PRINSIP KONVÈRSASI JEUNG WUJUD PRAGMATIS KALIMAH DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUAPULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA (Ulikan Pragmatik)

Ade Sartika, AS (2022) PRINSIP KONVÈRSASI JEUNG WUJUD PRAGMATIS KALIMAH DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUAPULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1802168_Title.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1802168_Chapter 1.pdf

Download (156kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1802168_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (271kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1802168_Chapter 3.pdf

Download (174kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1802168_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (618kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1802168_Chapter 5.pdf

Download (112kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1802168_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

paguneman tur wujud pragmatis kalimah tina unnggal omongan palaku anu aya dina naskah drama “Jam Hiji Duapuluh Salapan Menit” karya Ayi G. Sasmita. Udagan dina ieu panalungtikan nyaéta pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun prinsip konvérsasi anu nyampak dina paguneman dina naskah drama “Jam Hiji Duapuluh Salapan Menit” karya Ayi G. Sasmita katut wujud pragmatis kalimahna. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalawa métode déskriptif. Téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik studi pustaka. Instrumén panalungtikan anu digunakeun nyaéta kartu data digital. Hasil tina ieu panalungtikan kaparuluh aya 161 data anu ngukuhan jeung anu ngarempak prinsip konvérsasi. Data prinsip konvérsasi anu panglobana nyaéta data prinsip gawé bareng (139 data) kalawan data maksim anu panglobana nyaéta anu ngukuhan maksim cara (33 data). Éta hal téh lantaran dina ieu naskah drama, panyatur nepikeun informasi kalawan runtuy jeung teu nimbulkeun rupa-rupa tafsiran. Ari hasil analisis ngeunaan wujud pragmatis kalimah, kapaluruh aya 228 data wujud pragmatis kalimah, tur data anu panglobana nyaéta wujud pragmatis kalimah wawaran (108 data) kalawan anu harti pragmatisna ‘iber’ (47 data). Éta hal téh lantaran panyatur sakur méré wawaran ka lawan nyaritana. Cindekna, kapaluruh prinsip konvérsasi jeung wujud pragmatis kalimah dina naskah drama lantaran naskah drama mangrupa salasahiji karya sastra anu eusi caritana diwangun ku paguneman, anu tangtuna dina éta paguneman téh nyampak omongan unggal palakuna. Kecap Galeuh: naskah drama, prinsip konvérsasi, wujud pragmatis kalimah

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: naskah drama, prinsip konvérsasi, wujud pragmatis kalimah
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LC Special aspects of education
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Ade Sartika
Date Deposited: 19 Aug 2022 07:22
Last Modified: 19 Aug 2022 07:22
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/76008

Actions (login required)

View Item View Item