Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | R | S | T | Y
Number of items: 67.

A

Ade Sartika, AS (2022) PRINSIP KONVÈRSASI JEUNG WUJUD PRAGMATIS KALIMAH DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUAPULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Adinda Pardnya Purnama, - (2022) KALIMAH PARÉNTAH DINA NOVÉL BUDAK TEUNEUNG KARYA SAMSOEDI (Tilikan Struktur jeung Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ahmad Djubaeri Ramdani, - (2022) MODÉL THINK-TALK-WRITE (TTW) DINA PANGAJARAN NULIS TÉKS BIANTARA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-I di SMP Negeri 19 Bandung Taun Ajar 2022/2023). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aldi Mulyana Ramdan, - (2022) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA PILEM ANIMASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMPN 2 Dépok Taun Ajar 2022/2023. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alinda Ayu Dwi Safitri, - (2022) MODÉL EXAMPLES NON EXAMPLES DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XC di SMA Negeri 19 Bandung Taun Ajar 2022/2023). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amelisa Sarinayasa, - (2022) KONFLIK SOSIAL DINA KUMPULAN CARPON MOAL DIMUMURAH KARYA I. ASIKIN (Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Annisa Ramadhani, - (2022) DONGÉNG NYI KALIMAR BULAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP (Ulikan Struktural jeung Psikologi Sosial). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Azizah Laelatul Badriah, - (2022) MЀDIA PESEN SORA DINA WHATSAPP PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NGADONGЀNG (Studi Kuasi Ékspérimén Siswa Kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Pebayuran Kabupatén Bekasi Taun Ajar 2022-2023). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Disti Yunisha Mauldhini, - (2022) PRINSIP GAWÉ BARENG JEUNG SIPAT OMONGAN DINA KUMPULAN CARPON MURANG-MARING KARYA GODI SUWARNA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Delpia Sinta Rahayu, _ (2022) DONGÉNG GEBER-GEBER HIHID AING KARYA WAHYU WIBISANA JEUNG DONGÉNG BUDAK PAHATU LALIS KARYA KI UMBARA PIKEUN BAHAN AJAR MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP : Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dessy Hariyanthi, - (2022) RAGAM BASA SOSIOLÉK DINA KONTÉN “NGOBAT #140” YOUTUBE CHANNEL BUDI DALTON NGOBAT OFFICIAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Damayanti, - (2022) NOVÉL SI SEKAR PANGGUNG KARYA TATANG SUMARSONO : Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Ema Siti Muliawati, - (2022) Tradisi Manday Di Kabupaten Majalengka Pikeun Bahan Pangajaran Maca Artikel Budaya di SMA Kelas XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Enok Herlin, - (2022) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA PUPUJIAN DI KACAMATAN CILAWU KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Erick Rizky Febrianto, - (2022) NOVÉL PELESIR KA BASISIR KARYA RISNAWATI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMP (Ulikan Struktural jeung Ajén Atikan Karakter). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fadila Choirunnisa, - (2022) KOHÉRÉNSI RÉFÉRÉNSIAL DINA RUBRIK CARITA PONDOK MAJALAH MANGLÉ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fajar Firmansyah, - (2022) AJÉN SAJARAH DINA RUMPAKA KAWIH KARYA WAHYU WIBISANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fajar Purnama Sidik, - (2022) NOVÉL IMAH AGRÉNG KARYA AAM AMILIA (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ANTROPOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fikhri Akmal Fauzan, - (2022) UNSUR-UNSUR ESTETIKA DINA TEREBANG SEJAK DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gianissa Eka Sondary, - (2022) BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA "MISATO" (Ulikan Gramatikal, Semantik, jeung Étnolinguistik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Gilang Nugraha Ramadhan, - and Usep Kuswari, - and Retty Isnendes, - (2022) PUISI MANTRA DI KECAMATAN NANGGUNG KABUPATÉN BOGOR (Ulikan Tékstual jeung Étnopédagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Halimatussadiah, - (2022) MÉDIA STORYBIRD DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Pasundan 2 Kota Bandung Taun Ajar 2022/2023). