Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | P | R | S | T | U | V | Y
Number of items: 76.

A

Actaviany Virginia L Tiara S, - (2012) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA SÉRÉN TAUN DI KELURAHAN CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Andi Sopandi, - (2012) ANALISIS STRUKTURAL-SEMIOTIK DONGÉNG DI DÉSA PANJALU KACAMATAN PANJALU KABUPATÉ CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggit Lugina Sosani, - (2012) MÉDIA AUDIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPU NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 7 Tasikmalaya Taun Ajar 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anneu Meilina Restu, - (2012) UNSUR INTRINSIK NOVÉL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN KARYA TATANG SUMARSONO : Talaah Struktur-Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ari Firman Bustomi, - (2012) AJÉN PALSAPAH DINA “UPACARA TRADISI NYUGUH" DI KAMPUNG KUTA DÉSA KARANGPANINGAL KACAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arief Rahman Wangsaputra, - (2012) NGARAN-NGARAN PATEMPATAN (TOPONIMI) DI KACAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATÉN SUMEDANG DUMASAR CARITA RAYAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARITA SAJARAH LOKAL DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ayu Wahyuni, - (2012) AJÉN SIMBOLIS DINA UPACARA NADRANDI DÉSA BLANAKAN KECAMATAN BLANAKAN KABUPATÉN SUBANG PIKEUN SALAH SAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR DI SMP KELAS VII: ULIKAN STRUKTURAL – SÉMIOTIKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

B

Bella Sukirman, - (2012) MÉTODE SUGÉSTOPEDIA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN DONGENG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Citra Agusti Mayaharryani, - (2012) AJÉN PALSAPAH DINA ARSITÉKTUR IMAH ADAT KAMPUNG KUTA DÉSA KARANGPANINGAL KACAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Dania Partika Dewi, - (2012) PUPUJIAN DI KAMPUNG CIKULUNG DESA CIPENJO KACAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dea Shaleha, - (2012) PAMAREKAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING TIPE INQUIRY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ESEY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Deasy Haspari Suciati Harsono, - (2012) AJÉN FALSAFAH DINA SIMBOL-SIMBOL TRADISI HAJAT MAKAM DI KAMPUNG KAWUNGANTEN BABAKAN DÉSA KAWUNGANTEN KECAMATAN CIKAUM KABUPATÉN SUBANG : Ulikan Struktural Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Deri Hudaya, - (2012) KAJIAN PSIKOLOGI HUMANISTIK KANA NOVEL DENG KARYA GODI SUWARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRESIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Handayani, - (2012) AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Handayani, - (2012) AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Yuliani, - (2012) MODÉL MÉMORIZATION (MNEMONIK)PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH LÉKSIKON SISWA KELAS XI SMA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 9 SMA Negeri 3 Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Didin Sholehuddin, - (2012) PUPUJIAN DI KAMPUNG MANIS DÉSA HAURKUNING KACAMATAN NUSAHÉRANG KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dimas Patria, - (2012) TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK KANA RUMPAKA CIANJURAN WANDA RAMBATAN SANGGIAN UBUN KUBARSAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DISMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Ely Lisnawati, - (2012) EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FILM BERTEMA PERCINTAAN TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENULIS CERPEN : Kuasi Eksperimen terhadap Siswa Kelas X.1 Semester 2 SMAN 3 Cimahi Tahon Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Evi Nuraeni, - (2012) WANDA DÉIKSIS DINA NOVÉL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA USÉP ROMLI H.M PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fajar Sukma Nur 'Alam, - (2012) KARAKTERISTIK TOKOH PANDAWA DINA CARITA WAYANG MAHABARATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fandi Purnama, - (2012) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA MOVIE MAKER DINA PANGAJARAN NULIS WARTA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firman Herdiana Kusumah, - (2012) SIMBOL-SIMBOL DINA KASENIAN SAMPYONG DI KELURAHAN SIMPEUREUM KACAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Galih Guntara, - (2012) SILSILAH NGARAN-NGARAN TEMPAT DI KOTA TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGENG DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Hana Igan Susana, - (2012) MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN KAWIH: Studi Ékspérimén Murni ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 3 Cimahi Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hildayanti, - (2012) MODÉL INDUKTIF HILDA TABA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Tekhnik Informasi dan Komunikasi Yadika Cicaléngka Kab. Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Intan Yulianty, - (2012) MODÉL TAKE AND GIVE DINA NULIS SURAT PRIBADI NGAGUNAKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA: Studi Kuasi Éksperimen ka Siswa Kelas X A SMAN 3 Cimahi Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ipah Saripah, - (2012) KECAP PANYAMBUNG DINA KARANGAN NARASI SISWA KELAS XI-D SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2011-2012 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ita Fauziah, - (2012) BASA SUNDA DIALÉK GARUT DI KACAMATAN KARANGPAWITAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Jaya Kusumah, - (2012) AJÉN SOSIOLOGIS DINA TRADISI NGUNJUNGAN DI DÉSA CILEWO KECAMATAN TELAGASARI KABUPATÉN KARAWANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

