Items where Subject is "Universitas Pendidikan Indonesia > Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Y
Number of items at this level: 152.

Aprilian, Intan Firdausi (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP N 14 Kota Sukabumi Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Fauziah, Anita Nurul (2014) GAYA BASA MÉTAFORA DINA BABASAN JEUNG PARIBASA BASA SUNDA :Tilikan Stilisti kajeung Semantik. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Handayani, Astri (2014) STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DÉSA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Nurdinia, Ai Kurnia Ilham (2014) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG:Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMA Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

A

Abdurrohman, Riadi (2014) ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/20141. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abdurrohman, Riadi (2014) ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Aisah, Iis (2013) ANALISIS STRUKTURAL PUISI MANTRA DI DÉSA CIMINDI KACAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI PUISI DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alawiyah, Lala Nur (2013) MODÉL THE LEARNING CELL DINA PANGAJARAN MACA BIOGRAFI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 13 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amalia, Euis Nur (2013) SIMBOL-SIMBOL DINA UPACARA TRADISI GUAR BUMI DI BLOK KAMPÉK DÉSA SALAWANA KACAMATAN DAWUAN KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amelia, Krisna (2014) UNSUR SEMIOTIKA DINA TRADISI NYEPUH DI DESA CIOMAS KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Anggraeni, Tesya Rina (2014) KASALAHAN MORFOLOGIS DINA KARANGAN NASKAH DRAMA SISWA KELAS IX SMPN 6 BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraini, Yuny (2014) STRATÉGI QUESTIONING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-B SMP YAS Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggriani, Dini (2013) ISTILAH-ISTILAH DINA KASENIAN PENCA SILAT PANGLIPUR DI KALURAHAN BALÉÉNDAH KACAMATAN BALÉÉNDAH KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN SALAH SAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR MACA BAHASAN KASENIAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aningsih, Ayu (2013) ANALISIS STRUKTURAL PUISI MANTRA DI DESA CENGCAL KACAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRESIASI PUISI DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Antari, Dely Nurma (2014) MÉTODE ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA (STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIIA SMP YAS BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anugrawati, Nessy (2013) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA ARTIKEL : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas XII-IPS MA Yasyfiy Taun Ajaran 2012-2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Apriani, Dea (2013) STRUKTUR CARITA DINA KUMPULAN CARPON MA INUNG NÉWAK CAHAYA KARANGAN MAMAT SASMITA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aprilian, Intan Firdausi (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aprilianty , Rusdinny (2013) AJÉN PALSAPAH DINA UPACARA JAROH DI KAMPUNG DUKUH DÉSA CIROYOM KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aridah, Ida (2013) NILAI BUDAYA SUNDA DALAM KESENIAN GAOK DI DESA KULUR KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PENGAJARAN MEMBACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arliana, Diky (2013) KALIMAH PANANYA DINA NOVÉL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN KARANGAN TATANG SUMARSONO. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asih, Yayang Setia (2014) WAWACAN SITI KHADIJAH DAGANG PIKEUN BAHAN AJAR MACA CARITA BUHUN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asihna, damalia suci (2013) KALUNGGUHAN TOKOH WANOJA DINA KUMPULAN CARPON HATÉ AWÉWÉ KARANGAN RISNAWATI: TILIKAN FÉMINISME. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astriani, Dian (2013) CAMPUR KODE DINA NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII SMPN 1 LEMBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

