TÉKNIK PERMAINAN KARTU MÉMO DINA PANGAJARAN AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Lembang Taun Ajar 2018/2019

Muhamad Farid, - (2019) TÉKNIK PERMAINAN KARTU MÉMO DINA PANGAJARAN AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Lembang Taun Ajar 2018/2019. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1506270_Title.pdf

Download (575kB)
[img] Text
S_BD_1506270_Chapter1.pdf

Download (432kB)
[img] Text
S_BD_1506270_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (877kB)
[img] Text
S_BD_1506270_Chapter3.pdf

Download (593kB)
[img] Text
S_BD_1506270_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1506270_Chapter5.pdf

Download (418kB)
[img] Text
S_BD_1506270_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (147kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh nulis aksara Sunda siswa kelas VII-A SMPN 2 Lembang taun ajar 2018/2019. Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngadéskripsikeun: (1) kamampuh siswa kana nulis aksara Sunda dumasar kana wangun, tatacara panulisan, sarta kaidah-kaidahna saméméh ngagunakeun téknik permainan kartu mémo; (2) kamampuh siswa kana nulis aksara Sunda dumasar kana wangun, tatacara panulisan, sarta kaidah-kaidahna sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo; (3) éféktif atawa henteuna téknik permainan kartu mémo pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis aksara Sunda dumasar kana wangun, tatacara panulisan, sarta kaidah-kaidahna. Métode anu dipaké nya éta studi kuasi ékspérimén kalawan desain one-group pretest and posttest. Téknik anu dipaké mangrupa téknik tés ka siswa kelas VII-A SMPN 2 Lembang taun ajar 2018/2019 anu jumlahna 37 siswa. Hasil panalungtikan aksara sunda yén: (1) kamampuh siswa kana nulis aksara Sunda dumasar kna wangun, tatacara panulisan, sarta kaidah-kaidahna saméméh ngagunakeun téknik permainan kartu mémo nya éta rata-ratana 60,13 tina KKM 70; (2) kamampuh siswa kana nulis aksara Sunda dumasar kana wangun, tatacara panulisan, sarta kaidah-kaidahna sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo nya éta rata-ratana 74,66 tina KKM 70; (3) aya béda anu signifikan kamampun nulis aksara Sunda antara saméméh jeung sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo. Ieu hal katitén tina hasil uji hipotésis yén nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,000. Ku kituna bisa dicindekkeun yén Téknik Permainan Kartu Mémo bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis aksara Sunda siswa SMPN 2 Lembang taun ajar 2018/2019. Kecap Galeuh : téknik permainan kartu memo, aksara Sunda -------- Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa SMPN 2 Lembang taun ajar 2018/2019 dalam menulis aksara Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan menulis siswa terhadap aksara Sunda berdasarkan bentuk, tatacara penulisan, serta kaidah-kaidahnya sebelum menggunakan teknik permainan kartu memo; (2) kemampuan menulis siswa terhadap aksara Sunda berdasarkan bentuk, tatacara penulisan, serta kaidah-kaidahnya setelah menggunakan teknik permainan kartu memo; (3) keefektifan teknik permainan kartu memo untuk membantu maningkatkan kemampuan menulis siswa dalam aksara Sunda berdasarkan bentuk, tatacara penulisan, serta kaidah-kaidahnya. Dengan menggunakan metode study kuasi eksperimen dengan desain penelitian one-group pretest dan posttest. Teknik yang digunakan yaitu tes kepada siswa kelas VII-A SMPN 2 Lembang tahun ajar 2018/2019 yang berjumlah 37 siswa. Hasil penelitian menulis aksara sunda diketahui bahwa: (1) kemampuan menulis siswa terhadap aksara Sunda sebelum menggunakan teknik permainan kartu memo adalah sebesar 60,13 dari KKM 70; (2) kemampuan menulis siswa terhadap aksara Sunda setelah menggunakan teknik permainan kartu memo meningkat menjadi 74,66; dan (3) terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis siswa terhadap aksara Sunda sebelum dan sesudah menggunakan teknik permainan kartu memo. Hal tersebut dapat kita lihat dari uji hipotesis bahwa nilai Asimp. Sig (2-Tailed) sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik permainan kartu memo bisa meningkatkan kemampuan menulis aksara sunda siswa SMPN 2 Lembang tahun ajaran 2018/2019. Kata Kunci : teknik permainan kartu memo, aksara sunda The background of this study is the lack of students’ ability to write Sundanese writing. This study has a purpose to describe: 1) students’ writing ability towards Sundanese writing based on the form, grammatical writing, also manners before using memo cards game; 2) students’ writing ability towards Sundanese writing based on the form, grammatical writing, also manners after using memo cards game; 3) the effectiveness of memo cards game to help increasing the students’ writing ability in Sundanese writing based on the form, grammatical writing, and also manners. Using the quasi-experimental research and one-group pretest and posttest design. This study collected the data using tests to the Junior High School students grade VII-A in SMPN 2 Lembang, academic year 2018/2019 which is 37 students. The results show that: 1) students’ writing ability towards Sundanese writing before using memo cards game is about 60,13 from the 70 of passing grade; 2) students’ writing ability towards Sundanese writing after using memo cards game increase to 74,66; and 3) there is a significant difference between the students’ writing before using memo cards game and after using memo cards game. We can see from the hypothesis experiment that the value of Asimp. Sig (2-Tailed) is 0,000. Thus it can be denied that the memo card game technique can improve the ability to write Sundanese letters of Lembang 2 students in the 2018/2019 year. Keywords : memo cards game, Sundanese writing

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: téknik permainan kartu memo, aksara Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Muhamad Farid
Date Deposited: 09 Jul 2020 03:21
Last Modified: 09 Jul 2020 03:21
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39997

Actions (login required)

View Item View Item