M Fahmi Adi Nugraha, - (2012) TOPONIMI WILAYAH KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA DUMASAR ASPEK MITOLOGI PIKEUN BAHAN AJAR NGAREGEPKEUN DONGENG DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

MOCHAMAD, Taopik (2012) KORÉLASI ANTARA PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUHMAKÉNA UNDAK USUK BASA SUNDA SISWA KELAS X SMA PLUS MERDÉKA SORÉANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Merin Novi Astuti, - (2012) EFEKTIVITAS MODEL PANGAJARAN PORTOFOLIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARPON SISWA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mima Widya Lisdinia Syam, - (2012) KAÉFÉKTIFAN MODÉL EXAMPLES NON EXAMPLES DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS LAPORAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMPN 1 Cariu Kabupatén Bogor Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mochamad Angga Surya Kusumah, - (2012) MÉTODE SUGESTOPEDIA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA DONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Resi Septian, - (2012) GÉOGRAFI DIALÉK BASA SUNDA SURADÉ DI KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Riza Khairillah, - (2012) WAWACAN BUDIMAN: Analisis Struktur-Sémiotik Pikeun Bahan Ajar Maca Carita Buhun di SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nano Sutrisno, - (2012) ANALISIS PAGELARAN CARITA WAYANG GOLEK LALAKON DORNA GUGUR GIRIHARJA 3. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nina Yayang Sofianti, - (2012) MODÉL PANGAJARAN COMPLETE SENTENCE DINA PANGAJARAN NGALARAPKEUN KECAP PANYAMBUNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-8 SMPN 43 Bandung Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nina Yayang Sofiyanti, - (2012) MODEL PANGAJARAN COMPLETE SENTENCE DINA PANGAJARAN NGALARAPKEUN KECAP PANYAMBUNG (Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas Vlll-8 SMPN 43 Bandung Taun Ajaran 2011/2012). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nita Novita Permatasari, - (2012) CAMPUR KODE DINA SIARAN TARUCING SALASA NAKER (TARSAN) I-RADIO 105,1 FM BANDUNG PIKEUN BAHAN AJAR NGAREGEPKEUN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Noviana Purwanti, - (2012) KAMAMPUH NULIS NASKAH BIANTARA SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 2 BANDUNG TAUN AJARAN 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novita Nurul Fauziah, - (2012) KAMAMPUH NGALARAPKEUN EJAHAN DINA NASKAH BIANTARA SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 2 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Aisah, - (2012) ANALISIS KECAP SEREPAN DINA KARANGAN BERITA SISWA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS DI KELAS X SMAN 15 GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurkamila, - (2012) FRASA DIRÉKTIF DINA NOVÉL BURON KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA: Tilikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurkarmila, - (2012) FRASA DIREKTIF DINA NOVEL BURON KARY A AAM AMILIA PIKEUN BAHAN AJAR ~IACA DI SMA (Tilikan Struktur jeung Semantis). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurmayasari, - (2012) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAWPIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN MACA DONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pupung Ratnaningrum, - (2012) MÉDIA KOMIK DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Puspa Endah Setiani, - (2012) KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA DINA NULIS SURAT PRIBADI SISW A KELAS VIII-2 SMP NEGERI 43 BANDUNG TAUN AJARAN 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

