TRADISI NUTU PARÉ DI KAMPUNG KUTA JEUNG KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN AJAR BASA SUNDA DI SMA : Kajian Tradisi Lisan jeung Ajén Atikan Karakter

Risma Nurjatika, - (2018) TRADISI NUTU PARÉ DI KAMPUNG KUTA JEUNG KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN AJAR BASA SUNDA DI SMA : Kajian Tradisi Lisan jeung Ajén Atikan Karakter. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1604622_Title.pdf

Download (122kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Abstract.pdf

Download (281kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Table_Of_Content.pdf

Download (118kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Chapter1.pdf

Download (340kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (599kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Chapter3.pdf

Download (571kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Chapter5.pdf

Download (227kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Bibliography.pdf

Download (291kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (411kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (397kB)
[img] Text
T_BBS_1604622_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (322kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Udagan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun tradisi nutu paré di Kampung Kuta disawang tina kajian tradisi lisan (anu saterusna disingget KTL), tradisi nutu paré di Kampung Naga disawang tina KTL, ajén atikan karakter nu nyampak dina tradisi nutu paré di Kampung Kuta, ajén atikan karakter nu nyampak dina tradisi nutu paré di Kampung Naga, babandingan tradisi nutu paré di Kampung Kuta jeung di Kampung Naga disawang tina KTL jeung ajén atikan karakterna, jeung larapna hasil panalungtikan pikeun bahan ajar basa Sunda. Metodeu panalungtikan anu dipaké nyaéta metodeu étnografi, kalayan pamarekan kualitatif. Téhnik panalungtikan nu dipaké nyaéta observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Instrumén anu dipaké nyaéta pedoman observasi, pedoman wawancara, alat rékam dina kamera digital, handphone Xiomi 4X, jeung DSLR. Hasil panalungtikan tradisi nutu paré nyaéta sakumaha anu ditataan ieu. Kahiji, déskripsi tradisi nutu paré di Kampung Kuta disawang tina wangun KTL (téks, ko-téks, jeung kontéks) jeung eusi (norma atawa ajén). Kadua, déskripsi tradisi nutu paré di Kampung Naga disawang tina wangun KTL (téks, ko-téks, jeung kontéks) jeung eusi (norma atawa ajén). Katilu, kacangking 9 ajén atikan, anu panglobana aya dina ajén religius. Kaopat, kacangking 9 ajén atikan, anu panglobana aya dina ajén religius. Kalima, hasil babandingan tradisi nutu paré di dua témpat panalungtikan miboga sasaruan boh tina KTL-na boh tina ajén atikan karakterna. Kagenep, hasil panalungtikan dijadikeun salah sahiji alternatif bahan ajar téks kalayan miboga fakta, konsép, prinsip, jeung prosedur dina matéri bahasan tradisi Sunda di SMA kelas XII. Salian ti éta, ajén-inajén anu nyangkaruk bisa dijadikeun padoman hirup kumbuh sapopoé.-- Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tradisi menumbuk padi di Kampung Kuta melalui pendekatan kajian tradisi lisan (yang seterusnya disingkat KTL), mendeskripsikan tradisi menumbuk padi di Kampung Naga melalui pendekatan KTL, nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam tradisi menumbuk padi di Kampung Kuta, nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam tradisi menumbuk padi di Kampung Naga, perbandingan tradisi menumbuk padi di Kampung Kuta dan di Kampung Naga melalui pendekatan KTL dan nilai pendidikan karakter, dan untuk bahan ajar bahasa Sunda. Metode penelitian yang dipakai adalah etnografi, dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik penelitian yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang dipakai adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, alat rékam menggunakan kamera digital, handphone Xiomi 4X, jeung DSLR. Hasil penelitian tradisi menumbuk padi sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Kesatu, déskripsi tradisi menumbuk padi di Kampung Kuta melalui pendekatan KTL (teks, ko-teks, dan konteks) dan isi (norma atau nilai). Kedua, deskripsi tradisi menumbuk padi di Kampung Naga melalui pendekatan KTL (teks, ko-teks, dan konteks) dan isi (norma atau nilai). Ketiga, terdapat sembilan nilai pendidikan karakter, yang terbanyak terdapat dalam nilai religius. Keempat, terdapat sembilan nilai pendidikan karakter, yang terbanyak terdapat dalam nilai religius. Kelima, hasil perbandingan tradisi menumbuk padi didua tempat penelitian mempunyai kesamaan baik dari KTL-nya atau pun dari nilai pendidikan karakternya. Keenam, hasil penelitian dijadikan salah satu alternatif bahan ajar teks yang mempunyai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam materi bahasan tradisi Sunda di SMA kelas XII. Selain itu, nilai-nilai yang ada bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.-- The purpose of this study is describing rice pounding tradition in Kuta village through approach to the study of oral tradition (abbreviated as KTL), describing the tradition of rice pounding in Naga village through KTL approach, character education value found in the tradition of rice pounding in Kuta village, character education value found in the tradition of pounding rice in Kampung Naga, comparison between the tradition of rice pounding in Kuta and Naga village through KTL approach and character education value, and is used for Sundanese instructional materials. The method used in this study is ethnography with qualitative approach. The techniques of data collection used are observation, interviews, and documentation. The instruments used are observation guideline, interview guideline, recording tool using digital camera namely, Xiomi 4X, and DSLR. The results of the study of rice pounding are described as follows. First, the tradition of rice pounding in Kuta Village through the KTL approach (text, co-text, and context) and content (norm or value). Second, the description of the tradition of rice pounding in Naga village through KTL approach (text, co-text, and context) and content (norm or value). Third, there are nine values of character education which most is in the religious value. Fourth, there are nine values of character education which most is in the religious value. Fifth, the comparison results of the tradition of rice pounding in both places of research have similarities either from KTL or even from the character education value. Sixth, the result of this study is used as an alternative instructional material having facts, concepts, principles, and procedures in the subject of Sundanese tradition in the 12th grade of senior high school. In addition, the values can be used as guideline in everyday life.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS RIS p-2018; Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Usep Kuswari; NIM : 1604622
Uncontrolled Keywords: tradisi nutu paré, Kampung Kuta, Kampung Naga, kajian tradisi lisan, ajén atikan karakter, bahan ajar, tradisi menumbuk padi, kajian tradisi lisan, nilai pendidikan karakter, Tradition of Rice Pounding, Kuta Village, Naga Village, Study of Oral Tradition, Character Education Value, Instructional Materials
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
L Education > LT Textbooks
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Rika Maysani
Date Deposited: 02 Aug 2019 01:19
Last Modified: 02 Aug 2019 01:19
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/36674

Actions (login required)

View Item View Item