STRATÉGI PANGAJARAN ÉKSPOSITORI PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA : Studi Éksperimén ka Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Depok Taun Ajaran 2016/2017

Zainuddin, - (2018) STRATÉGI PANGAJARAN ÉKSPOSITORI PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA JEUNG NULIS AKSARA SUNDA : Studi Éksperimén ka Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Depok Taun Ajaran 2016/2017. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1502534_Title.pdf

Download (110kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Table_of_content.pdf

Download (177kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Abstract.pdf

Download (156kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Chapter1.pdf

Download (242kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Chapter2.pdf

Download (460kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Chapter3.pdf

Download (264kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Chapter4.pdf

Download (583kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Chapter5.pdf

Download (154kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Bibliography.pdf

Download (211kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Appendix1.pdf

Download (286kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Appendix2.pdf

Download (212kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Appendix3.pdf

Download (209kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Appendix4.pdf

Download (150kB)
[img] Text
T_BBS_1502534_Appendix5.pdf

Download (218kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadeskripsikeun (1) kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda saméméh jeung sanggeus ngagunakeun stratégi pangajaran ékspositori (2) kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda saméméh jeung sanggeus ngagunakeun stratégi konvensional, (3) bédana kamampuh awal jeung ahir maca jeung nulis aksara Sunda maké stratégi pangajaran ékspositori jeung strategi konvensional, jeung béda henteuna anu signifikan antara kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda ngagunakeun stratégi pangajaran ékspositori jeung ngagunakeun stratégi konvensional, sarta (4) leuwih efektif henteuna stratégi pangajaran ékspositori pikeun ningkatkeun kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda batan stratégi konvensional. Métodeu nu digunakeun nya éta métodeu déskriptif, sedengkeun téknik nu digunakeun pikeun ngumpulkeun jeung ngolah data nya éta téknik tés. Hasil ieu panalungtikan nya éta (1) kamampuh maca aksara Sunda di kelas éksperimén skor rata-rata pratés 26,5 jeung pasacatés 79,8, kamampuh nulis aksara Sunda di kelas ékspérimén skor rata-rata pratés 26,67 jeung pascatés 80,61; (2) kamampuh maca aksara Sunda di kelas kontrol skor rata-rata pratés 26,7 dan pascatés 60,2, kamampuh nulis aksara Sunda di kelas kontrol skor rata-rata pratés 25,6 dan pascatés 51,21; (3) aya béda antara kamampuh awal jeung ahir maca jeung nulis aksara Sunda boh di kelas ékspérimén boh di kelas kontrol, jeung aya béda nu signifikan antara kamampuh ahir maca jeung nulis aksara Sunda kelas ékspérimén jeung kelas kontrol, sarta (4) stratégi pangajaran ékspositori leuwih efektif pikeun ningkatkeun kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda batan stratégi konvensional. Dicindekkeun yén stratégi pangajaran ékspositori leuwih efektif dina ningkatkeun kamampuh maca jeung nulis aksara Sunda.-----Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran ekspositori (2) kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda sebelum dan sesudah menggunakan strategi konvensional, (3) perbedaan kemampuan awal dan akhir membaca dan menulis aksara Sunda dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan strategi konvensional, dan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda dengan menggunakan strategi ekspositori dan dengan strategi konvensional, serta (4) lebih efektif tidaknya strategi pengajaran ekspositori untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda dibandingkan dengan strategi konvensional. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data adalah teknik tes. Hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan membaca aksara Sunda di kelas eksperimen skor rata-rata prates 26,5 dan pasacates 79,8, kemampuan menulis aksara Sunda di kelas eksperimen skor rata-rata prates 26,67 dan pascates 80,61; (2) kemampuan membaca aksara Sunda di kelas kontrol skor rata-rata prates 26,7 dan pascates 60,2, kemampuan menulis aksara Sunda di kelas kontrol skor rata-rata prates 25,6 dan pascates 51,21; (3) terdapat perbedaan antara kemampuan awal dan akhir membaca dan menulis aksara Sunda baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, dan perbedaan yang signifikan antara kemampuan akhir membaca dan menulis aksara Sunda kelas eksperimen dengan kelas kontrol, serta (4) strategi pengajaran ekspositori lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda dibandingkan dengan strategi konvensional. Disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda.-----The purpose of this study are (1) to describe the ability of reading and writing Sundanese script before and after using the strategy of expository learning, (2) to describe the ability of reading and writing Sundanese script before and after using the conventional strategy, (3) to compare of the ability of reading and writing Sundanese script before and after using the expository and conventional strategies, and into the ability of reading and writing Sundanese script, and (4) to decribe more effective or not the strategy of expository learning in enhanching the ability of reading and writing Sundanese script compared with conventional strategy.This study employed descriptive method. It also applied testing technique to collect and process data. There are some results of this study. (1) The experiment class gained average score 26.5 for reading pretest and 79.8 for posttest and 26.67 for writing pretest and 80.61 for posttest. (2) The control class gained average score 26.7 for reading pretest and 60.2 for posttest and 25.6 for writing pretest and 51.21 for posttest. (3) There are differences in the ability of reading and writing Sundanese script before and after in both experiment and control class, and there are significance differences in the ability of reading and writing Sundanese script in both experiment and control class. (4) Strategy of expository learning is more effective to enhance the ability of reading and writing Sundanese script compared with conventional strategy. Overall, strategy of expository learning is more effective in enhanching the ability of reading and writing Sundanese script.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No panggil : T BBS ZAI s-2018 Pembimbing l : Usep Kuswari ll : Dingding Haerudin NIM :
Uncontrolled Keywords: Strategi Ekspositori. Membaca, Menulis, Aksara Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 28 Jan 2019 09:49
Last Modified: 28 Jan 2019 09:49
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/33567

Actions (login required)

View Item View Item