B

Barliani, Karina (2013) MEDIA AUDIO VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN TEMBANG PUPUH SEKAR AGEUNG (PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS KA SISWA KELAS IX B SMPN 14 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Begum, Sarah Siddiqa (2013) KECAP PAGAWÉAN INTRANSITIF DINA NOVEL MERCEDES 190 KARANGAN MUH. RUSTANDI KARTAKUSUMA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA: Tilikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cahyani, Indah Purnama (2013) AJÉN MORAL JEUNG PSIKOLOGI PERKEMBANGAN RUMAJA DINA NOVELÉT JAMPARING KARYA CHYE RETTY ISNENDES PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NYARITA DI SMP KELAS IX. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cahyani, Iyan (2013) RARANGKÉN TUKANG DINA KUMPULAN CARITA PONDOK RUSIAH KAOPATWELAS KARYA DARPAN: Tilikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Darmilah, Yulia (2013) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH WAWACAN SULUK DUA PANDITA RAI SARENG RAKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Novika (2013) CAMPUR KODE BASA PANGANTEUR DINA PROSÉS PANGAJARAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA DI SMP NEGERI 1 PURWADADI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Rahardiani Mu'minati (2013) MODÉL DEBATE PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH MAKÉ UNDAK USUK BASA SUNDA DINA NYARITA STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIII B SMPN 1 CINGAMBUL-MAJALENGKA TAUN AJAR 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Siska Vitria (2014) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS ÉKSPOSISI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Efendi, Marlina (2013) AJEN ESTETIKA DINA SENI RAJA DOGAR DI KACAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ervani, Errin (2013) MEDIA FLASH CARD PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS SISWA KELAS X-1 SEMESTER 1 SMAN 1 MAJALAYA TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fadhil, Julianus (2013) ASPÉK HUMOR DINA KUMPULAN CARPON KI MEREBOT KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fatimah, Euis Siti (2013) AJÉN FALSAFAH UPACARA SIDEKAH TUTULAK DÉSA KARANGTAWANG KECAMATAN KUNINGAN KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauzi, Firman (2014) SISTEM NGAWARISKEUN AJÉN ATIKAN KULAWARGA JEUNG KAMASARAKATAN DI KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fitri, Selra Sucia (2014) TÉHNIK MUSIKALISASI DINA PANGAJARAN MACA SAJAK : Studi Kuasi Eksperimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 5 Tasikmalaya. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Fitriani, Dwi Zahra (2013) AJÉN MORAL DINA NASKAH DRAMA PUNDÉN-PUNDÉN NU RAREMPAG KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Giyanti, Gina (2014) MODÈL PANGAJARAN ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÈNG : Studi Kuasi Èkspèrimèn ka Siswa Kelas XI IPS SMA Kartika XIX-3 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gumilar, Gun Gun Cahya (2013) AJÉN FALSAFAH DINA KASENIAN WAYANG GOLÉK RUATAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Hamdani, Muhammad Yogi (2013) ANALISIS STRUKTURAL NOVÉL TRI TANGTU DI BUMI KARYA YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Handayani, Astri (2014) STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DESA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hartati, Mitha (2013) KAJIAN TOPONIMI DI WILAYAH KACAMATAN KERSAMANAH KABUPATÉN GARUT DUMASAR KANA CARITA RAYAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Helvina, Ellis (2013) WACANA DALAM DISPLAY PICTURE BLACKBERRY MESSENGER. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Herdiana, Deden (2013) KORÉLASI ANTARA KOMPETENSI JEUNG PERFORMANSI NGADONGÉNG SISWA KELAS X SMAN 20 BANDUNG TAUN AJAR 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hervyagi, Gian (2013) MODÉL PANGAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA SAJAK : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII-F SMP Negeri 45 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hikmah, Siti Nurani (2013) AJÉN SENI DINA LAIS DI KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

JAENUDIN, (2011) KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA YUDIBRATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII (TILIKAN STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Jamil, Ahmad Fithratul (2013) STRATEGI MODELING BERBASIS TEKS (SMBT) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH WAWANCARA: Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas VIII-A SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Juliar, Elsi (2013) KEEFEKTIFAN MODÉL MAKE- A MATCH DAN MODEL EXPLICIT INTRUCTION DALAM PENGAJARAN MENULIS AKSARA SUNDA: Penelitian Eksperimen Untuk Siswa Kelas X SMA N 1 Sukaresmi Tahun Ajar 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Juwita, Agustina Chandra (2014) ADEGAN KALIMAH BASA SUNDA DINA TWITTER. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

