Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | I | P | R | S | T | W | Z
Number of items: 19.

A

Ade Hilman Miftah Fauzi, - (2018) STRUKTUR, ASPÉK SOSIAL, JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTERDINA CARITA BARUDAK NALA KARYA DARPAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SD: Ulikan Struktural, Sosiologi Sastra,jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aji Nurhamzah, - (2018) DONGÉNG-DONGÉNG DI TUTUGAN GUNUNG CIREMAI KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN BAHAN AJAR MACA DONGÉNG DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraini Agfar, - (2018) KAJIAN PERSEPSI, LITERASI LINGKUNGAN, DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR PANTAI PAHAWANG DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

B

Baity Nurmuslimah, - (2018) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK KANA TRADISI NGARUPUS DI DÉSA BANTARAGUNG KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA SUNDA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Eksa Dwi Ratih, - (2018) SALIKUR CARPON PATREM UNTUK BAHAN AJAR MEMBACA CERPEN DI SMAN 1 CIMAHI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Encep Nurhidayat, - (2018) NOVÉL DEMUNG JANGGALA KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fandy Purnama, - (2018) RUMPAKA SAWÉR PANGANTÉN ADAT SUNDA DI DÉSA MANONJAYA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP KELAS VIII. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gina Kustinawati, - (2018) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK RUMPAKA KAWIH SUNDA ANU JEJERNA KADAHARAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Isna Asri Rahmi, - (2018) STRUKTUR JEUNG AJÉN AGAMA DINA RUMPAKA TEMBANG CIGAWIRAN KARYA K.R. IYET DIMYATI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pungky Dewantari, - (2018) KORÉLASI ANTARA MINAT JEUNG SIKEP KANA DIAJAR BASA SUNDA SISWA SMA NEGERI 1 CILEUNGSI TAUN AJARAN 2017/2018. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rega Mahardika, - (2018) POLAH UCAP HUMORIS DINA BUKU SABULANGBÉNTOR KARYA TAUFIK FATUROHMAN PIKEUN STRATÉGI PANGAJARAN ANU HUMORIS DI SMA (Ulikan Pragmatik). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risa Nurul Fauziah, - (2018) IMPLIKATUR DINA WACANA NGABODOR NYORANGAN INEWS TV BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BIANTARA DI SMA: Ulikan Pragmatik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risma Nurjatika, - (2018) TRADISI NUTU PARÉ DI KAMPUNG KUTA JEUNG KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN AJAR BASA SUNDA DI SMA : Kajian Tradisi Lisan jeung Ajén Atikan Karakter. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Shinta Anggraeni, - (2018) SIKEP BASA SUNDA PARA PAJABAT DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KABUPATÉN BANDUNG. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Mutiara Fhadilathusy, - (2018) SAWANGAN HIRUP URANG SUNDA JEUNG AJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK DINA TÉKS SISINDIRAN NU AYA DI SANGGAR SENI GAPURA EMAS DÉSA NAGRAK SELATAN-SUKABUMI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tati Suryati, - (2018) TRADISI SÉRÉN TAUN GURU BUMI DI SINDANG BARANG KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA DI SMA : Ulikan Sémiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Try Permadi, - (2018) KASENIAN HADRO DI DÉSA BOJONG KACAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL SENI BUDAYA SUNDA DI SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wafa Shofiani, - (2018) LÉKSIKO – SEMANTIK DINA PAKASABAN NGAPUT JEUNG NGABORDÉL DI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA : Ulikan Struktur jeung Étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Z

Zainuddin, - (2018) STRATÉGI PANGAJARAN ÉKSPOSITORI PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA : Studi Éksperimén ka Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Depok Taun Ajaran 2016/2017. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat May 18 10:43:30 2024 WIB.