Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | W
Number of items: 58.

A

Agung Apriyanto, - (2021) ÉJAHAN BASA SUNDA DINA AKSARA PÉGON: ULIKAN DINA NASKAH PUPUJIAN NADHOMUL MAWALIDI WAL MI'RAJ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aldi Perdana Prayoga, - (2021) MÉDIA AKSUNDROID PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIPA 7 SMA Negeri 1 Cicurug Taun Ajaran 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Andra Annisa Febriani, - (2021) MA’NA ASOSIATIF DINA KUMPULAN CARITA PONDOK JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ane Ainun Nurlaela, - (2021) KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DINA NOVÉL PANGANTÉN KARYA DÉDÉN ABDUL AZIZ (Ulikan Struktural jeung Psikologi Kapribadian Humanistik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anisa Azizah, - (2021) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ekspérimén di Kelas XI – Perbankan Syariah SMK Al-Husaeniyah Taun Ajar 2021/2022). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anisah Husnul Khotimah, - (2021) HUBUNGAN ANTARA IMPLIKATUR KONVÉRSASI JEUNG POLAH UCAP DINA NOVEL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Artia Catur Utami Putri, - (2021) MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS WARTA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI-Multimedia SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astri Khairun Nissa Destriani, - (2021) CAMPUR KODE DINA VIDÉO YOUTUBE VLOG AKUN FIKSI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aulia Khafiyan Nadila, - (2021) GAYA BASA BABANDINGAN DINA ANTOLOGI SAJAK SUNDA INDONÉSIA EMAS PIKEUN BAHAN AJAR DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ayunda Dini Lestari, - (2021) MÉDIA ANIMASI 2D DINA PANGAJARAN MACA PAMAHAMAN CARITA PONDOK (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII MTs Al-Inayah Kota Bandung Taun Ajaran 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Azi Sastrawan, - (2021) ROMAN RANGGA MALÉLA KARYA OLLA S. SUMARNAPUTRA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Chindy Apriany, - (2021) DÉIKSIS ÉKSOFORIS DINA KUMPULAN CARPON HIJI TANGGAL NU DIPASINIKEUN KARYA WAHYU WIBISANA (Tilikan Pragmatik jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cucu Suminar, - (2021) ULIKAN OBJÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF NOVÉL HANDEULEUM NA HATÉ BEUREUM KARYA CHYÉ RÉTTY ISNÉNDÉS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Dani Irwansyah, - (2021) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NASKAH PURNA DRAMA “RAWAYAN TI PAJAJARAN” KARYA YOSEPH ISKANDAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Derizda Sridaryanti, - (2021) ANALISIS STRUKTUR LAHIR JEUNG BATIN DINA KUMPULAN SAJAK DI TAMAN LARANGAN KARYA SURACHMAN RM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dina Cynthia Risnandar, - (2021) NASKAH DRAMA JANARI KARYA AYI G. SASMITA (Ulikan Struktural jeung Semiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Muliani, - (2021) TRADISI MAHINUM DI DÉSA CIPICUNG KECAMATAN CIJERUK KABUPATÉN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII (Ulikan Sémiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Putri Puspitasari, - (2021) SIKEP BASA MC WEDDING BANDUNG KANA BASA SUNDA (Ulikan Sosiolinguistik). S1 thesis, Unipersitas Pendidikan Indonesia.

E

Eri Fatria, - (2021) KUMPULAN GUGURITAN RIRING-RIRING TJIAWAKING KARYA WAHYU WIBISANA (Ulikan Struktural jeung Éstétika). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ernawati, - (2021) BABANDINGAN DONGENG NYI SARIKINGKIN KARYA TB DJAJADILAGA JEUNG ASHPUTTEL KARYA JACOB GRIMM (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SASTRA BANDINGAN). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Euis Cahyati, - (2021) ANALISIS HOTS DINA BUKU TÉKS PANGAJARAN BASA SUNDA GAPURA BASA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Eva Dewi Nurlatifah, - (2021) TRANSLITERASI JEUNG TELAAH FUNGSI DINA NASKAH PUNIKA PARAGI NGARUWAT (ULIKAN FILOLOGI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fani R. Julian, - (2021) PRINSIP KASOPANAN DINA KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA YUDIBRATA (Ulikan Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fanny Setiawati, - (2021) ADEGAN KALIMAH BASA SUNDA DINA TÉKS WARTA SISWA KELAS VIII SMPN 44 BANDUNG TAUN AJAR 2020/2021. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Faried Rizqullah, - (2021) AJÉN ÉSTÉTIKA JEUNG UNSUR SÉMIOTIK DINA TEPAK OPAT CIMANDÉAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia;.

