NOVÉL DEMUNG JANGGALA KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik

Encep Nurhidayat, - (2018) NOVÉL DEMUNG JANGGALA KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1602919_Title.pdf

Download (39kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Abstract.pdf

Download (274kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Table_of_Content.pdf

Download (186kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Chapter1.pdf

Download (304kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (502kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Chapter3.pdf

Download (223kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (765kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Chapter5.pdf

Download (292kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Bibliography.pdf

Download (392kB)
[img] Text
T_BBS_1602919_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (860kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Novél Demung Janggala miboga unsur-unsur struktural jeung ajén étnopédagogik nu perlu diulik sarta dipikanyaho ku balaréa. Sacara umum, udagan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngaguar unsur struktural dina novél, sarta ngaguar ajén étnopédagogik anu satuluyna dipatalikeun jeung pangajaran maca novél di SMA. Métode nu digunakeun nyaéta métode déskriptif-analitik, kalayan ngagunakeun téhnik talaah pustaka jeung analisis data. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta novél Demung Janggala. Dumasar kana hasil panalungtikan, unsur struktural nu aya dina novel Demung Janggala nyaéta: 1) tema dina ieu novél kaasup kana téma sosial (kateuadilan), 2) galur nu digunakeun ku pangarang nyaéta galur mérélé, 3) palaku utama Surapamungkas jeung Listayuwangi, 4) latar nu kapaluruh dina ieu novél di antarana latar sosial, latar tempat, jeung latar waktu, 5) aya opat gaya basa, nyaéta ngupamakeun, mijalma, lalandian, jeung rarahulan, 6) nada/suasana nu aya dina ieu novel, pangarang ngagambarkeun jalma-jalma anu katideresa ku pamolah deungeun, nepi ka aya rasa ceuceub dina diri enggoning hayang mulangkeun kanyeri jeung kapeurih. Ajén étnopédagogik nu nyampak dina novél Demung Janggala nyaéta prakték atikan anu sipatna delibratif, fundamental, catur diri insani, jeung ajén karakter, sarta hasilna bisa dilarapkeun pikeun bahan pangajaran maca novél di SMA.;---Novel Demung Janggala mempunyai unsur-unsur struktural dan nilai etnopedagogik yang perlu dikaji dan diketahui oleh pembaca. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk menggali unsur struktural dalam novel, dan menggali nilai etnopedagogik yang kemudian dihubungkan dengan pembelajaran membaca novel di SMA. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitik dengan menggunakan teknik telaah pustaka dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah novél Demung Janggala. Berdasarkan hasil penelitian, unsur struktural pada novel Demung Janggala adalah: 1) tema novel ini yaitu tema sosial (ketidakadilan), 2) tokoh utama Surapamungkas dan Listayuwangi, 3) latar yang terdapat dalam novel ini, di antaranya latar sosial, latar tempat, dan latar waktu, 4) alur yang digunakan oleh pengarang yaitu alur maju, 5) terdapat empat gaya bahasa, simile, personifikasi, metafora, dan hiperbola, 6) nada/suasana yang terdapat dalam novel Demung Janggala, pengarang menggambarkan orang-orang yang teraniaya oleh penguasa baru, sehingga menimbulkan rasa benci dan keinginan untuk membalas dendam. Nilai entopedagogik yang terkandung dalam novel ini adalah praktik pendidikan yang sifatnya delibratif, fundamental, catur diri insani, dan nilai karakter, serta hasil dari penelitian ini dijadikan bahan pembelajaran membaca novel di SMA.;---Demung Janggala novel has structural elements and ethno-pedagogic values that need to be studied and known by the reader. In general, the purpose of this study is to explore the structural elements in the novel, and explore the ethno-pedagogical values which are then associated with novel reading learning in high school. The method used is descriptive-analytic method using literature review and data analysis techniques. The source of the data in this study was novél Demung Janggala. Based on the results of the research, the structural elements of the novel Demung Janggala are: 1) the novel theme is the social theme (injustice), 2) the main characters Surapamungkas and Listayuwangi, 3) the background contained in this novel, including social background, place background, time, 4) grooves used by authors of advanced flow, 5) there are four styles of language, simile, personification, metaphor, and hyperbole, 6) the tone / atmosphere contained in the novel Demung Janggala, the author describes those persecuted by the ruler new, giving rise to hatred and desire for revenge. The entopedagogic value contained in this novel is a deliberative, fundamental educational practice, catur diri insani, and character value, and the results of this study are used as reading learning material for novels in high school.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS ENC n-2018; Pembimbing : I. Nanay Nurjanah, II. Ruhaliah; NIM. : 1602919.
Uncontrolled Keywords: Struktural, Étnopédagodik, Tatang Sumarsono, Struktural, Etnopedagodik, Tatang Sumarsono, Structural, Ethno-pedagogic, Tatang Sumarsono.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 13 Feb 2020 02:00
Last Modified: 13 Feb 2020 02:00
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46592

Actions (login required)

View Item View Item