Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 124.

Aprilian, Intan Firdausi (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP N 14 Kota Sukabumi Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Fauziah, Anita Nurul (2014) GAYA BASA MÉTAFORA DINA BABASAN JEUNG PARIBASA BASA SUNDA :Tilikan Stilisti kajeung Semantik. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Handayani, Astri (2014) STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DÉSA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Nurdinia, Ai Kurnia Ilham (2014) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG:Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMA Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

A

Abdillah, Teddy (2014) AJÉN ATIKAN DINA CARITA WAYANG GOLÉK LALAKON DORNA GUGUR GIRIHARJA 3 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abdurrohman, Riadi (2014) ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/20141. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abdurrohman, Riadi (2014) ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Adiwisastra, Prayoga (2014) ASPÉK SOSIOLOGI SASTRA DINA NOVEL SAÉNI KARANGAN HADI AKS. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Agustina, Nabila Azmi (2014) MODÉL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH DINA PANGAJARAN NULIS SURAT RESMI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-F SMP Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ahsan R, Firdaus (2014) TÉHNIK TARUCING CAKRA PIKEUN ÉVALUASI PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP : Uji-Coba ka Siswa Kelas VII B SMP Yadika Cicalengka Taun Ajaran 2012/2013. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aini, Dewi Lida (2014) SISTEM PAKASABAN MASARAKAT KAMPUNG NAGA : Kajian Ajén-Inajén Lokal Masarakat Kampung Naga, Tasikmalaya minangka Landasan Sosial Budaya Pendidikan Nasional. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alawiyah, Syifa Bilqis (2014) MEDIA MOVIE MAKER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAAN MENYIMAK DONGENG: Studi Kuasi Eksperimen ke Siswa Kelas VII-4 SMP Negeri 1 Tarogong Kidul Garut Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aliyanti, Lili (2014) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN RÉOG CENGAL DI KACAMATAN JAPARA KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN MACA BAHASAN MACA DI SMP KELAS IX. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alviana, Dea (2014) CAMPUR KODE BASA SUNDA JEUNG BASA INDONESIA DINA KAGIATAN DIAJAR DI KELAS II SDN TUNAS HARAPAN KALURAHAN CIJERAH KACAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amelia, Krisna (2014) UNSUR SEMIOTIKA DINA TRADISI NYEPUH DI DESA CIOMAS KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Anggraeni, Rena (2014) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSÉY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraeni, Tesya Rina (2014) KASALAHAN MORFOLOGIS DINA KARANGAN NASKAH DRAMA SISWA KELAS IX SMPN 6 BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraini, Yuny (2014) STRATÉGI QUESTIONING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-B SMP YAS Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Angraeni, Reni (2014) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN LODAYA WINDURAJA DI YAYASAN GALOEH ÉTHNIC WINDURAJA DÉSA WINDURAJA KECAMATAN KAWALI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Antari, Dely Nurma (2014) MÉTODE ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA (STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIIA SMP YAS BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Apriany, Winda Choeri (2014) BASA SUNDA DIALÉK BREBES DI KACAMATAN SALEM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aprilian, Intan Firdausi (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asih, Cici Cipta (2014) TEKNIK AKROSTIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII C SMP Negeri 29 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asih, Yayang Setia (2014) WAWACAN SITI KHADIJAH DAGANG PIKEUN BAHAN AJAR MACA CARITA BUHUN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astuti, Esty Karya (2014) KORÉLASI ANTARA KAMAMPUH MACA JEUNG KAMAMPUH NULIS ÉSÉY SISWA KELAS XII SMK NEGERI 5 BANDUNG TAUN AJAR 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Awaliah, Yatun Romdonah (2014) ÉKRANISASI NOVEL CARMAD KARYA TJANDRAHAYAT KANA PILEM BOSS CARMAD KARYA CHAERUL UMAM (Uilikan Struktural). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Chaerunnisa, - (2014) BABANDINGAN HARTI PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA PIKEUN BAHAN AJAR IDIOM DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

DWi RATIH, EKSA (2014) ANALISIS UNSUR INTRINSIK FIKSIMINI BASA SUNDA KARANGAN HADI AKS DINA GRUP FACEBOOK FIKSIMINI BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Darisman, Yokeu (2014) ANALISIS NASKAH DRAMA SADRAH KARYA NAZARUDIN AZHAR : TILIKAN SEMIOTIK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Daryat Saputra, Geri (2014) RAGAM BASA SUNDA PROKÉM DI DÉSA RAJAMADALA KULON KECAMATAN CIPATAT KABUPATÉN BANDUNG BARAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dekawati, Mutya (2014) MODÉL PANGAJARAN EXPERIENCES DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK :Panalungtikan Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas XI IPA 3 SMAN 15Kota Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Siska Vitria (2014) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS ÉKSPOSISI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dwi Jayanti, Arini (2014) ULIKAN STRUKTURAL-SEMIOTIK KANA KUMPULAN SAJAK LAGU PADUNGDUNG KARANGAN DENI AHMAD FAJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA SAJAK DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dwyantiningsih, Devy (2014) ULIKAN STRUKTURAL NOVÉL RASIAH NU GORÉNG PATUT KARYA DJUHANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Erlangga, Indra (2014) MODÉL ÉXPLICIT INTRUCTIONDINA PANGAJARAN MACA CARPON. S1 thesis, Univeritas Pendidikan Indonesia.