G

Gifari Jakawali, Gifari (2021) MÉDIA ARTICULATE STORYLINE 3 DINA PANGAJARAN GUGURITAN (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Negeri 29 Bandung Taun Ajaran 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Imron Irpani, - (2021) PILIHAN KECAP (DIKSI) PIKEUN ÉBRÉHAN IMAJI DINA KUMPULAN CARPON GEUS SURUP BULAN PURNAMA KARYA YOUS HAMDAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Irfan Rosyid Al Faridz, - (2021) KALIMAH IMPOSITIF DINA NOVÉL DÉNG KARYA GODI SUWARNA (Ulikan Sintaksis jeung Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Laxmidiah Sekar Ayuni Zulfikar, - (2021) BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVEL PUPUTON KARYA AAM AMILIA JEUNG NOVEL SURGA YANG TAK DIRINDUKAN KARYA ASMA NADIA (Ulikan Struktural jeung Feminisme). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Malik Fajar, - (2021) MÉDIA WAYANG GOLÉK FABEL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-7 SMP Negeri 11 Depok Taun Ajaran 2020-2021. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Malik Fajar, - (2021) MÉDIA WAYANG GOLÉK FABEL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-7 SMP Negeri 11 Depok Taun Ajaran 2020-2021. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mega Nurahmah Diny, - (2021) MODÉL GROUP INVESTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN (Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas XI RPL 1 SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Memed Munandar, - (2021) NOVÉL KASAMBET KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉLDI SMP (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Munif, - (2021) NASKAH DRAMA “RINGKANG PEUTING” SADURAN ROSIYD É. ABBY (Ulikan Struktural Jeung Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Zeni Dahlan Nawawi, - (2021) BABANDINGAN NOVEL NALA KARYA DARPAN JEUNG NOVEL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HÉNDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP KELAS IX (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nadia Ayu Permani, - (2021) STRUKTUR JEUNG AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVELÉT JAMPARING KARYA CHYÉ RÉTTY ISNÉNDÉS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL RUMAJA DI SMP KELAS IX. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nandang Permana, - (2021) KARAKTERISTIK TOKOH UTAMA DINA NOVEL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA (Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nida Nuraeni, - (2021) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA RUMPAKA SAWÉR PANGANTÉN DI KECAMATAN SORÉANG KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Wildah Alfaeni, - (2021) ASPÉK KEDALING PRAGMATIK DINA NOVEL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA USÉP ROMLI H.M. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

O

Oriza Awaludin Nopian Hari, - (2021) BABANDINGAN STRUKTUR CARITA PANTUN MUNDINGLAYA DI KUSUMAH JEUNG NOVEL MUNDINGLAYA DIKUSUMAH (Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pramoni Binargian, - (2021) Novel Sasalad karya Dadan Sutisna (Ulikan Struktural jeung Antropologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Raedy Muhammad Septiadi, - (2021) WACANA HUMORIS DINA KONTÉN YOUTUBE @CANGEHGARRR OFFICIAL (ULIKAN SOSIOPRAGMATIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Raiyan Zakaria, - (2021) MÉDIA WEBTOON PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN CARPON (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMPN 2 Jatiwangi Taun Ajaran 2021/2022). S1 thesis, Universias Pendidikan Indonesia.

Reni Tania Nurmala, - (2021) ASPÉK SOSIAL DINA KUMPULAN CARITA PONDOK LAYUNG KARYA AAM AMILIA (Ulikan Objéktif jeung Mimétik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rika Latina Laras, - (2021) TRADISI NGAGÉDOG DI DÉSA PARUNGSÉAH KECAMATAN SUKABUMI KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII (Ulikan Sémiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rika Yustika, - (2021) GAYA BASA DINA PAKEMAN BASA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN IDIOM DI KELAS IX SMP (ULIKAN STILISTIKA KANA NOVÉL NGAWADALKEUN NYAWA KARYA MOH. AMBRI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ripal Maulana, - (2021) NASKAH PARIRIMBON TATANÉN: ULIKAN FILOLOGI JEUNG ANALISIS STRUKTUR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Riski Fauzi Ramdhani, _ (2021) BABANDINGAN WAWACAN LAYANG CARIOS ABDULOH JEUNG TARÉH NABI (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rusdi Fauzi, Rusdi (2021) KAJIAN EKSPRESIF KANA KAPANGARANGAN H.D BASTAMAN DINA KUMPULAN CARPONNA NGANJANG KA PAGÉTO. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Salma Fakhira, - (2021) Ulikan Struktural jeung Psikologi Humanistik dina Naskah Drama "Tukang Asahan" Karya Wahyu Wibisana. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sandi Kusnadi, - (2021) ULIKAN STRUKTUR JEUNG PSIKOLOGI SASTRA KANA NOVEL DIARAH PATI KARYA MARGASULAKSANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Santiah, - (2021) BABANDINGAN DONGÉNG SANG RAJA PUTRI SARENG SADÉRÉKNA DUAWELAS KARYA LASMININGRAT, “THE TWELVE BROTHERS”, JEUNG “DUA BELAS BERSAUDARA” KARYA JACOB GRIMM (Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sasti Ameliawati, - (2021) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH “SITI JAOJAH” (ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiadi Ramdani, - (2021) RUMPAKA TEMBANG ATIKAN KARYA DIAN HÉNDRAYANA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Amellia Riyadi, - (2021) AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA KUMPULAN CARITA PONDOK KEMBANG-KEMBANG NU MANGKAK (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Salisa Fitriani, - (2021) POLAH UCAP ÉKSPRÉSIF DINA NASKAH DRAMA “TUKANG ASAHAN” KARYA WAHYU WIBISANA (Ulikan Semantik jeung Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Teguh Purwa Saputra, - (2021) RUMPAKA ALBUM KAWIH ASUH BARUDAK CITA-CITA (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Widia Rengganis, - (2021) NOVEL PATEPUNG DI BANDUNG KARYA TAUFIK FATUROHMAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat Jan 28 09:38:04 2023 WIB.