MA’NA ASOSIATIF DINA KUMPULAN CARITA PONDOK JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA

Andra Annisa Febriani, - (2021) MA’NA ASOSIATIF DINA KUMPULAN CARITA PONDOK JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1700689_Title.pdf

Download (731kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Chapter1.pdf

Download (509kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (607kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Chapter3.pdf

Download (440kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (702kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Chapter5.pdf

Download (391kB)
[img] Text
S_BD_1700689_Appendix.docx.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kanyataan yén karya sastra saperti carita pondok réa ngagunakeun kecap-kecap anu ngandung ma’na injeuman (asosiatif). Ma’na asosiatif naon waé nu aya dina karya sastra saperti kumpulan carita pondok masih perlu ditalungtik. Ku kituna, ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun ma’na asosiatif nu aya dina kumpulan carita pondok Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana, di antarana ma’na konotatif, ma’na aféktif, ma’na répléktif, ma’na kolokatif, ma’na stilistik, jeung ma’na idiomatis. Dina ieu panalungtikan digunakeun pamarekan kualitatif kalawan métode déskriptif. Téhnik ngumpulkeun data nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik ulikan pustaka. Data dina ieu panalungtikan nyaéta sakabéh ma’na asosiatif dina kumpulan carita pondok Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana nu mangrupa sumber datana. Dumasar kana hasil panalungtikan, kapanggih aya 192 data nu ngandung ma’na asosiatif, 31 data nu ngandung ma’na konotatif, 22 data nu ngandung ma’na aféktif, 48 data nu ngandung ma’na répléktif, 36 data nu ngandung ma’na kolokatif, 30 data nu ngandung ma’na stilistik, jeung 25 data nu ngandung ma’na idiomatis. Tina ieu panalungtikan bisa dicindekkeun yén dina kumpulan carita pondok Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana téh ngandung ma’na asosiatif. Kecap Galeuh: carpon, ma’na asosiatif, semantik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa karya sastra seperti cerita pendek banyak menggunakan kata-kata yang mengandung makna kiasan (asosiatif). Makna asosiatif apa saja yang ada dalam karya sastra seperti kumpulan cerita pendek masih perlu diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna asosiatif yang ada dalam kumpulan cerita pendek Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana, yng mencakup makna konotatif, makna afektif, makna replektif, makna kolokatif, makna stilistik, dan makna idiomatis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Data dalam penelitian ini adalah seluruh makna asosiatif yang ada pada kumpulan cerita pendek Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana yang merupakan sumber datanya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 192 data yang mengandung makna asosiatif, 31 data yang mengandung makna konotatif, 22 data yang mengandung makna afektif, 48 data yang mengandung makna replektif, 36 data yang mengandung makna kolokatif, 30 data yang mengandung makna stilistik, dan 25 data yang mengandung makna idiomatis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam kumpulan cerita pendek Jajatén Ninggang Papastén karya Yus Rusyana mengandung makna asosiatif. Kata Kunci: cerpen, makna asosiatif, semantik. This research is motivated by the fact that literary works such as short stories use many words that contain figurative meanings (associative). What associative meanings exist in literary works such as short story collection still need to be examined. Therefore, this study aims to to describe the associative meanings contained in the collection of short stories by Yus Rusyana's Jajatén Ninggang Papastén, including connotative meaning, affective meaning, replective meaning, collocative meaning, stylistic meaning, and idiomatic meaning. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive methods. The data collection technique in this study is to use literature study techniques. The data in this study are all associative meanings in the collection of short stories Jajatén Ninggang Papastén by Yus Rusyana which are the source of the data. Based on the results of the analysis, there are 192 data that contain associative meanings, 31 data that contain connotative meanings, 22 data that contain affective meanings, 48 data that contain replective meanings, 36 data that contain collocative meanings, 30 data that contain stylistic meanings, and 25 data. which contains idiomatic meaning. Based on the research results, it can be concluded that in the collection of short stories Yus Rusyana's Jajatén Ninggang Papastén contains associative meanings. Keywords: associative meaning, semantics, short story.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: carpon, ma’na asosiatif, semantik
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Andra Annisa Febriani
Date Deposited: 11 Jun 2021 07:21
Last Modified: 11 Jun 2021 07:21
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/61284

Actions (login required)

View Item View Item