KECAP BARANG DINA RUBRIK “KATUMBIRI” MAJALAH MANGLÉ : Ulikan Struktur jeung Semantik

Cicin Indriyani, - (2019) KECAP BARANG DINA RUBRIK “KATUMBIRI” MAJALAH MANGLÉ : Ulikan Struktur jeung Semantik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1506499_Title.pdf

Download (590kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Chapter1.pdf

Download (284kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (375kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Chapter3.pdf

Download (243kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (916kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Chapter5.pdf

Download (192kB)
[img] Text
S_BD_1506499_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana wangun kecap barang jembar nu teu saluyu jeung tiori katatabasaan Sunda, ayana pola anyar kecap barang jembar, sarta ayana kecap barang jémbar nu ngabogaan wangun, fungsi, jeung harti gramatikal anu béda. Dumasar kana kasang tukang masalah, ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun sarta mikanyaho wangun, fungsi gramatikal, jeung harti gramatikal kecap barang anu aya dina Rubrik “Katumbiri” Majalah Manglé. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalayan métode déskriptif. Ari sumber data anu digunakeun nyaéta Rubrik “Katumbiri” Majalah Manglé bulan Séptémber-Oktober No. 2698 - No. 2702. Hasil kecap barang dina ieu panalungtikan kapanggih aya 323 kecap barang jembar. Disawang tina wangunna, éta kecap barang jembar nyoko kana kecap barang rundayan (139 kecap), kecap barang rajékan (25 kecap), kecap barang kantétan (36 kecap), jeung kecap barang wancahan (123 kecap). Disawang tina fungsi grammatikalna, fungsi gramatikal infléktif (209 kecap) jeung fungsi gramatikal dérivatif (114 kecap). Sarta disawang tina harti gramatikalna kapanggih aya 22 rupa harti, nyaéta harti ‘nuduhkeun (anafora)’ (67 kecap), anu harti ‘nu dibéré D’, harti ‘nu ngalakukeun D’, harti ‘alat paranti ngaD’, harti ‘nu miboga sipat D’, harti ‘nu dianggap D’, harti ‘nu aya dina D’, harti ‘nu patali jeung D’ (29 kecap), harti ‘anu di-D’ (opat kecap), harti ‘nu dipi-D’ (dua kecap), harti ‘nu jadi D’ (genep kecap), harti ‘nu di-D-keun’ (opat kecap), harti ‘hasil D’ (dua kecap), harti ‘tempat’ (tujuh kecap), harti ‘palaku D’ (dua kecap), harti ‘jalma nu D’ (dua kecap), harti ‘jama’ (27 kecap), harti ‘nu nunjukeun D loba’ (dua kecap), harti ‘jinis’ (4 kecap), harti ‘sabada’ (dua kecap), harti ‘ahli/tukang’ (dua kecap), jeung harti ‘jalma nu jadi D’ (dua kecap). Kecap Galeuh: kecap barang jembar, wangun, fungsi gramatikal, harti gramatikal ------- Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya bentuk kata benda turunan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Sunda, adanya pola kata benda turunan yang baru, dan adanya kata benda turunan yang mempnyai bentuk, fungsi, dan makna gramatikal yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk, fungsi gramatikal, serta makna gramatikal dalam Rubrik “Katumbiri” Majalah Manglé. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu Rubrik “Katumbiri” Majalah Manglé bulan September-Oktober No. 2698 - No. 2702. Hasil Kata Benda dalam penelitian ini terdapat 323 kata benda turunan. Dilihat dari segi bentuk terdapat kata benda afiksasi (139 kata), kata benda Reduplikasi (25 kata), kata benda komposisi (36 kata), dan kata benda singkatan (123 kata). Dari fungsi kegramatikalan terdapat: fungsi gramatikal infléktif (209 kata) dan fungsi gramatikal dérivatif (114 kata). Sarta dilihat dari segi makna gramatikalnya, terdapat 22 jenis makna, yaitu makna ‘menunjukan (anafora)’ (67 kata), makna ‘yang diberi D’, makna ‘yang melakukan D’, makna ‘alat untuk men-D’, makna ‘yang mempunyai sifat D’, makna ‘yang dianggap D’, makna ‘yang ada dalam D’, makna ‘yang berhubungan dengan D’ (29 kata), makna ‘yang di-D’ (empat kata), makna ‘yang sangat di-D’ (dua kata), makna ‘yang menjadi D’ (enam kata), makna ‘yang di-D-kan’ (empat kata), harti ‘hasil’ (dua kecap), makna ‘tempat’ (tujuh kata), harti ‘pelaku D’ (dua kecap), makna ‘orang yang D’ (dua kecap), makna ‘jamak’ (27 kata), makna ‘yang menunjukan D banyak’ (dua kata), makna ‘jenis’ (empat kata), makna ‘sesudah’ (dua kata), makna ‘ahli’ (dua kata), dan makna ‘orang yang menjadi D’ (dua kata). Kata kunci: kata beda turunan, wangun, fungsi gramatikal, makna gramatikal The backgrounds of this research are the inappropriate of derivarive nouns with Sundanese language structure, the new form of derivative noun patterns, and the derivative nouns that have different gramatical from, function and meaning. Based on the background, this studi aim to describe an to understand the gramatical from, grammatical function, and gramatical meaning in Katumbiri Rubric from Mangle’s magazine. This study used a descriptive approach with qualitative method. Data used in this researce are Katumbiri Rubric between September-October No. 2698 - No. 2702. The results of noun that have been identified are 232 derivate nouns. In refer to grammatical from there are affixed nound (139 words), Reduplication nouns (25 words), composition nouns (36 words), and abbreviated nouns (123 words). In refer to grammatical functions there are in inflrctive grammatical functions (209 words) and derivative grammatical functions (114 words). In refer to grammatical meaning there are 22 types of meaning, which are the meaning of ‘showing (anafhora) (67 words), the meaning of ‘given D’, ‘the meaning of ‘the D-doing’, the meaning of ‘D-instrument’, the meaning of ‘that has D-characteristic’, the meaning of ‘that considered as D’, the meaning of ‘what inside D’, the meaning of ‘related to D’ (29 words), the meaning of ‘D-ing’ (two words), the meaning of ‘thas very D’ (six words), the meaning of ‘result’ (two words), the meaning of ‘setting (seven words)’, the meaning of ‘D character’(two words), the meaning of ‘D person’ (two words), the meaning of ‘plural’ (27 words), the meaning of ‘that shows a lot of D’ (two words), the meaning of ‘kind’ (four words), the meaning of ‘after’ (two words), the meaning of ‘expert’ (two words), and the meaning of ‘person who’ve become D’ (two words). Keywords: derivative nouns, awakening, grammatical function,grammatical meaning

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: kecap barang jembar, wangun, fungsi gramatikal, harti gramatikal
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cicin Indriyani
Date Deposited: 09 Jul 2020 03:23
Last Modified: 09 Jul 2020 03:23
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39950

Actions (login required)

View Item View Item