Euis Ratna Suminar, - (2014) TRANSLITERASI JEUNG ANALISIS STRUKTURAL NASKAH WAWACAN GANDAMANAH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fauzi, Firman (2014) SISTEM NGAWARISKEUN AJÉN ATIKAN KULAWARGA JEUNG KAMASARAKATAN DI KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fhadilathusy, Siti Mutiara (2014) STRUKTUR INSTRINSIK DAN NILAI MORAL DALAM DONGENG YANG ADA DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATÉN SUKABUMI UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firmansyah, Femy (2014) BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA NU NGANDUNG NGARAN BABAGIAN AWAK : Tilikan semantik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fitri, Selra Sucia (2014) TÉHNIK MUSIKALISASI DINA PANGAJARAN MACA SAJAK : Studi Kuasi Eksperimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 5 Tasikmalaya. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Fridarmawan, Khairul (2014) ADEGAN (STRUKTUR) MANTRA JEUNG FUNGSINA DI DÉSA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATÉN SUKABUMI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Giyanti, Gina (2014) MODÈL PANGAJARAN ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÈNG : Studi Kuasi Èkspèrimèn ka Siswa Kelas XI IPS SMA Kartika XIX-3 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gustini, Sopy Subhaniati (2014) MODÉL INDUKTIF KATA BERGAMBAR PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH KANDAGA KECAP DASAR (BASIC VOCABULARY) BASA SUNDA :Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2013-2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Handayani, Astri (2014) STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DESA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hidayanti, Dian Nurul (2014) KAMAMPUH NGAGUNAKEUN UNSUR SEREPAN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Ikmaliyah, Iik (2014) KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA DINA NULIS PAGUNEMAN SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 1 KUTAWALUYA TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Iqbal, Muhammad (2014) FOLKLOR PENCA SILAT DI PAGURON MEKAR PATALI WARGI (MPW) DÉSA WANGUNSARI KECAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT : Kajian Atikan Karakter. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Irtanti, Erin (2014) KAJIAN PSIKOANALISIS KANA NOVEL SABALAKANA KARYA DADAN SUTISNA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Isna Januar, Migi (2014) TRADISI NGARUAT COBLONG DI KAMPUNG CIRATEUN KELURAHAN ISOLA KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Janati, Seni Serpiani (2014) KESALAHAN SINTAKSIS DALAM MENULIS PENGALAMAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Jayanti, Putri Sri (2014) MEDIA PUZZLE PADA PEMBELAJARAN MENULIS SISINDIRAN : Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 5 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Jeni Tri Wahyuni, Neneng (2014) FOLKLOR DINA TRADISI NUJUH BULANAN DI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Jubaidah, Ida (2014) KASALAHAN ÉJAHAN DINA NULIS WARTA SISWA KELAS IX SMP LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Juwita, Agustina Chandra (2014) ADEGAN KALIMAH BASA SUNDA DINA TWITTER. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kania Dewi, Nida (2014) RAGAM JEUNG ADEGAN BASA DINA UPACARA ADAT RITUS TIWU PANGANTÉN DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATÉN CIREBON. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Karnale, Gemana (2014) MÉDIA GAMBAR KOLASE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARPON: Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Pasundan 3 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kustinawati, Gina (2014) MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA : Studi Kuasi Ékspériménka SiswaKelas IX B SMP Negeri 1 Cikajang Kabupatén Garut Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lestari, Fitria Puji (2014) ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PANYELUK DINA KUMPULAN CARPON PANGGUNG WAYANG KARANGAN AAM AMILIA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Maharani, Risa (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN TALKING STICK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITAKEUN PANGALAMAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X AK-1 SMKN 1 Kota Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mahardika, Rega (2014) MÉDIA PANGAJARAN AUDIO-VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN DINA PUPUH ASMARANDANA : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 6 Kuningan Taun Ajaran 2013-2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Marliah, Lia (2014) MODÉL MIND MAPPING PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NYARITAKEUN PANGALAMAN : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII F SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad yusuf, Abhurizal (2014) SIKEP BASA KULAWARGA DINA NGUKUHAN BASA SUNDA DI DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhidin, Deden (2014) STRUKTUR CARITA DINA BUKU TJATJARAKAN KARYA SOERIA DI RADJA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Novianita, Vinie (2014) MEDIA OF FILM FRAMES TO IMPROVE WRITING SKILLS BIOGRAFHY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novianti, Dini (2014) AJÉN ÉSTÉTIS DINA KUMPULAN DANGDING LAGU LIWUNG URANG BANDUNG KARYA APUNG S. WIRATMADJA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MAHAM RUMPAKA TEMBANG DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nul Hakim, Lukman (2014) AJÉN MORAL DINA UPACARA ADAT NGEUYEUK SEUREUH DI DÉSA CIBODAS KACAMATAN LEMBANG: KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuraeni, - (2014) MODÉL PANGAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PAPARIKAN : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VIII I SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurasyiah, Nenden Popi (2014) ANALISIS NASKAH DRAMA “PAJARATAN CINTA” KARYA DHIPA GALUH PURBA : Tilikan Struktural & Stilistika. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurdinia, Ai Kurnia Ilham (2014) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhadi, Akhdi (2014) MODÉL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DINA NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Setudi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII C SMPN 2 Ciwaringin Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlaelasari, (2014) ANALISIS STRUKTUR WAWACAN SURYA NINGRUM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARITA BUHUN DI SMA KELAS XII1). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlatifah, Eva (2014) KAMAMPUH NGAWASA KANDAGA KECAP BUDAK UMUR 4-5 TAUN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL RANTING LEUWIDAUN KABUPATEN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlia, Elsa (2014) MODÉL PANGAJARAN MIKIR INDUKTIF PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN VOKAL É, E, JEUNG EU DINA NULIS PANGALAMAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurmasari , Tisa (2014) KECAP PANCÉN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII-11 SMPN 43 BANDUNG :Tilikan Struktur, Fungsi, jeung Harti. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Nur’alia, Neni (2014) MODÉL TIME TOKEN AREND DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas X IPS 1 SMA Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

