Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 19.

Thesis

Ade Hilman Miftah Fauzi, - (2018) STRUKTUR, ASPÉK SOSIAL, JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTERDINA CARITA BARUDAK NALA KARYA DARPAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SD: Ulikan Struktural, Sosiologi Sastra,jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aji Nurhamzah, - (2018) DONGÉNG-DONGÉNG DI TUTUGAN GUNUNG CIREMAI KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN BAHAN AJAR MACA DONGÉNG DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraini Agfar, - (2018) KAJIAN PERSEPSI, LITERASI LINGKUNGAN, DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR PANTAI PAHAWANG DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Baity Nurmuslimah, - (2018) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK KANA TRADISI NGARUPUS DI DÉSA BANTARAGUNG KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA SUNDA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eksa Dwi Ratih, - (2018) SALIKUR CARPON PATREM UNTUK BAHAN AJAR MEMBACA CERPEN DI SMAN 1 CIMAHI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Encep Nurhidayat, - (2018) NOVÉL DEMUNG JANGGALA KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fandy Purnama, - (2018) RUMPAKA SAWÉR PANGANTÉN ADAT SUNDA DI DÉSA MANONJAYA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP KELAS VIII. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gina Kustinawati, - (2018) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK RUMPAKA KAWIH SUNDA ANU JEJERNA KADAHARAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Isna Asri Rahmi, - (2018) STRUKTUR JEUNG AJÉN AGAMA DINA RUMPAKA TEMBANG CIGAWIRAN KARYA K.R. IYET DIMYATI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pungky Dewantari, - (2018) KORÉLASI ANTARA MINAT JEUNG SIKEP KANA DIAJAR BASA SUNDA SISWA SMA NEGERI 1 CILEUNGSI TAUN AJARAN 2017/2018. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rega Mahardika, - (2018) POLAH UCAP HUMORIS DINA BUKU SABULANGBÉNTOR KARYA TAUFIK FATUROHMAN PIKEUN STRATÉGI PANGAJARAN ANU HUMORIS DI SMA (Ulikan Pragmatik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risa Nurul Fauziah, - (2018) IMPLIKATUR DINA WACANA NGABODOR NYORANGAN INEWS TV BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BIANTARA DI SMA: Ulikan Pragmatik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risma Nurjatika, - (2018) TRADISI NUTU PARÉ DI KAMPUNG KUTA JEUNG KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN AJAR BASA SUNDA DI SMA : Kajian Tradisi Lisan jeung Ajén Atikan Karakter. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Shinta Anggraeni, - (2018) SIKEP BASA SUNDA PARA PAJABAT DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KABUPATÉN BANDUNG. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Mutiara Fhadilathusy, - (2018) SAWANGAN HIRUP URANG SUNDA JEUNG AJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK DINA TÉKS SISINDIRAN NU AYA DI SANGGAR SENI GAPURA EMAS DÉSA NAGRAK SELATAN-SUKABUMI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tati Suryati, - (2018) TRADISI SÉRÉN TAUN GURU BUMI DI SINDANG BARANG KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA DI SMA : Ulikan Sémiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Try Permadi, - (2018) KASENIAN HADRO DI DÉSA BOJONG KACAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL SENI BUDAYA SUNDA DI SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wafa Shofiani, - (2018) LÉKSIKO – SEMANTIK DINA PAKASABAN NGAPUT JEUNG NGABORDÉL DI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA : Ulikan Struktur jeung Étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Zainuddin, - (2018) STRATÉGI PANGAJARAN ÉKSPOSITORI PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA : Studi Éksperimén ka Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Depok Taun Ajaran 2016/2017. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Tue Jul 23 21:30:44 2024 WIB.