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hani Fitria Agustiani, - (2022) MODÉL SCRAMBLE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP Miftahul Iman Bandung Taun Ajar 2021/2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hanipa Nurul Nisa, - (2022) MODÉL BRAINWRITING DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMA Negeri 24 Kota Bandung Taun Ajar 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Indri Destiani, - (2022) KONTÉKS KAWACANAAN DINA NASKAH DRAMA “MOJANG DUA RÉBUAN” KARYA DADAN SUTISNA (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ikra Ridwana, - (2022) STRUKTUR CARITA JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA KUMPULAN CARPON ULIN DI MONUMÉN KARYA TETTI HODIJAH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ilham Al Fahmi, - (2022) KUMPULAN CARPON WASIAT INDUNG KARYA DENI HADIANSAH (Ulikan Struktural jeung Ajén Moral). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Imas Siti Kulsum, - (2022) NOVÉL RUSIAH STOLA BUNGUR KARYA ATI S. (Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Insi Alfadhilah (2022) BUKU KUMPULAN SAJAK KALAKAY BUDAH KARYA YOUS HAMDAN (Ulikan Struktural jeung Semiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Ken Rubby Dwi Naga'Ra, - (2022) MODÉL GROUP INVESTIGATION DINA PANGAJARAN NULIS RÉSÉNSI PILEM PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén Ka Siswa Kelas XII MIPA 7 SMA Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Khairunnisa Imtinan Dianti, - (2022) KONFLIK PALAKU UTAMA DINA NOVÉL MIKUNG KARYA ABDULLAH MUSTAPPA (Ulikan Struktural jeung Psikologis Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurniawan Darnasutisna, - (2022) ADEGAN KALIMAH RANGKEPAN DINA TÉKS WARTA TARJAMAHAN SISWA KELAS XI-IPA 2 SMA NEGERI 14 BANDUNG TAUN AJAR 2021/2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kusmayadi Permana, - (2022) AJEN KAAGAMAAN DINA CARITA PANTUN RADEN PAMANAH RASA PINTONAN JURU PANTUN AYI RUHYAT (ulikan struktural jeung semiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lia Robi'ah Adawiyah, - (2022) KOSMOLOGI TRADISI NELESAN DI DÉSA NAGARAPAGEUH KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATÉN CIAMIS : Ulikan Simbolis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Moch. Lutfi Firdaus, - (2022) WUJUD JEUNG HARTI PRAGMATIS KALIMAH SALANCAR JEMBAR DINA NOVEL “BÉNTANG HARIRING” KARYA DIAN HÉNDRAYANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maulaa Nur Anshari, - (2022) DÉIKSIS ÉKSOFORIS DINA NOVÉL JANGJI ASIH KARYA AAM AMILIA (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mah Kimkim, - (2022) KUMPULAN CARPON KERETAS BODAS KARYA PANGLAWUNGAN 13 (Ulikan Struktural jeung Aspek Sosial. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Marisa Siti Nurrhaliza, - (2022) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF JIGSAW PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VIII A SMPN 1 Garut Taun Ajaran 2021 – 2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mayrena Rahmawati, - (2022) MÉTODE ECOLA DINA PANGAJARAN MACA PAMAHAMAN CARITA PONDOK (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Margahayu Taun Ajar 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Meita Salma Salsabila, - (2022) MÉDIA TELEPROMPTER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA WARTA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa kelas VIII SMP Miftahul Iman Taun Ajar 2021/2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Merliyana Dwi Alpriyani (2022) MÉDIA ANIMASI 2D PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH APRÉSIASI DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-E SMP Negeri 40 Bandung Taun Ajaran 2021/2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mita Alifiyah Purnama, - (2022) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN DINA RUMPAKA KAWIH ALBUM SUNGKEMAN WAJIB BELAJAR SANGGIAN NANO S. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KAWIH DI SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mita Nurfitriyani, - (2022) BABANDINGAN CARITA LUTUNG LEUTIK KARYA KI UMBARA JEUNG PURBA SARI AYU WANGI KARYA AJIP ROSIDI (Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Moch. Idwar Fauzan, - (2022) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN BUDAYA DINA NASKAH DUA PULUH LIMA RUPA MAKSUD SALAMET (ULIKAN FILOLOGI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Iqbal Al Azis, - (2022) AJÉN SOSIAL DINA PUPUJIAN AKHLAKU LIL BANIN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP KELAS VII (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Fakhrul Akbar, - (2022) KAMAMPUH SANTRI DINA NULIS ARAB PÉGON DI PONDOK PASANTRÉN (Studi Kasus di Pondok Pasantrén Al Barokah Sukasari-Bandung). