LÉKSIKO – SEMANTIK DINA PAKASABAN NGAPUT JEUNG NGABORDÉL DI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA : Ulikan Struktur jeung Étnolinguistik

Wafa Shofiani, - (2018) LÉKSIKO – SEMANTIK DINA PAKASABAN NGAPUT JEUNG NGABORDÉL DI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA : Ulikan Struktur jeung Étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1503330_Title.pdf

Download (204kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Abstract.pdf

Download (420kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Table_Of_Content.pdf

Download (298kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Chapter1.pdf

Download (308kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (560kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Chapter3.pdf

Download (407kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (893kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Chapter5.pdf

Download (302kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Bibliography.pdf

Download (398kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (201kB)
[img] Text
T_BBS_1503330_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun wangun kecap, ma’na léksikon tur kahirupan ngaput jeung ngabordél di PD Tjiwulan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Métodeu nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif. Téhnik ngumpulkeun datana ngagunakeun téhnik observasi partisipan, téhnik wawancara, jeung studi pustaka. Anu jadi sumber data tina ieu panalungtikan nyaéta pangrajin ngaput jeung ngabordél PD Tjiwulan di pasantrén Al-amin Kampung Cukang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sedengkeun objék panalungtikanna nyaéta léksikon ngaput jeung ngabordél nu aya di PD Tjiwulan. Tina hasil panalungtikan kapanggih (1) aya 96 léksikon ngaput jeung ngabordél di PD Tjiwulan; (2) dumasar wangun kecapna, klasifikasi léksikon ngaput jeung ngabordél aya 26 (27,1%) wangun salancar, 10 (10,4%) léksikon wangun rundayan, 1 (1,1%) léksikon wangun rajékan, jeung 59 (61,5%) léksikon wangun kantétan; jeung (3) dumasar kana ma’na léksikonna, léksikon ngaput jeung ngabordél nyoko kana kecap barang, pagawéan, sipat, jeung bilangan. Kecap barang nu dimaksud nya éta ngaput jeung ngabordélna. Kecap pagawéan, sipat, jeung bilangan nya éta prosés dina lumangsungna ngaput jeung ngabordél. (4) Kahirupan ngaput jeung ngabordél di PD Tjiwulan katitén alus, lantaran tina sosialna, dampak ékonomi, lingkungan, jeung atikanna aya pangaruhna positif pikeun lingkungan sabudeureunna, boh masarakatna boh dunya atikan nu aya di éta lingkungan.-- Penelitian ini bertujuan untuk mendéskripsikan bentuk lingual, makna léksikon, dan kehidupan menjahit dan membordir di PD Tjiwulan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik mengumpulkan data menggunakan teknik observasi partisipan, teknik wawancara, dan studi pustaka. Sumber datanya adalah pengrajin menjahit dan membordir PD Tjiwulan di Pondok Pesantren Al-amin Kampung Cukang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sedangkan objek penelitiannya adalah leksikon menjahit dan membordir di PD Tjiwulan. Dari hasil penelitian ditemukan (1) ada 96 leksikon menjahit dan membordir di PD Tjiwulan; (2) berdasarkan bentuk lingualnya, klasifikasi menjahit dan membordir ada 26 (27,1%) leksikon kata dasar, 10 (10,4%) leksikon kata imbuhan, 1 (1,1%) leksikon kata ulang, dan 59 (61,5%) leksikon kata majemuk; dan (3) berdasarkan maknanya, leksikon menjahit dan membordir mencakup kata benda, kata kerja, sifat, dan bilangan. Kata benda yang dimaksud adalah menjahit dan membordir sedangkan kata kerja, sifat dan bilangan adalah proses berlangsungnya menjahit dan membordir. (4) kehidupan menjahit dan membordir di PD Tjiwulan terlihat bagus, karna dari segi sosial, dampak ekonomi, lingkungan, dan pendidikannya mempunyai pengaruh positif untuk lingkungan sekelilingnya, baik untuk masyarakat dan dunia pendidikan yang ada di lingkungan PD Tjiwulan.-- The presen study aims to describe the lingual form, lexical meaning, and the life of sewing and embroidery in PD tjiwulan Kawalu District Tasikmalya City. The research uses descriptive method. The data is collected through observation of participant techniques, interviewing techniques, and literary study. Source of data is sewing and embroidery craftsman in PD Tjiwulan in Pondok Pesantren Al-amin Cukang Village, Kawalu District, Tasikmalaya City. Meanwhile the object of research is lexico sewing and embroidery in PD Tjiwulan. The results of the study shows (1) there are 96 lexicons sewing and embroidery in PD Tjiwulan; (2) based on the lingual form, the sewing and embroidery classification is 26 (27.1%) lexicon of basic words, 10 (10.4%) lexicon of affix word, 1 (1.1%) wangu nulang lexicon, and 59 (61.5 %) lexicon of compound words; and (3) based on their meaning, sewing and embroidery lexicon includes nouns, verb, adjective, and number. Nouns include sewing and embroidery while verb, adjective and number is the process of sewing and embroidery. (4) the life of sewing and embroidery in PD Tji wulan looks good, because from the social, economic, environmental, and education point of view, all of those have positive impacts on the surrounding environment both for society and education in PD Tjiwulan.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS WAF p-2018; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Nunuy Nurjanah; NIM : 1503330
Uncontrolled Keywords: leksikon, semantik, ngaput, ngabordél.-- lexicon, semantics, sewing, embroidery
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Rika Maysani
Date Deposited: 09 Aug 2019 07:03
Last Modified: 09 Aug 2019 07:03
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/37508

Actions (login required)

View Item View Item