STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVÉL DÉN ANGOR JEUNG PUTRI MONYÉT PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP

Tanti Astoriny, - (2019) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVÉL DÉN ANGOR JEUNG PUTRI MONYÉT PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI NOVÉL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1501530_Tittle.pdf

Download (300kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Chapter1.pdf

Download (301kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (518kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Chapter3.pdf

Download (372kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (731kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Chapter5.pdf

Download (284kB)
[img] Text
S_BD_1501530_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (774kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ABSTRAK Ieu panalungtikan didadasaran ku ayana kajadian kriminal di lingkungan sakola nu dilantarankeun ku héngkérna karakter siswa. Tujuan tina ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun: (1) struktur carita novél Dén Angor jeung Putri Monyét, (2) ajén atikan karakter dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét, (3) larapna hasil panalungtikan pikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMP. Metode anu dipaké nya éta métode déskriptif kalayan téknik studi pustaka pikeun ngumpulkeun data jeung téhnik analisis pikeun ngolah data. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta novél Dén Angor jeung Putri Monyét karangan Dadan Sutisna. Hasil panalungtikan nu kapaluruh nya éta kieu. Kahiji, struktur carita nu ngawengku téma, fakta carita, sarana sastra. Téma carita dina ieu novél nya éta pasualan ékonomi. Fakta carita ngawengku galur, karakter/palaku, jeung latar. Galur anu digunakeun nya éta galur mobok tengah. Latar ngawengku latar waktu, tempat, jeung sosial budaya nu ngarojong kana jalan carita sarta mangaruhan kana karakter/kapribadian palakuna. Palaku utama nya éta Dén Angor anu miboga peran penting dina sagemblengna galur carita. Sarana sastra ngawengku judul, puseur implengan, jeung gaya. Judul ieu novél luyu jeung eusi carita. Puseur implengan anu digunakeun nya éta jalama katilu-teu kawatesanan. Gaya pangarang dina nepikeun caritana ngagunakeun basa anu sok digunakeun ku barudak kiwari sarta aya sababaraha gaya basa. Kadua, ajén atikan karakter anu kapaluruh nya éta religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, jeung tanggung jawab. Katilu, larapna hasil panalungtikan pikeun alternatif bahan pangajaran, katitén yén ieu novel luyu jeung kritéria milih bahan ajar nya éta dumasar basa, psikologi, jeung kasang tukang budaya. Cindekna, novél Dén Angor jeung Putri Monyét miboga struktur carita anu lengkep, eusi caritana euyeub ku ajén atikan karakter, sarta cocog dijadikeun alternatif bahan ajar. Kecap galeuh: ajén atikan karakter, bahan pangajaran, novél, jeung struktur ABSTRAK Penelitian ini berlandaskan atas adanya kajadian kriminal di lingkungan sekolah yang diakibatkan oleh rendahnya karakter siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) struktur novél Dén Angor jeung Putri Monyét, (2) nilai pendidikan karakter dalam novél Dén Angor jeung Putri Monyét, (3) penerapan hasil penelitian untuk alternatif bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMP. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data dan teknik analisis untuk mengolah data. Sumber data yang digunakan yaitu novel Dén Angor jeung Putri Monyét karya Dadan Sutisna. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut. Pertama, struktur cerita yang meliputi tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Tema cerita dalam novel ini yaitu masalah ekonomi. Fakta cerita meliputi alur, karakter/tokoh,dan latar. Alur yang digunakan yaitu alur tengah. Tokoh utama yaitu Dén Angor yang berperan penting dalam keseluruhan alur cerita. Latar meliputi latar waktu, tempat, dan sosial budaya yang mendukung jalannya cerita serta mempengaruhi karakter/kapribadian tokoh. Sarana sastra meliputi judul, sudut pandang, dan gaya. Judul novel ini sesuai dengan isi cerita. Sudut pandang yang digunakan yaitu orang ketiga-tidak terbatas. Gaya pengarang dalam menyampaikan ceritanya menggunakan bahasa yang digunakan oleh anak-anak dewasa ini serta terdapat beberapa gaya basa. Kedua, nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel yaitu religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ketiga, penerapan hasil penelitian untuk alternatif bahan ajar, novel ini sesuai dengan kriteria dalam menentukan bahan ajar yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Jadi novel Dén Angor jeung Putri Monyét mempunyai struktur cerita yang lengkap, isi ceritanya memuat nilai-nilai pendidikan karakter, serta cocok untuk dijadikan alternatif bahan ajar. Kata kunci: bahan ajar, nilai pendidikan karakter, novel, dan struktur ABSTRACT This research based on the existence of criminal acts in school’s environment caused by the low character of students. The purpose of this study is to describe: 1) structure of the novel Dén Angor jeung Putri Monyét; 2) character education values in the novel of Dén Angor jeung Putri Monyét, 3) implication of research result in literary appreciation material in junior high school. The method used in this research is descriptive method with library research techniques to collect data and analysis techniques for processing data. The data source used is novel of Dén Angor jeung Putri Monyét by Dadan Sutisna. The result of this study are as follows. First, structure of the story which includes the theme, the fact of the story, and the literary means. The theme of the story in this novel is economic masses. The fact of the story include the plot, character, and setting. The groove used is the middle groove. The main character is Dén Angor who plays an important role in the whole storyline. The background includes time,place, and socio-cultural background that supports the course of the story and influences the personality of the character. Literary means include title, point of view, and style. The title of this novel is in accordance with the contens of the story. The point of view is the third person-unlimited. Author’s language style used in the story is simple and can be understood by children and there are several style of language. Second, character education values contained in the novel are religious, honest, disciplined, hard work, creative, independent, curiosity, respect for achievement, friendly, peace-loving, fond of reading, caring for the environment, social care, and responsibility. Third, the implication of the research result for teaching materials, this novel accordance with the criteria in determining teaching materials such as language, psychology, and cultural background. So, Den Angor jeung Putri Monyet novels have a complete structure, the contents of the story contain the values of character education, and meet the criteria og teaching materials. Keywords: learning materials, novel, structure, and value of character education

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: ajén atikan karakter, bahan pangajaran, novél, jeung struktur
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Tanti Astoriny
Date Deposited: 19 Mar 2020 04:02
Last Modified: 19 Mar 2020 04:02
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39947

Actions (login required)

View Item View Item