O

Oktaviana, Mira (2014) ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL TRHOWING DINA PANGAJARAN MACA SAJARAH LOKAL: Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII-D SMP Kartika XIX-2 Taun Pelajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

PRAMANIK, NÉNDÉN INTAN (2014) INVÉNTARISASI PUISI MANTRA TATANÉN DI KACAMATAN CISITU KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA JEUNG SASTRA SUND. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Patonah, Tati (2014) MODÉL CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING (CORE) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA BABAD SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pebrianti, Erin (2014) TRADISI NGASEUK DI KAMPUNG ADAT SINAR RESMI DESA SIRNARESMI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permasih, Diani (2014) AJÉN ATIKAN DINA FOLKLOR ASPÉK KAPAMALIAN ANU AYA DI DÉSA TANJUNGWANGI KECAMATAN CICALÉNGKA KABUPATÉN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permatasari, Sarah Gilang (2014) ACARA GOLÉMPANG PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMA: Tilikan Aspék Pragmatik jeung Tindak Komunikatif. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pradilah, Winda Nur (2014) MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratama, Tyas Agung (2014) MÉDIA PHOTOSTORY DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-14 SMP Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Prestiane, Raisa (2014) MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén terhadap Siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 17 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Puspitasari, Riska Nuraeni (2014) MÉDIA DIARY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII F SMP Negeri 5 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahayu, Sarah Sri (2014) MODÉL PANGAJARAN WEBBED PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII B SMP Negeri 1 Margahayu Kabupatén Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Evi (2014) KUMPULAN DONGÉNG SASAKALA TALAGA WARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP :Tilikan Struktural, Pendidikan Karakter, jeung Sawangan HirupUrang Sunda. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Rena (2014) MÉDIA VIDEO DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII ASMPN 2 Selajambé Kabupatén Kuningan Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Yuli Siti (2014) ISTILAH TATANÉN NGAHUMA DI DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Ramadhani, Sofia Nur (2014) EFEKTIVITAS MODEL SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TATAKRAMA BASA SUNDA : Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Cisarua Bandung Barat Taun Ajar 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ramdansyah, Mohamad Irfan (2014) MÉDIA PILEM PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA MAKÉ UNDAK USUK BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratnanengsih, (2014) TÉHNIK TRANSFORMASI CARITA PONDOK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII RPL A SMK Puragabaya Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratnasari, Desy (2014) MÉDIA MOVIE MAKER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET :Studi Kuasi Éksprérimén ka Siswa Kelas VII-C SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohati, Ai (2014) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Samsudin, Neno Rahmawati (2014) PRINSIP JEUNG MAKSIM OMONGAN DINA PAGUNEMANKUMPULAN CARPON PANGGUNG WAYANG KARYA AAM AMILIA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Saputri, Wulandari (2014) TÉHNIK PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA DINA NULIS LAPORAN LALAMPAHAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiana, Agung (2014) SISTEM PENDIDIKAN RÉLIGI MASARAKAT KAMPUNG NAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiawan, Dena (2014) TRANSLITERASI JEUNG KAJIAN TÉKS NASKAH PALINTANGAN TI MAJALENGKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Silvia, Syarrah (2014) ANALISIS SOAL UJIAN SAKOLA MATA PELAJARAN BASA SUNDA DI SMK KOTA BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sofyan, I Wahyudi (2014) KASALAHAN LÉKSIKO-SEMANTIK DINA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII-C SMP LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendiudikan Indonesia.

