STRUKTUR, ASPÉK SOSIAL, JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTERDINA CARITA BARUDAK NALA KARYA DARPAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SD: Ulikan Struktural, Sosiologi Sastra,jeung Étnopédagogik

Ade Hilman Miftah Fauzi, - (2018) STRUKTUR, ASPÉK SOSIAL, JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTERDINA CARITA BARUDAK NALA KARYA DARPAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SD: Ulikan Struktural, Sosiologi Sastra,jeung Étnopédagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1605311_Title.pdf

Download (89kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Abstract.pdf

Download (250kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Table_Of_Content.pdf

Download (140kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Chapter1.pdf

Download (233kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (616kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Chapter3.pdf

Download (228kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (474kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Chapter5.pdf

Download (140kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Bibliography.pdf

Download (270kB)
[img] Text
T_BBS_1605311_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (338kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Judul ieu panalungtikan nya éta Struktur, Aspék Sosial, jeung Ajén Atikan Karakter dina Carita Barudak Nala Karya Darpan pikeun Bahan Pangajaran Maca di SD (Ulikan Struktural, Sosiologi Sastra, jeung Étnopédagogik). Tujuan ieu panalungtikan nyaéta; 1) pikeun ngaidéntifikasi jeung ngadéskripsikeun struktur carita dina carita barudak Nala karya Darpan; 2) ngaidéntifikasi jeung ngadésripsikeun aspék-aspék sosial dina dina carita barudak Nala karya Darpan; 3) ngaidéntifikasi jeung ngadéskripsikeun ajén atikan karakter dina dina carita barudak Nala karya Darpan; jeung 4) ngadéskripsikeun carita barudak Nala karya Darpan pikeun alternatif bahan pangajaran maca di SD. Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta métode déskriptif analisis. Data panalungtikan dicangkem ngaliwatan studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan kapanggih struktur carita nu ngawengku téma, fakta carita (galur, tokoh, latar), jeung sarana carita (puseur panitén). Aspék-aspék sosial nu kapanggih ngawengku status sosial (pakasaban, status atikan, pakaya, agama), jeung prosés sosial (gawé bareng/sauyunan, persaingan, konflik, akomodasi). Ajén atikan karakter dina ieu panalungtikan nyoko kana atikan karakter catur tunggal watak nu ngawengku ajén atikan karakter olah hati (kapanggih 3 karakter), olah pikir (kapanggih 5 karakter), olah raga jeung kinéstétik (kapanggih 3 karakter), jeung olah rasa jeung karsa (kapanggih 4 karakter). Hasil tina ieu panalungtikan bisa dilarapkeun pikeun alternatif bahan pangajaran maca di SD minangka tarékah pikeun ngenalkeun sastra barudak jeung mekarkeun karakter siswa.;--- Penelitian ini berjudul Struktur, Aspék Sosial, dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Anak Nala Karya Darpan untuk Bahan Pengajaran Membaca di SD (Kajian Struktural, Sosiologi Sastra, dan Etnopedagogik). Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengindentifikasi dan mendeskripsikan struktur cerita pada cerita anak Nala karya Darpan; 2) mengidentifikasi dan mendeskripsikan aspek-aspek sosial yang terdapat dalam cerita anak Nala karya Darpan; 3) mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam cerita anak Nala karya Darpan; dan 4) mendeskripsikan cerita anak Nala karya Darpan sebagai alternatif bahan pembelajaran membaca di SD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan struktur cerita yang terdiri atas tema, fakta cerita (alur, tokoh, latar), dan sarana cerita (judul, sudut pandang, gaya bahasa, nada). Aspék-aspék sosial yang terdapat dalam penelitian ini meliputi status sosial (pekerjaan, status pendidikan, kekayaan, agama) dan proses sosial (kerjasama, persaingan, konflik, akomodasi). Nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam penelitian ini mengacu pada nilai pendidikan karakter catur tunggal watak yang terdiri dari nilai pendidikan karakter olah hati (3 karakter), nilai pendidikan olah pikir (5 karakter), nilai pendidikan olah raga dan kinéstétik (3 karakter), dan nilai pendidikan karakter olah rasa dan karsa (4 karakter). Hasil dari penelitian ini bisa diterapkan sebagai bahan pengajaran membaca di SD sebagai upaya pengenalan sastra anak dan pengembangan karakter siswa.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS ADE p-2018; Pembiming: I. Ruswendi Permana, II. Dedi Koswara; NIM: 1605311
Uncontrolled Keywords: struktural, aspék sosial, atikan karakter, pangajaran, struktural, aspek sosial, pendidikan karakter, pengajaran
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Eva Rufaida Rahman
Date Deposited: 24 Sep 2019 04:17
Last Modified: 24 Sep 2019 04:17
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/37375

Actions (login required)

View Item View Item