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Galuh Sumbirat Mulyana, - (2022) BABANDINGAN NOVÉL BARUANG KA NU NGARORA KARYA D.K. ARDIWINATA JEUNG NOVÉL SITI NURBAYA KARYA MARAH RUSLI : Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nadia Aulia Gunadi, - (2022) ASPÉK PSIKOLOGI DINA NOVEL RINI KARYA YOSEPH ISKANDAR (Ulikan Struktural jeung Psikologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nisa Fitria Hidayah, - (2022) MÉDIA PANGAJARAN SCRAPBOOK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-6 SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajar 2022/2023. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nita Febriyana, - (2022) KOHÉSI LÉKSIKAL DINA RUBRIK “KATUMBIRI” MAJALAH MANGLÉ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nugi Nugraha, - (2022) MODÉL SNOWBALL THROWING DINA PANGAJARAN NULIS TÉKS BIOGRAFI (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI MIPA 5 di SMA Negeri 19 Bandung Taun Ajaran 2022/2023). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuraeni Lestari, - (2022) NOVÉL CARITA NYI HALIMAH KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP (Ulikan Struktural Jeung Ajén Moral). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahmat Adi Wiguna, - (2022) MA'NA STILISTIK MIJALMA DINA KUMPULAN CARPON HIJI TANGGAL NU DIPASINIKEUN KARYA WAHYU WIBISANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI CARITA PONDOK DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rifan Nugraha, - (2022) AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA DONGÉNG DI TEMPAT WISATA CIWIDÉY PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP : Tilikan Struktural. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risma Santia, - (2022) NASKAH JEUNG PAGELARAN DRAMA “TATU” KARYA AYI G. SASMITA (ANALISIS STRUKTURALISME). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sherina Kusdayani, - (2022) WAWACAN PUTRI SEKAR ARUM KARYA CUCU SUHARTINI (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Salza Nabila Ababil, - (2022) MODÉL PANGAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH BIANTARA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-D di SMP Negeri 29 Bandung Taun Ajar 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septiani Puspita, - (2022) STRUKTUR JEUNG SEMIOTIKA DINA NOVEL TEMBANG KAMELANG KARYA TATANG SETIADI JEUNG IMPLIKASINA DINA PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Ainun Mahpulah (2022) HARTI IDIOMATIS BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA “MIBARANG” (Ulikan Leksikosemantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Mustika Dewi, - (2022) KORÉLASI ANTARA MAKÉNA BASA SUNDA SAPOPOÉ JEUNG KAMAMPUH NGALARAPKEUN KANDAGA KECAP SISWA SMP NEGERI 2 CIAWI TAUN AJAR 2022/2023. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sopiatu Rohmah, - (2022) TRADISI NURUNKEUN DI KARANGPANINGAL - CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susilawati, - (2022) MODÉL EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ARTIKEL : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII-MIA 7 SMA Negeri 1 Rancaekek Taun Ajar 2021/2022. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Syafira Nurulita Utami, - (2022) PROSÉS KRÉATIF YUS WIRADIREDJA DINA RUMPAKA KAWIH ALBUM RAWAYAN CINTA : Ulikan Struktural jeung Éksprésif. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tiara Lestari, - (2022) MÉDIA MONOPOLI DINA PANGAJARAN GUGURITAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Negeri 52 Bandung Taun Ajar 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tuhfah Maoludi, - (2022) KAARIFAN LOKAL DINA TAFSIR SUNDA RAUDHATUL IRFAN FI MA'RIFATIL AL-QUR'AN KARYA KH. AHMAD SANUSI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tyas Nastiti Puri, - (2022) PERBANDINGAN NASKAH SETRA KARESMEN “LUTUNG KASARUNG” KARYA SAYUDI DENGAN NASKAH GENDING KARESMEN “PURBASARI AYUWANGI” KARYA HATO’AN WANGSASENJAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuanita Maulidya Rosanti, - (2022) ASPÉK ÉSTÉTIKA SAJAK BALADA DINA KANJUT KUNDANG (ANTOLOGI) KARYA AJIP ROSIDI JEUNG RUSMAN SUTIASUMARGA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu Feb 2 09:22:28 2023 WIB.