MODÉL COOPERATIVE SCRIPT PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajar 2018/2019

Yuni Saparina, - (2019) MODÉL COOPERATIVE SCRIPT PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1504982_Title.pdf

Download (340kB)
[img] Text
S_BD_1504982_Chapter1.pdf

Download (212kB)
[img] Text
S_BD_1504982_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (364kB)
[img] Text
S_BD_1504982_Chapter3.pdf

Download (240kB)
[img] Text
S_BD_1504982_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
S_BD_1504982_Chapter5.pdf

Download (166kB)
[img] Text
S_BD_1504982_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (5MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh siswa dina nulis pangalaman pribadi. Pangaweruh siswa dina pangajaran nulis pangalaman pribadi téh masih kénéh kurang, boh dina aspék eusi, diksi, organisasi karangan, kosa kecap, basa, jeung mékanik. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun kamampuh siswa dina nulis pangalaman pribadi saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Cooperative script, ningkat atawa henteuna sabada ngagunakeun modél Cooperative Script, sarta ngadeskripsikeun béda anu signifikan antara kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung taun ajar 2018/2019 saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Cooperative Script. Métode anu digunakeunana nyaéta studi kuasi ékspérimén kalawan pamarekan kuantitatif ngagunakeun one group pre-test and post-test design. Sumber data ieu pananlungtikan nyaéta siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung anu jumlahna 32 siswa. Téhnik anu digunakeun nyaéta téhnik tés, sedengkeun instrumén anu digunakeun dina ngumpulkeun data nyaéta tés tulis. Data anu geus dikumpulkeun dianalisis ngagunakeun SPSS PASW v.18. Uji normalitas data ngagunakeun Uji Kolmogorov-Smirnov, jeung uji hipotésis ngagunakeun uji parametric (t-test). Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta: (1) kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung saméméh ngagunakeun modél Cooperative Script kaasup kana katégori cukup, kalayan rata-rata peunteun nyaéta 58,31, (2) kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung sabada ngagunakeun modél Cooperative Script kaasup kana katégori hadé kalayan rata-rata peunteun nyaéta 82,06, (3) ngaronjatna kamampuh nulis pangalaman pribadi sabada ngagunakeun modél Cooperative Script, kalayan kamampuh awal 58,31, kamampuh ahirna 82,06, jadi ronjatan kamampuhna nyaéta 23.75, (4) dumasar kana uji perbedaan (t-test) antara kamampuh siswa dina nulis pangalaman pribadi saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Cooperative Script, aya béda anu signifikan. Ieu hal katémbong tina nilai signifikansi (Sig.2-tailed) nyaéta 0,000 < 0,05, ku kituna, H_1 ditarima atawa H_0 ditolak. Hartina, hipotésis ditarima. Jadi, modél Cooperative Script bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung taun ajar 2018/2019. Kecap Galeuh: Modél Cooperative Script, Nulis Pangalaman Pribadi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi. Pengetahuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi masih kurang dalam aspek isi, organisasi karangan, kosa kata, bahasa, dan mekanik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi sebelum dan sesudah menggunakan model Cooperative Script, meningkat atau tidaknya sesudah menggunakan model Cooperative Script, juga mendeskripsikan adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi sebelum dan sesudah menggunakan model Cooperative Script. Metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan one group pre-test and post-test design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung yang berjumlah 32 siswa. Teknik yang digunakan yaitu teknik tes, sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu tes tulis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS PASW v.18.Uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Uji hipotesisnya menggunakan uji parametric (t-test). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung sebelum menggunakan model Cooperative Script termasuk dalam kategori cukup dengan rata-rata nilai 58,31, (2) kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung sesudah menggunakan model Cooperative Script termasuk dalam kategori bagus dengan rata-rata nilai 82,06, (3) meningkatnya kemampuan menulis pengalaman pribadi sesudah menggunakan model Cooperative Script dengan kemampuan awal 58,31, dan kemampuan akhir 82,06, peningkatannya sebesar 23.75, dan (4) berdasarkan uji perbedaan (t-test) antara kemampuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi sebelum dan sesudah menggunakan model Cooperative Script, terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) adalah 0,000 < 0,05, oleh sebab itu H_1 diterima atau H_0 ditolak. Artinya, hipotesis diterima. Maka dari itu, model Cooperative Script dapat meningkatkan kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung tahun ajar 2018/2019. Kata Kunci : Model Cooperative Script, Menulis Pengalaman Pribadi Background of this research is the lack of student students' ability to write personal experiences. Students' knowledge in writing personal experience is still lacking in aspects of content, essay organization, language vocabulary, and mechanics. This research aims to describe the ability of students to write personal experiences before and after using the Cooperative Script model, there is an increase or not after using the Cooperative Script model. The study also aims to describe a significant difference between the ability of students to write personal experiences before and after using the Cooperative Script model. The method used in this study is Quasi-Experimental method with quantitative approach, and use One Group Pre-test and Post-test Design. The data sources in this study were 32 students of class VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung.The techniques used is a test technique, while the instruments used in data collection is a written test. The collected data is then analyzed using the SPSS PASW V.18 application. The normality test uses the Kolmogorov-Smirnov Test and the hypothesis test uses parametric tests (t-test). Based on the results of the study showed that: (1) The ability to write personal experiences of student of class VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung before using the cooperative script models is included in the Sufficient Category with an average value of 58.31, (2) the ability to write personal experiences of students class VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung after using the cooperative script model is included in the Good Category with an average value 0f 82.06, (3) the increase of the ability to write personal experiences after using the cooperative script model is 23.75, with initial ability of 58.31, and final ability 82.06, and (4) based on the difference test (t-test) between the ability of the students to write personal experience before and after using the Cooperative Script model, there are significant differences The can be seen from the significance value (Sig. 2-tailed) is 0,000 < 0,05, therefore H1 is accepted or H0 is rejected. That is, the hypothesis is accepted. Therefore, the Cooperative Script model can improve the ability to write personal experiences of students class VII B SMP Kartika XIX-2 Bandung in the academic year 2018/2019. Keywords: Cooperative Manuscript Model, Writing Personal Experience

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: Modél Cooperative Script, Nulis Pangalaman Pribadi
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Yuni Saparina
Date Deposited: 19 Mar 2020 04:01
Last Modified: 19 Mar 2020 04:01
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39960

Actions (login required)

View Item View Item