran maca artikel budaya di SMA. Métode anu digunakeun nyaéta métode kualitatif pamarekan déskriptif analitis. Data anu dicangking ngagunakeun téhnik studi pustaka, observasi, wawancara jeung dokuméntasi. Hasil ieu panalungtikan maluruh ngeunaan struktur upacara hajat sasih anu geus maneuh dilaksanakeun ku masarakat Kampung Naga di Tasikmalaya pikeun ngébréhkeun rasa hormat ku cara ngadu’a babarengan jeung beberesih di makam para karuhun. Prak-prakanana ngawengku tilu tahapan nyaéta praupacara (sawala jeung nyadiakeun sasajén) prakna upacara (beberesih jeung ziarah sarta ngabersihan makam karuhun). Satuluyna dipungkas ku murak tumpeng dina pascaupacara. Tujuan jeung fungsi dilaksanakeunana upacara hajat sasih nyaéta keur ngébréhkeun rasa sukur jeung rasa hormat ka para karuhun anu geus mere kani’matan jeung kasalametan dina ngalakonan kahirupan sapopoé. Hasil panalungtikan ieu dipiharep bisa ngajembaran pangaweruh masarakat umum ngeunaan adat-istiadat anu aya di sabudeureunana, utamana di tatar Sunda jeung dipiharep bisa ngajaga tur ngamumulé kabudayaan anu geus diwariskeun ku para karuhun keur méré arahan dina lumangsungna kahirupan anu bakal datang. Kecap Galeuh: struktur, upacara hajat sasih, pangajaran maca ------ Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masarakat umum mengenai adat-istiadat yang sudah ada di lingkungan sekitarnya, khusunya upacara hajat sasih di Kampung Naga Tasikmalaya yang tentunya mempunyai tujuan fungsi dan peran yang terkandung dalam adat-istiadat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai; 1) sejarah dan perkembangan upacara hajat sasih; 2) tata cara pelaksanaan upacara hajat sasih; 3) tujuan dan fungsi upacara hajat sasih; 4) penerapan upacara hajat sasih untuk bahan pembelajaran membaca artikel budaya di SMA. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan menggunakan tekhnik studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan struktur dalam upacara hajat sasihyang sudah rutin dilaksanakan oleh masarakat Kampung Naga di Tasikmalaya untuk mengungkapkan rasa hormat dengan cara berdo’a bersama dan membersihkan makam para leluhur. Proses pelaksanaannya terdapat tilu tahapan yaitu pra upacara (berunding dan menyediakan sesajen, berlangsungnya upacara (mandi bersama dan ziarah serta membersihkan makam para leluhur). Selanjutnya diakhiri dengan kegiatan murak tumpeng dalam pasca upacara. Tujuan peran dan fungsi dilaksanakannya upacara hajat yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa hormat kepada para leluhur yang telah memberikan kenikmatan dan keselamatan dalam menjalanai kehidupan sehari-hari. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan masarakat umum mengenai adat-istiadat yang sudah ada di lingkungan sekitarnya, utamanya di wilayah Sunda dan diharapkan bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah diwariskan oleh para leluhur untuk mengarahkan kehidupan ke massa yang akan datang. Kata Kunci: struktur, upacara hajat sasih, pembelajaran membaca ----- The background of this research is the lack of knowledge in the societies about the customs that already exist in the environment, especially the hajatsasih ceremony in Kampung NagaTasikmalaya which certainly has the purpose of the function and role contained in these customs. The purpose of this study is to describe; 1) the history and development of the hajatsasihceremony; 2) the procedures for conducting a hajatsasih ceremony; 3) the purpose and function of hajatsasih ceremony; 4) the application of the hajatsasihceremony for learning materials to read articles in high school. The method used is a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collected using theoretical framework techniques, observation, interviews and documentation. The results of this study showed that a structure in the hajatsasih ceremony which has been routinely carried out by the Kampung Naga community in Tasikmalaya to express respect by praying together and cleaning the graves of the ancestors. The implementation process consists of three stages, namely pre-ceremony (negotiating and providing offerings, ongoing ceremonies (shared bathing and pilgrimage and cleaning up the tombs of the ancestors) ending with the cone of tumpeng in the post-ceremony ceremony. The purpose of conducting the ceremony is to respect the ancestors who have provided enjoyment and safety in carrying out daily life.The results of this study are expected to broaden the knowledge of the general public about the customs that already exist in the surrounding environment, especially in the Sunda region and are expected to be able to preserve and preserve the culture that is already passed down by ancestors for a better life in the future. Keywords: structure, hajat sasih ceremony, reading

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: struktur, upacara hajat sasih, pangajaran maca, struktur, upacara hajat sasih, pembelajaran membaca, structure, hajat sasih ceremony, reading
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Elma Elviana
Date Deposited: 29 May 2020 07:36
Last Modified: 29 May 2020 07:36
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39526

Actions (login required)

View Item View Item