WAWACAN SYÉKH IBNU HASAN KARYA PURADINATA : Ulikan Struktural jeung Budaya

Cencen Apriyanto, - (2019) WAWACAN SYÉKH IBNU HASAN KARYA PURADINATA : Ulikan Struktural jeung Budaya. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BS_1507248_Title.pdf

Download (588kB)
[img] Text
S_BS_1507248_Chapter 1.pdf

Download (412kB)
[img] Text
S_BS_1507248_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (551kB)
[img] Text
S_BS_1507248_Chapter 3.pdf

Download (447kB)
[img] Text
S_BS_1507248_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BS_1507248_Chapter 5.pdf

Download (290kB)
[img] Text
S_BS_1507248_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (728kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ABSTRAK Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta wawacan henteu dipikawanoh jeung kurang meunang aprésiasi nu luhung ti masarakat. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun jeung nganalisis: 1) eusi Wawacan Syékh Ibnu Hasan, 2) struktur formal jeung struktur naratif dina Wawacan Syékh Ibnu Hasan, sarta 3) unsur budaya dina Wawacan Syékh Ibnu Hasan. Métode nu digunakeun nyaéta métode déskriptif analisis. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta Wawacan Syékh Ibnu Hasan karya Puradinata. Téhnik nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik talaah pustaka. Instrumén nu digunakeun nyaéta kartu data. Hasil panalungtikan, Wawacan Syékh Ibnu Hasan mangrupa wawacan nu dicitak dina kertas HVS A5, miboga manggalasastra, teu kapanggih kolofon, sarta eusina nyaritakeun Ibnu Hasan nu diistrénan jadi Mufti karajaan. Struktur formal Wawacan Syékh Ibnu Hasan ngawengku: guru lagu jeung guru wilangan, watek pupuh, sarta aya dua sasmita pupuh. Struktur naratifna ngawengku: galur campuran sarta 21 kanto, motif carita aya dalapan, palaku ngawengku tujuh palaku, latar ngawengku latar tempat, waktu, jeung sosial, sarta témana nyaéta atikan jeung kamasarakatan. Unsur budayana ngawengku: opat basa, gaya basa, sarta babasan jeung paribasa Sunda, sistem pangaweruh ngawengku genep aspék, sistem kamasarakatan/organisasi sosial ngawengku tilu aspék, sistem pakakas hirup jeung téhnologi ngawengku genep aspék, sistem pakasaban ngawengku dagang, tani, jeung patukangan, sistem réligi ngawengku tilu aspék, sarta kasenian ngawengku seni vokal, seni instruméntal, seni sastra, jeung seni musik. Tina hasil panalungtikan, Wawacan Syékh Ibnu Hasan miboga struktur nu lengkep jeung mibanda ajén-inajén budaya nu luhung. Kecap Galeuh: wawacan; struktur formal jeung struktur naratif; budaya ABSTRAK Latar belakang penelitian ini adalah wawacan tidak terlalu dikenal dan kurang mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) isi Wawacan Syékh Ibnu Hasan, 2) struktur formal dan struktur naratif dalam Wawacan Syékh Ibnu Hasan, serta 3) unsur budaya dalam Wawacan Syekh Ibnu Hasan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah Wawacan Syékh Ibnu Hasan karya Puradinata. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Instrumen yang digunakan adalah kartu data. Hasil penelitian, Wawacan Syekh Ibnu Hasan merupakan salah satu wawacan yang dicetak dalam kertas HVS A5, memiliki manggalasastra, tidak ditemukan kolofon, serta isinya menceritakan Ibnu Hasan yang diangkat menjadi Mufti kerajaan. Struktur formal Wawacan Syekh Ibnu Hasan terdiri atas: guru lagu dan guru wilangan, karakter pupuh, dan ada dua sasmita pupuh. Struktur naratifnya terdiri atas: alur campuran serta 21 episode, motif cerita ada delapan, tokoh terdiri atas tujuh tokoh, latar meliputi latar tempat, waktu, dan sosial, dan temanya yaitu pendidikan dan kemasarakatan. Unsur budayanya terdiri atas: empat bahasa, gaya bahasa, serta babasan dan paribasa Sunda, sistem pengetahuan meliputi enam aspek, sistem kemasarakatan/organisasi sosial meliputi tiga aspek, sistem peralatan hidup dan teknologi meliputi enam aspek, sistem mata pencaharian meliputi pedagang, petani, dan pertukangan, sistem religi meliputi tiga aspek, dan kasenian meliputi seni vokal, seni instrumental, seni sastra, dan seni musik. Dari hasil penelitian, Wawacan Syékh Ibnu Hasan mempunyai struktur yang lengkap serta terdapat nilai-nilai budaya yang luhur. Kata Kunci: wawacan; struktur formal dan struktur naratif; budaya ABSTRACT The background of the research is that wawacan is not very well known, and lack of appreciation from the community. Therefore, the purpose of this study is to describe and analyze: 1) the content of Wawacan Syékh Ibnu Hasan, 2) formal structure and narrative structure in Wawacan Syékh Ibnu Hasan, as well as 3) cultural elements in Wawacan Syekh Ibnu Hasan. The method used is descriptive analysis method. The data source in this study is the Wawacan Syékh Ibnu Hasan by Puradinata. The technique used in this research is literature study. The instrument used is a data card. The results of the study shows that Wawacan Syekh Ibnu Hasan is one of the wawacan printed on HVS A5 paper, has manggalasastra, not found colophones, and its contents tell about Ibnu Hasan who was appointed as the royal Mufti. The formal structure of Wawacan Syekh Ibnu Hasan consists of: guru lagu and guru wilangan, pupuh characters, and there are two sasmita pupuh. The narrative structure consists of: mixed flow plot with 21 episodes, eight story versions, seven characters, story setting including place, time, and social background, and the theme which is about education and community. Cultural elements consist of: four languages, language styles, and then babasan and paribasa Sunda, covering six aspects of knowledge systems, three aspects of social system/social organization, six aspects of living equipment systems and technology, occupational system including traders, farmers, and carpentry, three aspects of the religious system, and cultural aspects include vocal arts, instrumental arts, literary arts, and musical arts. From the results of the study, Wawacan Syekh Ibnu Hasan has a complete structure and noble cultural values. Keywords: wawacan; formal structure and narrative structure; culture

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: wawacan; struktur formal dan struktur naratif; budaya
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cencen Apriyanto
Date Deposited: 11 Apr 2020 11:43
Last Modified: 11 Apr 2020 11:43
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39540

Actions (login required)

View Item View Item