Solihah, Dede (2014) ÉFÉKTIVITAS MÉTODE KOLABORASI DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Ékspérimén Murni ka Siswa Kelas X SMAN 1 Warungkiara Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Rizki Wulandari, - (2014) TATAKRAMA BASA SUNDA DINA KOMUNIKASI LISAN MASARAKAT KAMPUNG JEMO DESA NAGRAK BUAH DUA KABUPATEN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sudarmansyah, Ranu (2014) MÉDIA STRIP STORY DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas X Sainték 1 SMA Laboratorium Percontohan UPI Taun Ajar 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugiarto, Riki (2014) MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN EKSPOSISI : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII B MTs Mohammad Toha Cimahi Tahun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suherlan, Cece (2014) ULIKAN SÉMIOTIK DINA UPACARA ADAT NGEUYEUK SEUREUH DI DÉSA LÉGOK KALÉR KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sukamdani, Ginanjar Muhamad (2014) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN BADOGAR DI DÉSA MARGALAKSANA KECAMATAN CILAWU KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sulastri, Ina Eka (2014) ADEGAN PUPUJIAN DI DÉSA SIRNASARI KACAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suliani, Lian (2014) TINDAK KOMUNIKASI VERBAL JEUNG NONVERBAL DINA DRAMA SUNDA : Analisis Omongan jeung Kinesik dina Drama Sunda Juragan Hajat Karya Kang Ibing. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sulistiantika, Regina Destri (2014) KECAP PAGAWÉAN DINA FIKSIMINI BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suminar, Nurunnisa (2014) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA NYUSUN GUGURITAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susanti , Susi (2014) UNSUR SEMIOTIK DINA UPACARA REWAHAN DI DESA TARAJU KAC.SINDANGAGUNG KAB.KUNINGAN PIKEUN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susanto, Heri (2014) METODE EXTENDING CONCEPTS THROUGHT LANGUAGE ACTIVITIES (ECOLA) DINA PANGAJARAN MACA PAMAHAMAN BIOGRAFI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI-IPA 2 SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syafitri, Andini Isti (2014) SISTEM PERALATAN DAN TEKNOLOGI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA UNTUK ALTERNATIF BAHAN AJAR MEMBACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syamsudin, Innasya Yudita (2014) AJÉN ATIKAN DINA DONGÉNG-DONGÉNG ANU AYA DI KACAMATAN CIKATOMAS KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tripani, Ade Irma (2014) MÉTODE DRAMATIC READING DINA PANGAJARAN MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MAN Awipari Kota Tasikmalaya Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

Utami, Marlina Senja (2014) ANALISIS FOLKLOR TOPONIMI DI KACAMATAN TEGALWARU KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA SAJARAH LOKAL DI SMAN 1 PANGKALAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wahid, Abdurahman (2014) PUPUJIAN DI PASANTRÉN SYAFI’IYAH AL-FALAH DÉSA MEKARJAYA KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wahyudin, (2014) BABANDINGAN KAMAMPUH NULIS JEUNG KAMAMPUH NYARITA PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wardiyyah, Siti Jahrotul (2014) MENYUSUN PERANGKAT PEMBELAJARAN MODEL E-LEARNING JENIS WEB CENTRIC COURSE UNTUK PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASAN BUDAYA SUNDA DI SMK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Widiastuti, Wini (2014) TRADISI NGARUAT LEMBUR DI DESA TANJUNGSIANG KECAMATAN TANJUNGSIANG KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wiguna, Rismayanti Adinda (2014) MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BAHASAN (EKSPOSISI) : Studi Kuasi Eksperimen Siswa Kelas VII-5 SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wulansari, Nadia Fitri (2014) UNSUR SÉMIOTIK DINA KASENIAN BANGKONG RÉANG DI KAMPUNG CIJAURA DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yulianti, Deti (2014) KAMAMPUH NGAREGEPKEUN PUPUH NGAGUNAKEUN MÉDIA AUDIO PUPUH RAÉHAN SANGGIAN H. YUS WIRADIREDJA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 8 Garut Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Z

Zakiyah, Nisa Siti (2014) CAMPUR KODE DINA SIARAN BÉNTANG PARAHYANGAN BANDUNG TV. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:25:19 2023 WIB.