ASPÉK KEDALING DINA KUMPULAN CARPON KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI : Ulikan Pragmatik

Dwi Nanda Lestari, - (2019) ASPÉK KEDALING DINA KUMPULAN CARPON KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI : Ulikan Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1500674_Title.pdf

Download (473kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Chapter1.pdf

Download (401kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (540kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Chapter3.pdf

Download (411kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (770kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Chapter5.pdf

Download (358kB)
[img] Text
S_BD_1500674_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

ASPÉK KEDALING DINA KUMPULAN CARPON KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI (Ulikan Pragmatik) Dwi Nanda Lestari ABSTRAK Aya kajadian-kajadian kasalahan nu aya dina omongan nalika teu maliré kontéks. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun wujud aspék kedaling , wanda aspék kedaling , jeung fungsi kedaling pragmatik dina kumpulan carpon Kasambet karya Ahmad Bakri ngagunakeun ulikan pragmatik. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalawan téhnik talaah pustaka ngaliwatan téhnik analisis langsung. Sumber data ieu panalungtikan nyaéta kumpulan carpon Kasambet karya Ahmad Bakri. Hasil tina ieu panalungtikan, nyaéta 1) wujud kedaling nu kapaluruh dina ieu panalungtikan ngawengku wawaran (déklaratif), pananya (interogatif), paréntah (imperatif), jeung panyeluk (aklamatif), 2) wanda aspék kedaling nu ngawengku sosialisasi, inteléktual, émosi, informasi faktual, moral, jeung ngungkulan masalah, sarta 3) fungsi kedaling nu ngawengku impositif, komisif, ekspresif jeung asertif. Jadi, aspék kedaling dina kumpulan carpon Kasambet karya Ahmad Bakri, bisa ditalungtik dumasar kana papasingan wujudna, wandana, jeung fungsina. Kecap galeuh: aspék kedaling, pragmatik, jeung kumpulan carpon ASPEK UNGKAPAN DALAM KUMPULAN CERPEN KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI (Kajian Pragmatik) Dwi Nanda Lestari ABSTRAK Ada kejadian-kejadian kesalahan dalam omongan ketika mengabaikan konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud aspek ungkapan pragmatik, jenis aspek ungkapan pragmatik, dan fungsi aspek ungkapan pragmatik dalam kumpulan cerpen Kasamber karya Ahmad Bakri menggunakan kajian pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik telaah pustaka dan melalui teknik analisis langsung. Sumber data dalam peneliatan ini yaitu kumpulan cerpen Kasambet karya Ahmad Bakri. Hasil dalam penelitian ini yakni, 1) wujud yang terdiri dari berita (deklaratif), pertanyaan (interogatif), perintah (imperatif), dan penyeru (aklamatif), 2) jenis aspek ungkapan yang terdiri dari sosialisasi, sikap intelektual, emosi, informasi faktual, dan aspek menyelesaikan masalah, dan 3) fungsi yang terdiri dari impositif, komisif, ekspresif, dan asertif. Jadi, aspek ungkapan dalam kumpulan cerpen Kasambet karya Ahmad Bakri bisa dianalisis berdasarkan pada wujud, jenis dan fungsinya. Kata kunci: aspek ungkapan, pragmatik, dan kumpulan cerpen ASPECTS OF EXPRESSION IN A SHORT STORY COMPILATION KASAMBET BY AHMAD BAKRI (The Study of Pragmatics) Dwi Nanda Lestari ABSTRACT There are errors in speech when ignoring context. This research aims to describe the forms, the types, and the function of sentence, all in the aspect of pragmatic expression. Method used in this research is descriptive method with literature review and direct analysis. The subject for the data is a short story compilation titled Kasambet written by Ahmad Bakri. The data result (1) the forms of sentence are news (declarative), question (interrogative), command (imperative), and affirmation (acclamation); (2) the types of sentence in the aspect of pragmatic expression are aspect of socialization, intellect, emotion, information factual, and problem solving; and (3) the functions of sentence which consist of impositive, commisive, expressive, and assertive. In conclusion, aspects of pragmatic expression in a short story compilation titled Kasambet written by Ahmad Bakri can be analyzed in accordance to its form, type, and function of the sentence. Key words: aspect of expression, pragmatics, short story compilation

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Uncontrolled Keywords: aspék kedaling, pragmatik, jeung kumpulan carpon
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Dwi Nanda Lestari
Date Deposited: 19 Mar 2020 06:32
Last Modified: 19 Mar 2020 06:32
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/39585

Actions (login required)

View Item View Item