KUSDIANSYAH, Cepi (2008) “AJÉN FALSAFAH DINA KASENIAN KUDA RÉNGGONG (LINGKUNG SENI CITRA KENCANA) DÉSA PARUNGSÉRAB KECAMATAN KATAPANG KABUPATÉN BANDUNG”. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kania Dewi, Nida (2014) RAGAM JEUNG ADEGAN BASA DINA UPACARA ADAT RITUS TIWU PANGANTÉN DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATÉN CIREBON. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kaniawati, Dewi (2013) AJEN ESTETIKA DINA ARSITEKTUR IMAH ADAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KACAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN AJAR MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Komalasari, Tiya (2013) AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT CAKAR KUMBANG KENCANA DI KAMPUNG NYINGKIR DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Komarasari, Dwi (2013) KASENIAN BRING-BRUNG DI KALURAHAN LEDENG KACAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA : Ulikan Struktural-Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kusmayanti, Meti (2013) MODÉL STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN NARJAMAHKEUN KANA BASA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-1 SMA Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012/2013). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kustinawati, Gina (2014) MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA : Studi Kuasi Ékspériménka SiswaKelas IX B SMP Negeri 1 Cikajang Kabupatén Garut Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Latifah, Tita (2009) AJÉN KAAGAMAAN DINA NOVÉL MASYITOH KARANGAN AJIP ROSIDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lestari, Puji Dwi (2013) SIMBOL JEUNG MA’NA DINA RUNTUYAN ACARA SABADA NIKAH (BANTAYAN) ADAT SUNDA DI KACAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lestari , Respi (2013) MODÉL NUMBER HEAD TOGETHER (NHT)DINA PANGAJARAN MACA WARTA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lisyanti Gustiar, Mella (2013) MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DONGENG : Studi Kuasi Eksperimen di Kelas X SMA Negeri 1 Manonjaya Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mawarni, Ira (2013) KECAP RAJÉKAN DINA KUMPULAN CARITA PONDOK HALIS PASIR KARYA US TIARSA R. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Melodi, Rindi Vaivti (2013) AJÉN AGAMA DINA WAWACAN HIKAYAT HASAN SHOIG BASHRI PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Monica, Mona (2013) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KABUDAYAAN HAJAT LAUT DI PALABUANRATU KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN SALASAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muda'im, Suci Sarifah (2013) NOVEL PATEPUNG DI BANDUNG KARANGAN TAUFIK FATUROHMAN = TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad yusuf, Abhurizal (2014) SIKEP BASA KULAWARGA DINA NGUKUHAN BASA SUNDA DI DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mulyana, Dadan (2013) AJÉN FALSAFAH IKET SUNDA : Tilikan Semiotik Kana Motif, Rupa, Warna, jeung Pungsi Di Kampung Adat Cikondang Kabupatén Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Murdiani, Ace Monika (2013) BASA SUNDA DIALÉK BEKASI DI KACAMATAN SÉTU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

NURLELAH, Ilah (2009) ADEGAN DIATÉSIS KALIMAH RANGKEPAN DINA RUBRIK “LAWANG SAKÉTÉNG” MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nakahinda, Olivia Sandy (2013) PUPUJIAN DI KAMPUNG MANIS DESA GARAWANGI KACAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN PUPUJIAN DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nandang, Usep (2013) SIMBOL-SOMBOL KASENIAN GOONG RÉNTÉNG DI DÉSA CISARUA KACAMATAN CISARUA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII: Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Naoval, Muhammad (2013) MODÉL PANGAJARAN WORD SQUARE DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka siswa kelas VII-C SMPN 2 Kasokandel Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ningrum, Cahmawati (2013) UNSUR OBJÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF NOVÉL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA H. USEP ROMLI HM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN SASTRA DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novianita, Vinie (2014) MEDIA OF FILM FRAMES TO IMPROVE WRITING SKILLS BIOGRAFHY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuraeni, Leni Risna (2013) MODÉL THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN : Studi Kuasi Ékspérimén Ka Siswa Kelas VIII-13 SMP Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurbudi, Reni Septiyani (2013) STRATEGI MODELING BERBASIS TEKS (SMBT)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurdinia, Ai Kurnia Ilham (2014) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhayati, (2013) NGALARAPKEUN MÉDIA PANGAJARAN SKETSA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSÉY SISWA KELAS XII-IPS.1 DI SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA (YAS) BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhidayanti, Ristian (2013) ÉFEKTIVITAS MÉDIA KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG SISWA KELAS VII C SMPN 29 BANDUNG TAUN AJARAN 2012-2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlaela, Eva (2013) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA NYACARKEUN JALAN DI DUSUN LINGGAHARJA DESA MEKARSARI KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlaelasari, (2014) ANALISIS STRUKTUR WAWACAN SURYA NINGRUM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARITA BUHUN DI SMA KELAS XII1). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlatifah, Kania (2013) ANALISIS KECAP SULUR DINA NOVÉL PIPISAHAN KARANGAN RAF PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BASA SUNDA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurmasari , Tisa (2014) KECAP PANCÉN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII-11 SMPN 43 BANDUNG :Tilikan Struktur, Fungsi, jeung Harti. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Nurrahman, Firlian (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARPON. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pamungkas, Ginanjar (2013) MODÉL MIND MAPPING DINA PANGAJARAN NULIS RÉSÉNSI NOVÉL (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Laboratorium (Percontohan) UPI Taun Ajaran 2012/2013). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Patonah, Tati (2014) MODÉL CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING (CORE) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA BABAD SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pebrianto, Revi (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA KOMIK PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kuningan Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permana, Pendi (2013) KORELASI ANTARA MAKÉNA BASA INDUNG JEUNG PRÉSTASI DIAJAR NULIS SURAT BASA SUNDA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 LEMBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permatasari, Sarah Gilang (2014) ACARA GOLÉMPANG PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMA: Tilikan Aspék Pragmatik jeung Tindak Komunikatif. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pertiwi, Siska (2013) ASPÉK PSIKOLINGUISTIK SOSIAL DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA: Ulikan Gambaran Watek Urang Sunda. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Kiki (2013) ANALISIS DÉKONSTRUKSI DINA KUMPULAN CARPON SERAT SARWASATWA KARYA GODI SUWARNA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Prestiane, Raisa (2014) MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén terhadap Siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 17 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Purnamasari, Tika (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN PAGUNEMAN STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VII SMP KARTIKA XIX-2 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Purnamasari , Eneng Linda (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL PIKEUN PANGAJARAN NGADONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII J SMP Negeri 45 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Purwanti, Erwita Novia (2013) FUNGSI JEUNG WANDA PRAGMATIS KALIMAH ÉBRÉHAN DINA NOVÉL RAJAPATI DI PANANJUNG KARANGAN AHMAD BAKRI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Putri , Sandi Masri (2013) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN TRADISI PAREBUT SÉÉNG DI DÉSA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

