STRUKTUR JEUNG AJÉN AGAMA DINA RUMPAKA TEMBANG CIGAWIRAN KARYA K.R. IYET DIMYATI

Isna Asri Rahmi, - (2018) STRUKTUR JEUNG AJÉN AGAMA DINA RUMPAKA TEMBANG CIGAWIRAN KARYA K.R. IYET DIMYATI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1603280_Title.pdf

Download (52kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Table_of_content.pdf

Download (135kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Abstract.pdf

Download (203kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Chapter1.pdf

Download (229kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (500kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Chapter3.pdf

Download (312kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (992kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Chapter5.pdf

Download (205kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Bibliography.pdf

Download (132kB)
[img] Text
T_BBS_1603280_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (198kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Rumpaka tembang Cigawiran mangrupa wanda tembang nu ngandung struktur jeung ajén agama, nu masih perlu ditalungtik jeung didéskripsikeun. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun struktur jeung ajén agama nu aya dina rumpaka Tembang Cigawiran karya K.R. Iyet Dimyati. Métode nu digunakeun nyaéta métode déskriptif analitik, ngagunakeun téhnik talaah pustaka jeung analisis data. Hasil panalungtikanna nya éta: (1) struktur rumpaka tembang Cigawiran kawangun ku wirahma, simbol atawa lambang, padalisan jeung pada, imaji, jeung gaya basa. Téma, rasa, nada, jeung amanatna ogé nyampak dina ieu rumpaka. Musikalitas atawa wirahmana matak genah saupama ditembangkeun lantaran ngalarapkeun pola pedotan nu merenah jeung beunghar ku purwakanti. Imaji nu digunakeunna beunghar ku imaji pangrungu jeung imaji rasa. Gaya basa nu digunakeunna leubeut pisan, hususna gaya basa mijalma (personifikasi). Témana loba nyaritakeun ngeunaan pituduh bebeneran hirup jeung pati (kematian). Rasa dina rumpaka tembang Cigawiran téh lolobana pikasieuneun jeung pikasediheun; (2) ajén agama nu kapanggih nyoko kana tilu hal, nyaéta 10 ngeunaan aqidah, 15 ngeunaan ibadah, jeung 11 nu medar ngeunaan ahlak. Kacindekanana, rumpaka tembang Cigawiran karya K.R. Iyet Dimyati kawangun ku struktur jeung ajén agama nu padu jeung kacida hadéna. ;---The purpose of this study was to describe the structure and religious values contained in the lyrics of the song Cigawiran K.R. Iyet Dimyati, the method used in descriptive analytical method using the techniques of literature and data analysis. The results of his research are; (1) song structure is formed by the wirahma or musicality of the symbol or symbol of the array and the verse image, and the language style of theme, taste, tone and mandate are also in the lyrics of Cigawiran, the musicality or rhythm is beautiful when it developed because it applies a good pedotan pattern and rich in pure images used are rich in auditory images and taste images. The style of language used varies, especially the personification language style; a sense of sadness and fear felt in the lyrics of Cigawiran with it’s theme which contains Islamic advice for the right way of life and about death. (2) religious values are composed of 10 about aqidah, 15 about worship, and 11 which discuss morality. In conclusion, the lyrics of the song Cigawiran by K.R Iyet Dimyati were built by the instact and excellent structure and religion value.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS ISN S-2018 Nama Pembimbing : 1.Dr.H.Yayat suderajat 2.Dr.Retty isnendes NIM : 1603280
Uncontrolled Keywords: tembang, struktural, ajén agama;---tembang, structure, religious values
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Ryan Taufiq Qurrohman
Date Deposited: 15 Jan 2020 08:36
Last Modified: 15 Jan 2020 08:36
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/44859

Actions (login required)

View Item View Item