GAYA BASA BABANDINGAN DINA NOVÉL JANGJI ASIH KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP

Tiara Camelia, - (2019) GAYA BASA BABANDINGAN DINA NOVÉL JANGJI ASIH KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1503849_title.pdf

Download (443kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Chapter1.pdf

Download (310kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (544kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Chapter3.pdf

Download (398kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (735kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Chapter5.pdf

Download (286kB)
[img] Text
S_BD_1503849_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (341kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh dikasangtukangan ku kurangna pangaweruh dina maham gaya basa babandingan. Ari udagan tina ieu panalungtikan pikeun ngulik jeung medar gaya basa babandingan nu aya dina novél Jangji Asih karya Aam Amilia tur didéskripsikeun ma’nana. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta déskriptif kalawan pamarekan kualitatif. Pikeun ngumpulkeun data, digunakeun téhnik talaah pustaka. Data nu geus kapanggih diolah ngagunakeun téhnik analisis unsur langsung (Immediate Constituent Analysis) dumasar kana instrumén pangumpul data (kartu data). Hasil tina ieu panalungtikan salian ti maluruh gaya basa babandingan ogé pikeun bahan pangajaran aprésiasi novél di SMP kelas IX. Sumber data ieu panalungtikan nyaéta novél Jangji Asih karya Aam Amilia. Dumasar kana data hasil panalungtikan kapanggih aya 87 data gaya basa babandingan nu kapaluruh dina novél anu dipasing-pasing dumasar kana wandana nyaéta, (1) gaya basa ngupamakeun (simile) jumlahna aya 78 ungkara, (2) gaya basa lalandian (métapora) jumlahna aya 2 ungkara, (3) gaya basa mijalma (personifikasi) jumlahna aya 6 ungkara, jeung (4) gaya basa silib (nyungkun/sarkasmeu) jumlahna aya 1 ungkara. Ma’na gaya basa babandingan anu kapanggih kabagi jadi tilu bagian, nyaéta ma’na gaya basa babandingan mijalma, ma’na gaya basa babandingan mibarang, jeug ma’na gaya basa babandingan misato. Dumasar kana kriteria bahan ajar jeung kurikulum revisi 2013, novél Jangji Asih karya Aam Amilia bisa dijadikeun bahan pangajaran di SMP. Kecap galeuh: gaya basa babandingan, novél Jangji Asih, bahan pangajaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dalam memahami gaya bahasa perbandingan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta membahas gaya bahasa perbandingan yang ada dalam novel Jangji Asih karya Aam Amilia lalu dideskripsikan maknanya. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik analisis unsur langsung (immediate constituent analysis) berdasarkan pada instrumen pengumpul data yaitu kartu data, yang sumber datanya adalah novel Jangji Asih karya Aam Amilia. Hasil dari penelitian selain untuk menganalisis gaya bahasa babandingan, juga untuk bahan ajar membaca novel di SMP kelas IX. Sumber data penelitian ini adalah novel Jangji Asih karya Aam Amilia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 87 data gaya bahasa perbandingan yang ada di dalam novel lalu dibagi-bagi berdasarkan beberapa golongan yaitu, (1) gaya bahasa simile berjumlah 78, (2) gaya bahasa metafora berjumlah 2, (3) gaya bahasa personifikasi berjumlah 6, dan (4) gaya bahasa sarkasme berjumlah 1. Makna gaya bahasa perbandingan yang ditemukan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu makna gaya bahasa perbandingan mijalma, makna gaya bahasa perbandingan mibarang, dan makna gaya bahasa perbandingan misato. Berdasarkan kriteria bahan ajar dan kurikulum revisi 2013, novel Jangji Asih karya Aam Amilia bisa dijadikan bahan ajar di SMP. Kata kunci: gaya bahasa perbandingan, novel Jangji Asih, bahan ajar. This research is motivated by the lack of knowledge of language style comparison. The purpose of this research was to analyze and discuss language style comparison in novel Jangji Asih by Aam Amilia and described their means. This research used descriptive method with using qualitative approach with an approach using immediate constituent analysis, technique whose data instruments are the data cards an data sources of Jangji Asih novel by Aam Amilia. The result of this research besides for analyze language style comparison also can be used learning materials in teaching reading sundanese novel in junior high school. The data analyze which is found in the novel Jangji Asih by Aam Amilia. Based on the result of this research, there are 87 language style comparison and divided into some groups such as, (1) 78 the style of simile, (2) 2 the style of metaphor, (3) 6 the style of personification, and (4)1 the style of silib (sarcasm). Means on language style comparison divided into 3 groups such as means of language style comparison mijalma, means of language style comparison mibarang, and means of language style comparison misato. based on the revised 2013 teaching material criteria and curriculum, the language style comparison on novel Jangji Asih can be used as teaching material in junior high school. Keywords: language style comparison, novel Jangji Asih, material learning.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: gaya basa babandingan, novél Jangji Asih, bahan pangajaran
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Tiara Camelia
Date Deposited: 19 Mar 2020 03:59
Last Modified: 19 Mar 2020 03:59
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/40017

Actions (login required)

View Item View Item