ADEGAN KONVÉRSASI DINA NASKAH DRAMA JEBLOG KARYA NAZARUDDIN AZHAR : Ulikan Pragmatik

Via Restu Oktaviani, - (2019) ADEGAN KONVÉRSASI DINA NASKAH DRAMA JEBLOG KARYA NAZARUDDIN AZHAR : Ulikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1505630_title.pdf

Download (286kB)
[img] Text
S_BD_1505630_chapter1.pdf

Download (155kB)
[img] Text
S_BD_1505630_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (180kB)
[img] Text
S_BD_1505630_chapter3.pdf

Download (110kB)
[img] Text
S_BD_1505630_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (533kB)
[img] Text
S_BD_1505630_chapter5.pdf

Download (95kB)
[img] Text
S_BD_1505630_appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (888kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kagiatan paguneman nu lumangsung antara panyatur jeung pamiarsa dina hiji kontéks pamahaman para panyatur sarta nuduhkeun paguneman nu has. Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun wanda, subjejer, pola sarta dominasi palaku konvérsasi dina naskah drama. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalayan téhnik ulikan pustaka. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta naskah drama “Jeblog” karya Nazaruddin Azhar, ari nu jadi datana mangrupa omongan dina unggal paguneman. Hasil tina ieu panalungtikan, nyaéta 1) wanda topik paguneman nu ngawengku topik salancar, jembar, jeung sambung-luncat; 2) patalina antar subjejer kana jejer omongan nu ngawengku jejer bulan, kiamah, kahayang, nyawang, kahirupan, reuwas, panasaran, ngapung, ngedalkeun, wanoja, ninggalkeun, waktu, tempat jeung téroris; 3) pola interaksi konvérsasi ngawengku Pola 1 : AK → C – A – C – A – (n), Pola 2: AK → C – B – C – B – (n), Pola 3: AK → D – E – D – E – (n), Pola 4: AK → A – A1 – A – A1 – (n), Pola 5: AK → B – B1 – B – B1 – (n), Pola 6: AK → C – C1 – C – C1 – (n), Pola 7: AK → A - B – C – (n), jeung Pola 8: AK → A - B – C – Dx - (n); jeung 4) dominasi palaku konvérsasi ngawengku omongan dominan palaku A, jeung omongan saimbang palaku A jeung C, sarta A jeung A1. Jadi, adegan konvérsasi dina naskah drama “Jeblog” karya Nazaruddin Azhar, bisa ditalungtik dumasar kana papasingan wanda, jejer, pola jeung dominasi palaku konvérsasi.;--Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan percakapan yang berlangsung antara pembicara dan penyimak dalam satu konteks pemahaman para pembicara serta menunjukkan percakapan yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, subjudul, pola serta dominasi pelaku konversasi dalam naskah drama.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik kajian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama “Jeblog” karya Nazaruddin Azhar, sedangkan datanya berupa ucapan dalam setiap percakapan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) jenis topik percakapan yang mecakup topik tunggal, jamak dan sambung-lompat; 2) hubungan antar subjudul dan judul ucapan yang termasuk ke dalam judul bulan, kiamah, kahayang, nyawang, kahirupan, reuwas, panasaran, ngapung, ngedalkeun, wanoja, ninggalkeun, waktu, tempat jeung téroris; 3) pola interaksi konversasi yang mencakup Pola 1 : AK → C – A – C – A – (n), Pola 2: AK → C – B – C – B – (n), Pola 3: AK → D – E – D – E – (n), Pola 4: AK → A – A1 – A – A1 – (n), Pola 5: AK → B – B1 – B – B1 – (n), Pola 6: AK → C – C1 – C – C1 – (n), Pola 7: AK → A - B – C – (n), dan Pola 8: AK → A - B – C – Dx - (n); serta 4) dominasi pelaku konversasi didominan oleh pelaku A, dan ucapan seimbang pelaku A dan C, serta A dan A1. Jadi, truktur konversasi dalam naskah drama “Jeblog” karya Nazaruddin Azhar, bisa diteliti berdasarkan pembagian jenis, judul, pola dan dominasi pelaku konversasi.;--This research is motivated by conversational activities between speakers and listeners in one context of the speakers understanding and showing typical conversations. The purpose of this study are to describe the types, subtitles, patterns and dominance of the perpetrators of conversations in the drama script. The method used in this study is descriptive method using literature review techniques. The data source in this study is the drama script "Jeblog" by Nazaruddin Azhar, while the data is in the form of speech in every conversation. The results of this study are 1) the types of conversation topics that cover a single topic, plural and jump; 2) relationship between the subtitles and titles of speech included in the titles of the moon, kiamah, kahayang, nyawang, kahirupan, reuwas, panasaran, ngapung, ngedalkeun, wanoja, ninggalkeun, time, place jeung téroris; 3) conversion interaction patterns that include Pattern 1 AK → C - A - C - A - (n), Pattern 2: AK → C - B - C - B - (n), Pattern 3: AK → D - E - D - E - (n), Pattern 4 : AK → A - A1 - A - A1 - (n), Pattern 5: AK → B - B1 - B - B1 - (n), Pattern 6: AK → C - C1 - C - C1 - (n), Pattern 7: AK → A - B - C - (n), and Pattern 8: AK → A - B - C - Dx - (n); and 4) the dominance of the perpetrators of the conversion is dominated by actor A, and the balanced statement of actors A and C, as well as A and A1. So, the scene of the conversion in the drama script "Jeblog" by Nazaruddin Azhar, can be investigated based on the distribution of types, titles, patterns and dominance of the converts.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: adegan konvérsasi, wanda, pola, subjejer, dominasi palaku, struktur konversasi, jenis, subjudul, dominasi pelaku, structure of conversion, type, pattern, subtitle, domination of the perpetrator.
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: VIA RESTU OKTAVIANI
Date Deposited: 24 Jul 2020 08:12
Last Modified: 24 Jul 2020 08:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/40755

Actions (login required)

View Item View Item