TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH “SITI JAOJAH” (ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL)

Sasti Ameliawati, - (2021) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH “SITI JAOJAH” (ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1700324_Title.pdf

Download (486kB)
[img] Text
S_BD_1700324_Chapter1.pdf

Download (195kB)
[img] Text
S_BD_1700324_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (636kB)
[img] Text
S_BD_1700324_Chapter3.pdf

Download (406kB)
[img] Text
S_BD_1700324_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1700324_Chapter5.pdf

Download (151kB)
[img] Text
S_BD_1700324_Apendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna kasadaran jeung pangaweruh masarakat ngeunaan naskah. Kiwari, naskah geus teu pati dipikawanoh, tara dibaca jeung bisa jadi teu pernah kadéngé deui ngaranna. Éta hal bisa dicukanglantaranan ku tulisan naskahna nu heubeul (kaasup askara Pégon) nu kadang teu merhatikeun perkara spasi antarkecap atawa tanda bacana. Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngalihaksarakeun jeung ngadéskripsikeun eusi naskah “Siti Jaojah” sarta medar ajén kaagamaan nu nyangkaruk dina ieu naskah ngaliwatan analisis struktur formal jeung naratif. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif-analisis kalawan maké téhnik wawancara, studi pustaka, jeung dokuméntasi. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta naskah “Siti Jaojah” jeung sumber lianna nu ngarojong kana ieu panalungtikan. Dumasar kana hasil panalungtikan, kacangking sababaraha hal nyaéta: 1) eusi transliterasi, 2) hasil analisis struktur formal kapanggih kasalahan guru lagu jeung guru wilangan. Jumlah kasalahan guru wilangan tina sakabéh pupuh nu aya dina naskah “Siti Jaojah” téh nyaéta 26,8% (692 kasalahan) tina 2583 padalisan jeung 2,75% kasalahan dina guru lagu (71 kasalahan), watek pupuh, sarta aya 30 sasmita pupuh. Struktur naratifna ngagunakeun galur campuran nu diwangun ku salapan épisode, motif caritana aya lima motif, palakuna aya dua belas, latarna kawangun ku latar tempat, waktu, jeung sosial, sarta témana ngeunaan lalampahan jeung kaagamaan, jeung 3) ajén kaagamaan nu kapanggih dina ieu naskah téh nyaéta: akidah, syari’ah, jeung ahlak. Cindekna, ieu naskah téh can sampurna sabab aya sababaraha kasalahan dina nuliskeun pupuhna, padahal éta pupuh téh nu jadi aturan dina nuliskeun carita wawacan. Pikeun ajén kaagamaanana, ieu naskah téh nyaritakeun cara sangkan jadi istri anu sampurna nu katitén dina pasipatan tokoh utama, nyaéta Nyi Jaojah. Kecap Galeuh: ajén kaagamaan; struktur formal; struktur naratif; transliterasi; jeung wawacan. TRANSLITERASI DAN NILAI KEAGAMAAN DALAM NASKAH “SITI JAOJAH” (Kajian Filologi dan Struktural) Sasti Ameliawati ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai naskah. Dewasa ini, naskah sudah jarang diketahui, tidak dibaca, bahkan sudah tidak terdengar lagi namanya karena penulisan naskah yang sulit untuk dibaca (termasuk huruf Pégon), terkadang dalam penulisannya pun tidak memperhatikan spasi antarkata atau tanda baca. Penelitian ini bertujuan untuk mentransliterasikan dan mendeskripsikan isi naskah “Siti Jaojah” serta menganalisis nilai keagamaan yang terdapat dalam naskah tersebut melalui analisis struktur formal dan naratif naskah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan teknik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah “Siti Jaojah” juga sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa hal seperti berikut: 1) isi naskah, 2) dari hasil analisis struktur formal, didapatkan kesalahan guru lagu dan guru wilangan. Jumlah kesalahan guru wilangan dari semua pupuh yang terdapat pada naskah “Siti Jaojah” adalah 26,8% (692 kesalahan) dari 2583 larik dan 2,75% kesalahan pada guru lagu (71 kesalahan) , watek pupuh, serta terdapat 30 sasmita pupuh. Pada struktur naratif menggunakan alur campuran yang terdiri dari sembilan episode, terdapat lima motif cerita, dua belas tokoh, latar yang terdiri dari latar tempat, waktu, dan sosial, serta tema naskah mengenai perjalanan dan keagamaan, dan 3) nilai keagamaan yang terkandung dalam naskah ini adalah: akidah, syari’at, dan akhlak. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa naskah “Siti Jaojah” belum sempurna karena masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan pupuhnya, padahal pupuh tersebut yang menjadi aturan untuk menuliskan cerita wawacan. Untuk nilai keagamaannya, naskah ini menceritakan cara untuk menjadi istri shalihah yang tergambarkan dari watak tokoh utama, yaitu Nyi Jaojah. Kata Kunci: nilai keagamaan; struktur formal; struktur naratif; transliterasi; dan wawacan. TRANSLITERATION AND RELIGIOUS VALUE IN “SITI JAOJAH” SCRIPT (Philology and Structural Studies) Sasti Ameliawati ABSTRACT This research is backgrounded by the lack of public awareness of the script. Today, manuscripts are rarely known, unread, or even unnamed because of difficult-to-read manuscripts (including Pegon letters), sometimes in their writing they do not pay attention to spaces or punctuation. The purpose of this research is to transliterate and describe the contents of “Siti Jaojah” script and to analyze the religious value in this script through formal and narrative structure analysis of the script. The method used is descriptive-analyctical by using interview techniques, literature study, and documentation. The data source of this research is “Siti Jaojah” script and other references supporting this research. Based on th research, it’s gainned several things: 1) description of the manuscript and the contents of the transliteration, 2) from the results of the formal structure analysis, it was found that the guru lagu and guru wilangan were wrong, pupuh’s character, and 30 sasmita pupuh. Narrative structures consist of: chronological plot and has 9 episodes, 5 story motifs, 12 figures, background scene, time setting, and social setting. And the genre are about journey of life and religious values, and 3) religious value, gainned from the output study on wawacan is aqidah, shariah, and akhlak. Keywords: formal structure; narrative structure; religious values; translitation; and wawacan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: ajén kaagamaan, struktur formal, struktur naratif, transliterasi, jeung wawacan.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Sasti Ameliawati
Date Deposited: 10 Jun 2021 06:50
Last Modified: 10 Jun 2021 06:50
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/61217

Actions (login required)

View Item View Item