FAKTA CARITA JEUNG AJÉN MORAL DINA NASKAH DRAMA “SANG KURIANG” KARYA UTUY T. SONTANI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XII

Gina Devina, - (2019) FAKTA CARITA JEUNG AJÉN MORAL DINA NASKAH DRAMA “SANG KURIANG” KARYA UTUY T. SONTANI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1503757_Title.pdf

Download (658kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Chapter1.pdf

Download (361kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (346kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Chapter3.pdf

Download (264kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (553kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Chapter5.pdf

Download (146kB)
[img] Text
S_BD_1503757_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (440kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna minat siswa dina pangajaran aprésiasi drama. Ku kituna, naskah drama “Sang Kuriang” karya Utuy T. Sontani dipilih jadi objék panalungtikan. Tujuan ieu panalungtikan nya éta ngadéskripsikeun naskah drama tina libréto dua babak anu ngawengku (1) fakta carita (galur, tokoh jeung latar), (2) ajén moral (anu sifatna ngawajibkeun, sifatna formal, patali jeung tanggung jawab, ogé patali jeung nurani), jeung (3) larapna hasil analisis fakta carita jeung ajén moral pikeun bahan ajar aprésiasi drama di SMA kelas XII. Metode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta metode déskriptif analisis ngagunakeun téknik studi pustaka, analisis data jeung interpretasi. Hasil dina ieu panalungtikan nya éta (1) aya sababaraha fakta carita dina ieu naskah anu ngawengku lima galur (eksposisi, implikasi, komplikasi, resolusi jeung konklusi), genep tokoh jeung latar tempat waktu ogé suasanana, (2) dina ieu naskah kapanggih 5 ajén moral anu patali jeung tanggung jawab, 9 ajén moral anu patali jeung nurani, 11 ajén moral anu sifatna ngawajibkeun jeung 13 ajén moral anu sifatna formal, (3) hasil analisis fakta carita jeung ajén moral dina naskah drama “Sang Kuriang” karya Utuy T. Sontani bisa dijadikeun bahan ajar sabab luyu jeung kritéria milih bahan ajar. Ku kituna, naskah drama “Sang Kuriang” bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran pikeun SMA kelas XII, sabab miboga unsur carita anu alus sarta sarat ku ajén moral.;--Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa dalam pembelajaran apresiasi drama. Oleh sebab itu naskah drama “Sang Kuriang” karya Utuy T. Sontani dipilih menjadi obejek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan naskah drama dari libreto dua babak berupa (1) fakta cerita yang ada dalam naskah drama “Sang Kuriang karya Utuy T.Sontani yang mencakup (galur, tokoh dan latar), (2) nilai moral (sifatnya mewajibkan, sifatnya formal, berkaitan dengan tanggung jawab, dan berkaitan dengan nurani), dan (3) penerapan hasil analisis fakta cerita dan nilai moral untuk bahan pembelajaran apresiasi drama di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan teknik studi pustaka, analisis data dan interpretasi. Hasil penelitiannya adalah (1) ada beberapa fakta cerita dalam naskah drama meliputi lima alur (eksposisi, implikasi, komplikasi, resolusi dan konklusi), 6 tokoh, latar tempat waktu juga suasana, (2) dalam naskah ini ditemukan 5 nilai moral yang berhubungan dengan tanggung jawab, 9 nilai moral yang berhubungan dengan nurani, 11 nilai moral yang sifatnya mewajibkan dan 13 nilai moral yang sifatnyaa formal, (3) hasil analisis fakta cerita dan nilai moral dalam naskah drama “Sang Kuriang” karya Utuy T. Sontani ini bisa dijadikan bahan pembelajaran karena sesuai dengan kriteria memilih bahan ajar. Dengan demikian, naskah drama “Sang Kuriang” bisa dijadikan alternatif bahan pembelajaran karena mengandung unsur cerita yang menari serta sarat dengan pesan moral.;--This research was taken from the drama script "Sang Kuriang" by Utuy T. Sontani which was divided into two parts, namely libreto, two rounds and three-part drama. The purpose of this study is to describe the two-round drama scripts in the form of (1) the facts of the story in the drama script "Sang Kuriang by Utuy T. Sontani which includes the facts of the story (lines, characters and settings), (2) moral values (religious, psychological and social aspects), and (3) the application of the fact story and moral values analysis results for learning material of drama appreciation in class XII high school. The method used in this study is descriptive analysis method with literature review techniques, data analysis and interpretation. The results of his research are; (1) this drama script has a social-religious theme regarding a child named sangkuriang who loves his mother. The facts of the story found include the forward flow and the characters found are divided into two main characters and additions, the background is the setting of the place and time, (2) this drama has a sign that contains meaning, Lessons can be learned from the story the legend of legend of Tangkuban Perahu is never undermine the trust given, especially with how to kill his faithful that continues to accompany private interests to be sacrificed. Sangkuriang is an example that should not be imitated, his heart, his mother's wrath get reply. Although the messages are conveyed from the legend of Tangkuban Perahu is make your parents happy is a good way and not contrary to the prevailing norms and value,. (3) the fact of the story and moral values of the drama script “Sang Kuriang” by Utuy T. Sontani can be used as learning material because it is in accordance with the criteria for selecting teaching materials positive in the story.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: naskah drama, fakta carita, ajén moral, bahan pangajaran, fakta cerita, nilai moral, bahan ajar, drama script, the fact of story, moral values, material lesson.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN2000 Dramatic representation. The Theater
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Gina Devina
Date Deposited: 28 Jul 2020 05:48
Last Modified: 28 Jul 2020 05:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/40996

Actions (login required)

View Item View Item