KORÉLASI ANTARA MINAT JEUNG SIKEP KANA DIAJAR BASA SUNDA SISWA SMA NEGERI 1 CILEUNGSI TAUN AJARAN 2017/2018

Pungky Dewantari, - (2018) KORÉLASI ANTARA MINAT JEUNG SIKEP KANA DIAJAR BASA SUNDA SISWA SMA NEGERI 1 CILEUNGSI TAUN AJARAN 2017/2018. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1603245_Title.pdf

Download (261kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Abstract.pdf

Download (388kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Table_Of_Content.pdf

Download (119kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Chapter1.pdf

Download (315kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (536kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Chapter3.pdf

Download (635kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Chapter5.pdf

Download (194kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Bibliography.pdf

Download (191kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (219kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (854kB)
[img] Text
T_BBS_1603245_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho naha aya korélasi atawa henteu antara minat jeung sikep kana diajar basa Sunda Siswa SMA Negeri 1 Cileungsi taun ajaran 2017/2018. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode korélasional. Populasi dina ieu panalungtikan nya éta siswa SMA Negeri 1 Cileungsi taun ajaran 2017/2018. Instrumén anu digunakeun dina ngumpulkeun data nya éta instrumén angkét jeung dokuméntasi. Data anu geus aya dianalisis ku cara uji normalitas, uji liniéritas, jeung uji hipotésis. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, minat siswa kana diajar basa Sunda kagolong luhur kalayan perséntase 68%, sikep siswa kana diajar basa Sunda kagolong positif kalayan perséntase 64%, prosés diajar basa Sunda siswa kagolong lancar kalayan perséntase 59%, sarta hasil diajar basa Sunda siswa kagolong hadé kalayan rata-rata peunteun kognitif 84,1 jeung rata-rata peunteun psikomotor 84,3. Hasil uji hipotésis korélasi antara minat jeung sikep kana prosés diajar basa Sunda nuduhkeun yén nilai sig 0,000 < 0,05. Ieu hal némbongkeun yén aya korélasi antara minat jeung sikep kana prosés diajar basa Sunda, sedengkeun hasil uji hipotésis korélasi antara minat jeung sikep kana hasil diajar basa Sunda nuduhkeun yén nilai sig 0,010 < 0,05. Ieu hal némbongkeun yén aya korélasi antara minat jeung sikep kana hasil diajar basa Sunda. Jadi, bisa dicindekkeun yén aya korélasi anu signifikan antara minat jeung sikep kana diajar basa Sunda siswa SMA Negeri 1 Cileungsi taun ajaran 2017/2018.-- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara minat dan sikap terhadap pembelajaran bahasa Sunda siswa SMA Negeri 1 Cileungsi tahun ajar 2017/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Cileungsi tahun ajar 2017/2018. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrumen angket dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara uji normalitas, uji linieritas, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Sunda tergolong tinggi dengan persentase 68%, sikap siswa terhadap pembelajaran bahasa Sunda tergolong positif dengan persentase 64%, proses pembelajaran bahasa Sunda tergolong lancar dengan persentase 59%, dan hasil pembelajaran bahasa Sunda siswa tergolong baik dengan rata-rata nilai kognitif 84,1 dan rata-rata nilai psikomotor 84,3. Hasil uji hipotesis korelasi antara minat dan dan sikap terhadap proses pembelajaran bahasa Sunda menunjukan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ada korelasi antara minat dan sikap terhadap proses pembelajaran bahasa Sunda, sedangkan hasil uji hipotesis korelasi antara minat dan sikap terhadap hasil pembelajaran bahasa Sunda menunjukan bahwa nilai sig 0,010 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ada korelasi antara minat dan sikap terhadap hasil pembelajaran bahasa Sunda. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara minat dan sikap terhadap pembelajaran bahasa Sunda siswa SMA Negeri 1 Cileungsi tahun ajar 2017/2018.-- This study is aimed to know whether or not there is a correlation between interests and attitudes toward students’ Sundanese language learning in Cileungsi 1 Senior High School academic year 2017/2018. The method used in this research is correlational method. The population in this study is students of Cileungsi 1 Senior High School academic year 2017/2018. The instruments used in the data collection are questionnaires and documentation. The obtained data were analyzed by normality test, linearity test, and hypothesis test. Based on the results of the research, students' interest in learning Sundanese language is high with percentage of 68%, students' attitudes toward learning Sundanese language is positive with the percentage of 64%, the learning process of Sundanese language runs smoothly with percentage 59%, and the students’ learning outcomes of Sundanese language pertained good with average cognitive score of 84,1 and average psychomotor score of 84.3. The result of correlation hypothesis test of interest and attitude toward learning process of Sundanese language shows that the significance score is 0,000 <0,05. It shows that there is correlation between interest and attitude toward learning process of Sundanese language, meanwhile, the result of hypothesis test of correlation between interest and attitude toward result of Sundanese language learning shows that the significance score is 0.010 <0.05. It shows that there is a correlation between interest and attitudes toward students’ outcome in learning Sundanese language. So, it can be concluded that there is a significant correlation between interests and attitudes toward students’ outcome of Sundanese language learning in Cileungsi 1 Senior High School academic year 2017/2018.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS PUN p-2018; Pembimbing : I. Usep Kuswari, II. Dingding Haerudin; NIM : 1603245
Uncontrolled Keywords: Minat, Sikep, Diajar Basa Sunda.-- Sikap, Pembelajaran Bahasa Sunda.-- Interest, Attitude, Sundanese Language Learning
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
L Education > LC Special aspects of education
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Rika Maysani
Date Deposited: 09 Aug 2019 07:02
Last Modified: 09 Aug 2019 07:02
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/37339

Actions (login required)

View Item View Item