ROSITA, Devi (2010) STRUKTUR CARITA RAYAT DINA KUMPULAN BUKU CARITA RAYAT CIREBON PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahayu, Rita (2013) AJÉN ÉSTÉTIKA KASENIAN TOLÉAT DI KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSSÉY DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahayu, Sarah Sri (2014) MODÉL PANGAJARAN WEBBED PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII B SMP Negeri 1 Margahayu Kabupatén Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahma, Anisa (2013) CITRA WANOJA SUNDA DINA NU KAUL LAGU KALÉON JEUNG 40 DONGÉNG ÉNTÉNG TI PASANTRÉN KARYA R.A.F : Kajian Struktural Jeung Kritik Sastra Féminisme Idéologis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahman, Arif Taufik (2013) INTERFÉRÉNSI BASA INDONÉSIA KANA BASA SUNDA DINA TULISAN OTOBIOGRAFI SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 4 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmatillah, Anisa Luthfiya (2013) MODÉL MIND MAPPING PIKEUN PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-9 SMA Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012-2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Ema (2013) MODÉL QUANTUM TEACHING PIKEUN PANGAJARAN NULIS RARAKITAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Rena (2014) MÉDIA VIDEO DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII ASMPN 2 Selajambé Kabupatén Kuningan Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Yuli Siti (2014) ISTILAH TATANÉN NGAHUMA DI DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Ramadhan, Mardian Chindra (2013) ANALISIS FUNGSI TINDAK TUTUR DINA NASKAH DRAMA MEREDONG KARYA ROSYID E. ABBY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rasyid, Taufik AL (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA FLIPCHART PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka siswa kelas VII.7 SMP Negeri 1 Kota Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratnanengsih, (2014) TÉHNIK TRANSFORMASI CARITA PONDOK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII RPL A SMK Puragabaya Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resti Audiari, Tresna (2013) MODÉL COOPERATIVE SCRIFT DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Reza, Yopa Faizal (2013) EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMAINAN TRADISIONAL “GAGARUDAAN” DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA JEPANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rhamdini, Rosalina (2013) . ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN MACA WARTA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-2 SMA Negeri 6 Bandung Taun Ajaran 2012-2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rhohmah, Sylvi Fauziah (2013) ANALISIS KASALAHAN ÉJAHAN DINA KARANGAN DÉSKRIPSI SISWA KELAS XII MAN JONGGOL TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ritasari, Feni (2013) MODÉL WRITING WORKSHOP PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 14 Bandung Taun Ajar 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Riyadi, Elsye Priandini (2013) ANALISIS STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK DINA NOVÉL SUDAGAR BATIK KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohati, Ai (2014) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohayani, Winda (2013) STRUKTUR INTRINSIK JEUNG UNSUR BUDAYA DINA NOVÉL TANJEUR NA JURITAN JAYA DI BUANA KARANGAN YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohimah, Ema (2013) AJÉN MORAL DINA STRUKTUR CARITA DONGÉNG MANGLÉ ALIT ANU MEDAL TAUN 2012 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohmat hadid, Habli (2013) INVENTARISASI DONGENG DI KACAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ropiah, Opah (2013) AJÉN ÉSTÉTIS KASENIAN GEMBYUNG DI KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rosdiani, Novi (2013) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN RÉOG DONGKOL DI DESA KARYAMUKTI KACAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMP KELAS IX. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rosmiati, Tati (2013) MODEL OF COOPERATIVE LEARNING BY CIRC TYPE TO INCREASE ABILITY READING SHORT STORY: Classroom Action Research to Class VII-A Students of MTsN Sindangsari Kuningan in 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ruganda, Aditya (2013) MODÉL CIRC (COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION) DINA PANGAJARAN NULIS ÉSÉY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sandiana, Iyan (2013) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE DINA PANGAJARAN SAWALA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Saputra, Agung Aditya (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO VISUAL PIKEUN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII-IPA.1 SMAN 1 Pelabuhanratu Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Saputri, Wulandari (2014) TÉHNIK PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA DINA NULIS LAPORAN LALAMPAHAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sartika , Ika (2013) STRATÉGI WRITING IN THE HERE AND NOW PIKEUN PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-G SMP Negeri 35 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septian, Egi Praja (2013) STRUKTUR PUISI MANTRA DI DÉSA PANGULAH SELATAN KACAMATAN KOTABARU KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiana, Agung (2014) SISTEM PENDIDIKAN RÉLIGI MASARAKAT KAMPUNG NAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sodikin, Ikin (2013) SIMBOL–SIMBOL BUDAYA NU NYAMPAK DINA KASENIAN CINGCOWONG DI DESA LURAGUNG LANDEUH KEC. LURAGUNG KAB. KUNINGAN PIKEUN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sudarmansyah, Ranu (2014) MÉDIA STRIP STORY DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas X Sainték 1 SMA Laboratorium Percontohan UPI Taun Ajar 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugiarto, Riki (2014) MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN EKSPOSISI : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII B MTs Mohammad Toha Cimahi Tahun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suhendar, Nanang (2013) CAMPUR KODE DALAM MENULIS KARANGAN ESAI SISWA KELAS XII SMK NEGERI 15 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sulastri, Ina Eka (2014) ADEGAN PUPUJIAN DI DÉSA SIRNASARI KACAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sulistiantika, Regina Destri (2014) KECAP PAGAWÉAN DINA FIKSIMINI BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumantri, Purwanti Indra (2013) KAMAMPUH NULIS GUGURITAN SISWA KELAS VIII H MTS YPPA CIPULUS TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sundara, Ade (2013) KASENIAN BEBEGIG SUKAMANTRI DI KECAMATAN SUKAMANTRI KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Surtani, Ayi (2013) PUPUJIAN DI DÉSA PANYINDANGAN KACAMATAN PAKÉNJÉNG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susanti , Susi (2014) UNSUR SEMIOTIK DINA UPACARA REWAHAN DI DESA TARAJU KAC.SINDANGAGUNG KAB.KUNINGAN PIKEUN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susanto, Heri (2013) ÉFÉKTIVITAS MODÉL PICTURE AND PICTURE PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK : Studi Kuasi Ekspérimén ka Siswa Kelas XI Jurusan Pekerja Sosial 2 SMK Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sutarjat, Devi Meylani (2013) KUALITAS SOAL TES SUMATIF PELAJARAN BAHASA SUNDA DI MTS SIRNAMISKIN TAHUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syafitri, Andini Isti (2014) SISTEM PERALATAN DAN TEKNOLOGI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA UNTUK ALTERNATIF BAHAN AJAR MEMBACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tresnawati, Mia (2013) PANGARUH BASA DI KULAWARGA KANA KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA SISWA SMP NEGERI 1 KATAPANG1). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