R Sanjani, - (2012) ANALISIS NASKAH DRAMA MEREDONG KARYA ROSYID E. ABBY SADURAN TINA NASKAH KE KARYA YUDHISTIRA ANM MASSARDI : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ranti Purnama Dewi, - (2012) WAWACAN ABU NAWAS: TRANSLITERASI JEUNG ANALISIS STRUKTURAL SEMIOTIKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratna Shinta Sukowati Suwarto, - (2012) PAMAREKAN SAVI (SOMATIS AUDITORI VISUAL INTELEKTUAL) PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NYARITAKEUN PANGALAMAN : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII-B SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rekha Rosdiana Dewi, - (2012) AJÉN FALSAFAH KASENIAN TARAWANGSA DÉSA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATÉN SUMEDANG : Hiji Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Reni Nurhayati, - (2012) ANALISIS RUBRIK BALÉ BANDUNG DINA MAJALAH MANGLÉ NU MEDAL TAUN 2011 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY DI PAGURON LUHUR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ria Dewi Fartiha, - (2012) MODÉL MIND MAPPING DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rike Nurandini, - (2012) ADEGAN PUISI PUPUJIAN DI DÉSA CICADAS KABUPATÉN PURWAKARTA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risa Miani, - (2012) KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN CARPON (BASA SUNDA) JEUNG CERPEN (BASA INDONESIA) SANTRI PROGRAM PESANTREN MAHASISWA ANGKATAN KA-4 DAARUT TAUHIID BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Robertus Toto Roberto, - (2012) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sandri Sandiansyah, - (2012) KALIMAH TANPA GAWEAN DINA NOVEL PA TEPUNG DI BANDUNG KARANGAN TAUFIK FATUROHMAN PIKEUN DAHAN PANGAJARAN DI SMA :Tilikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sandri Sandiyansyah, - (2012) KALIMAH TANPAGAWÉAN DINA NOVÉL PATEPUNG DI BANDUNG KARANGAN TAUFIK FATUROHMAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA : Tilikan Struktur jeung Semantis. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septi Premasari, - (2012) KAÉFÉKTIFAN MÉTODE CANTOL PIKEUN PANGAJARAN UNDAK USUK BASA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septiadi Angga Yuda, - (2012) ANALISIS KALIMAH PRAGMATIS DINA NASKAH DRAMA BUDAH SI NARKO KARYA DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septian Adi, - (2012) METODE PANGAJARAN MULTISENSORI DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA (STUDI KUASI EKSPERIMEN KA SISWA KELAS X-2 SMA PASUNDAN 1 BANDUNG). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sigit Mughni Prasetya, - (2012) NGARAN-NGARAN PATEMPATAN (TOPONIMI)DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG, PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Silmi Millatina Hermawan, - (2012) MODÉL DÉMONSTRASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARITA PONDOK : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas IX D SMP Negeri 17 Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sintia Holida, - (2012) KASALAHAN NGALARAPKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA DINA NULIS BIANTARA SISWA KELAS IX SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siska Nursalam, - (2012) PRINSIP JEUNG MAKSIM PAGUNEMAN DINA KUMPULAN CARPONSI KABAYAN TAPA KARYA MIN RESMANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Fitriyasih, - (2012) TRADISI GUSARAN DI DESA CIMINDI KEC. CIGUGUR KAB. CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Maryam Maulida, - (2012) MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Cugenang Kabupatén Cianjur Taun Ajaran 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sugihartika, - (2012) ANALISIS MORFOLOGIS DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tresna Tuniawati, - (2012) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT NYANGKU DI KAMPUNG CUKANGPADUNG DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Triane Swara Tarasaty, - (2012) ANALISIS STRUKTURAL NOVEL PERANG BUBAT KARANGAN YOSEPH ISKANDAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

Ulimah Riana Sari, - (2012) PENGGUNAAN TEKNIK TRANSFORMASI MEDIA KARTU PERMASALAHAN DALAM PEMBELAJARAN BERKOMUNIKASI BIPA (Penelitian Eksperimen Subjek Tunggal terhadap Pembelajar BIPA Tingkat Dasar di Pusat Bahasa UNPAD). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

V

Vita Novitasari, - (2012) ANALISIS PRAGMATIS PAGUNEMAN DINA “BARAKATAK” MANGLÉ ÉDISI JULI – AGUSTUS 2010 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yeni Oktaviani, - (2012) HUBUNGAN ANTARA MINAT MACA TÉKS BASA SUNDA JEUNG KAMAMPUH NGAGUNAKEUN KANDAGA KECAP SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 4 BANDUNG TAUN AJARAN 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yusi Gusmiyanti, - (2012) AJÉN MORAL DINA BUKU DONGÉNG-DONGÉNG PAKIDULAN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SAKOLA : Ulikan Struktural-Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Mar 1 15:23:25 2024 WIB.