IMPLIKATUR DINA WACANA NGABODOR NYORANGAN INEWS TV BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BIANTARA DI SMA: Ulikan Pragmatik

Risa Nurul Fauziah, - (2018) IMPLIKATUR DINA WACANA NGABODOR NYORANGAN INEWS TV BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BIANTARA DI SMA: Ulikan Pragmatik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1603257_Title.pdf

Download (134kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Abstract.pdf

Download (401kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Table_Of_Content.pdf

Download (212kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter1.pdf

Download (410kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (680kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter3.pdf

Download (331kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (892kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter4.pdf

Download (892kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Chapter5.pdf

Download (300kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Bibliography.pdf

Download (312kB)
[img] Text
T_BBS_1603257_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta ayana pasalia dina komunikasi sarta kurangna panyangkem mahasiswa jeung guru basa kana pentingna analisis pragmatik jeung analisis wacana dina pangajaran basa. Implikatur mangrupa salasahiji komponén pragmatik. Tujuan dina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun implikatur. Déskripsina ngawengku wanda implikatur, sipat implikatur, jeung wujud implikatur dina wacana Ngabodor Nyorangan iNews TV Bandung sarta implikasi hasil panalungtikan kana bahan pangajaran biantara di SMA. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta 25 vidio rekaman anu diunduh tina situs youtube kalayan channel ‘Borangan IneswTV’. Téhnik anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta téhnik simak bebas libat cakap jeung téhnik nyatet. Data diolah maké téhnik analisis unsur langsung. Hasil panalungtikan, (1) wanda implikatur nu kapanggih aya dua, nyaéta 84 omongan kagolong kana implikatur konvénsional jeung 48 omongan kagolong kana implikatur konvérsasional; (2) sipat implikatur nu kapanggih dina implikatur konvénsional nyaéta 38 implikatur konvénsional sipat daya batal jeung 46 implikatur konvénsional sipat konvénsionalitas. Ari dina implikatur konvérsasional kapanggih 5 implikatur konvérsasional sipat daya batal, 5 implikatur konvérsasional sipat daya pisah, jeung 38 implikatur sipat kalkulabilitas; (3) wujud implikatur nu kapanggih aya 99 omongan wujud implikatur wawaran, 14 omongan wujud implikatur pananya, 15 omongan wujud implikatur paréntah, jeung 4 omongan wujud implikatur panyeluk; sarta (4) implikasi hasil panalungtikan implikatur dina wacana Ngabodor Nyorangan iNews TV Bandung anu bisa dijadikeun bahan pangajaran biantara di SMA.-- Masalah dalam penelitian ini adalah adanya salah paham dalam berkomunikasi serta kurangnya pemahaman mahasiswa dan guru bahasa akan pentingnya analisis pragmatik dan analisis wacana dalam pembelajaran bahasa. Implikatur merupakan salah satu komponen dari pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur. Deskripsinya mencakup jenis implikatur, sifat implikatur, dan wujud implikatur dalam wacana Ngabodor Nyorangan iNews TV Bandung serta implikasi hasil penelitian untuk dijadikan bahan pengajaran biantara di SMA. Sumber data penelitian adalah 25 video rekaman yang diunduh dari situs youtube dengan channel ‘Borangan IneswTV’. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Data diolah menggunakan teknik analisis unsur langsung. Hasil penelitian, (1) jenis implikatur yang ditemukan ada dua, 84 ujaran tergolong ke dalam jenis implikatur konvensional dan 48 ujaran tergolong ke dalam jenis implikatur konversasional; (2) sifat implikatur yang ditemukan dalam implikatur konvénsional adalah 38 implikatur konvénsional sipat daya batal dan 46 implikatur konvénsional sipat konvensionalitas. Sedangkan dalam implikatur konvérsasional terdapat 5 implikatur konvérsasional sipat daya batal, 5 implikatur konvérsasional sipat daya pisah, dan 38 implikatur sipat kalkulabilitas; (3) wujud implikatur yang ditemukan adalah 99 ujaran wujud implikatur berita, 14 ujaran wujud implikatur pertanyaan, 15 ujaran wujud implikatur perintah, dan 4 ujaran wujud implikatur panyeluk; dan (4) implikasi hasil penelitian implikatur dalam wacana Ngabodor Nyorangan iNews TV Bandung yang bisa dijadikan bahan pengajaran biantara di SMA.-- The background of this research were the missunderstanding in the communication and lack of college student and language teacher for implicature comprehension in the discourse of language learning. Implicature is one of pragmatic components. This study aims to describe about implicature. The description are types of implicature, characteristics of implicature, and forms of implicature in the discourse of Ngabodor Nyorangan iNews TV Bandung.and implication of research result to be made of biantara teaching materials in senior high school. The source of research data is 25 video recordings downloaded from youtube site with channel 'Borangan IneswTV’. The collect data used the uninvolved conversation observation and engineering record. Data processing using immediate constituent (IC) analysis, The results of this study, (1) there are two types of implicatures, 84 speech belonging to conventional implicature types and 48 speech belonging to a conventional type of implicature; (2) the characteristics of the implicature found in conventional implicatures there are 38 conventional implicatures of cancelability, and 46 conventional implicatures of conventionality. Where as in conversational implicatures there are 5 conversational implications of cancelability, 5 conversationall implications of detachability, and 38 implicature data of calculability; (3) the form of the implicature found 99 speech of declarative form, 14 speech of interrogative form, 15 speech of imperative form, and 4 speech of panyeluk form; and (4) implication of implicature research in Ngabodor Nyorangan iNewsTV Bandung which can be used as biantara teaching materials in senior high school

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS RIS p-2018; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Dingding Haerudin; NIM : 1603257
Uncontrolled Keywords: implikatur, wacana Ngabodor Nyorangan, bahan pangajaran biantara, pragmatik.-- implicature, discourse of Ngabodor Nyorangan, biantara teaching materials, npragmatic.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
L Education > LC Special aspects of education
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Rika Maysani
Date Deposited: 09 Aug 2019 07:04
Last Modified: 09 Aug 2019 07:04
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/37343

Actions (login required)

View Item View Item