ULFAH, Fitria (2009) ADEGAN KALIMAH KEDALING AMBEK DINA KUMPULAN NASKAH DRAMA SUNDA JEBLOG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUNEMAN DI SMA 1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wafa, Siti Fadhila (2013) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA MOVIE MAKER DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Kelas VII-A SMP Negeri 1 Rawamerta Kabupatén Karawang Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wahyudin, (2014) BABANDINGAN KAMAMPUH NULIS JEUNG KAMAMPUH NYARITA PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Widiastuti, Hesti (2013) BABANDINGAN KAMAMPUH MACA PEDARAN (BASA SUNDA) JEUNG PEDARAN (BASA INDONÉSIA) SISWA KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 14 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Widiastuti, Wini (2014) TRADISI NGARUAT LEMBUR DI DESA TANJUNGSIANG KECAMATAN TANJUNGSIANG KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wulansari, Nadia Fitri (2014) UNSUR SÉMIOTIK DINA KASENIAN BANGKONG RÉANG DI KAMPUNG CIJAURA DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuliani, Een (2013) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI BANDUNG TAHUN 1901-1942. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yunia, Yeni (2013) KAMAMPUH SISWA KELAS X SMA LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI DINA NULIS NASKAH BIANTARA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Wed Feb 19 08:59:23 2020 WIB.