TRADISI SÉRÉN TAUN GURU BUMI DI SINDANG BARANG KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA DI SMA : Ulikan Sémiotik

Tati Suryati, - (2018) TRADISI SÉRÉN TAUN GURU BUMI DI SINDANG BARANG KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA DI SMA : Ulikan Sémiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1502905_Title.pdf

Download (216kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Table_of_content.pdf

Download (147kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Abstract.pdf

Download (235kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Chapter1.pdf

Download (249kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (328kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Chapter3.pdf

Download (263kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (380kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Chapter5.pdf

Download (226kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Bibliography.pdf

Download (143kB)
[img] Text
T_BBS_1502905_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan ngadéskripsikeun (1) wangun jeung prakprakan tradisi Sérén Taun Guru Bumi; (2) unsur sémiotik nu nyangkaruk dina tradisi Sérén Taun Guru Bumi; jeung (3) larapna hasil panalungtikan pikeun bahan pangajaran kamampuh maca wacana budaya di SMA. Pikeun medar éta pasualan, digunakeun pamarekan semiotik, kalawan métode déskriptif analitik. Ari téhnik nu digunakeun, nyaéta téhnik studi pustaka. Hasilna: (1) sérén Taun Guru Bumi dilaksanakeun sataun sakali unggal bulan Muharam, diwengku ku salapan kagiatan, anu kudu dilaksanakeun salila saminggu. Éta kagiatan téh nyaéta; sedekah ngadiukkeun, ngembang makam karuhun, tadisi sudat, tradisi munday atawa marak, ngala cai kukulu, ngahijikeun cai kukulu, sedekah kuéh, nugel munding, jeung helaran dongdang; (2) (a) ikon nu nyangkaruk dina ieu tradisi téh nyaéta paré, kembang, cai, lauk, munding, jeung dongdang; (b) indéks anu kapanggih dina ieu tradisi téh nyangkaruk dina ngaran tradisina nyaéta sérén taun, sedekah ngadiukkeun, ngembang makam karuhun, ngala cai kukulu, ngahijikeun cai kukulu, sedekah kuéh, munday, nugel munding jeung helaran dongdang; (c) simbol anu kapanggih téh nyaéta paré simbol tina karaharjaan, cai kukulu jeung cai tujuh rupa simbol tina kahirupan, kembang tujuh rupa simbol tina kahirupan jeung harepan, kuéh tujuh rupa simbol tina silaturahmi, bakak hayam téh simbol tina pasrah sumerah, menyan simbol tina eusining haté, parukuyan jeung buyung simbol tina raga badan, dongdang simbol tina sagala ni'mat nu kudu dijaga, marak lauk simbol tina sasaruan idéntitas, munding simbol tina dunya langit, jeung majikeun paré simbol tina ngawinkeun paré sangkan hasil binihna hadé; jeung (3) tina ieu hasil panalungtikan, dicindekkeun yén tradisi Sérén Taun Guru Bumi téh bisa dijadikeun alternatif pikeun bahan pangajaran maca bahasan budaya di SMA kelas XI. Kecap galeuh: tradisi sérén taun, sémiotik, pangajaran maca. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk dan pelaksanaan tradisi Seren Taun Guru Bumi; (2) unsur semiotik yang terdapat dalam tradisi Seren Taun Guru Bumi; dan (3) penerapan hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran kemampuan membaca wacana budaya di SMA. Untuk membahas persoalan tersebut, penelitian ini mengggunakan pendekatan semiotik, dengan metode deskriptif analitik. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Hasilnya: (1) Seren Taun Guru Bumi dilaksanakan setiap tahun sekali pada bula Muharam. Tradisi ini terdiri dari sembilan kagiatan yang harus dilaksanakan selama seminggu. Kegiatan tersebut adalah; sedekah ngadiukkeun, ngembang makam karuhun, tadisi sudat, tradisi munday atau marak, ngala cai kukulu, ngahijikeun cai kukulu, sedekah kuéh, nugel munding, dan helaran dongdang; (2) (a) ikon yang terdapat dari tradisi tersebut adalah padi, bunga, air, ikan, kerbau, dan dongdang; (b) indéks yang terdapat dalam tradisi ini tertuang dalam nama tradisinya yaitu sérén taun, sedekah ngadiukkeun, ngembang makam karuhun, ngala cai kukulu, ngahijikeun cai kukulu, sedekah kuéh, munday, nugel munding dan helaran dongdang; (c) simbol yang terdapat dalam tradisi ini diantaranya adalah padi simbol dari kemakmuran, air kukulu dan air tujuh rupa simbol dari kehirupan, bunga tujuh rupa simbol dari kehirupan dan harapan, kue tujuh rupa simbol dari silaturahmi, bakak ayam simbol dari kepasrahan, menyan simbol dari isi hati, parukuyan dan buyung simbol dari raga, dongdang simbol dari segala nikmat yang harus dijaga, berburu ikan simbol dari kesamaan identitas, kerbau simbol dari dunia langit, dan majikeun paré simbol dari menikahkan padi agar hasil benihnya bagus; dan (3) dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa tradisi Seren Taun Guru Bumi bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran membaca wacana budaya di SMA kelas XI. Kata kunci: tradisi seren taun, semiotik, pembelajaran membaca.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS TAT t-2018; Pembimbing: I. Dedi Koswara, II. Dinding Haerudin; NIM: 1502905
Uncontrolled Keywords: tradisi seren taun, semiotik, pembelajaran membaca.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Mrs. Santi Santika
Date Deposited: 07 Aug 2019 07:49
Last Modified: 07 Aug 2019 07:49
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/37069

Actions (login required)

View Item View Item