BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVEL PUPUTON KARYA AAM AMILIA JEUNG NOVEL SURGA YANG TAK DIRINDUKAN KARYA ASMA NADIA (Ulikan Struktural jeung Feminisme)

Laxmidiah Sekar Ayuni Zulfikar, - (2021) BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVEL PUPUTON KARYA AAM AMILIA JEUNG NOVEL SURGA YANG TAK DIRINDUKAN KARYA ASMA NADIA (Ulikan Struktural jeung Feminisme). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1700323_Title.pdf

Download (511kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Chaper1.pdf

Download (484kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (599kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Chapter3.pdf

Download (488kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (995kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Chapter5.pdf

Download (266kB)
[img] Text
S_BD_1700323_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana pasualan ngeunaan babandingan sastra Sunda jeung sastra Indonesia dina pamarekan féminisme kana novel Puputon karya Aam Amilia jeung novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Téori nu digunakeun nyaéta téori struktur jeung féminisme. Kalayan tujuan ieu panalungtikan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun hal-hal anu aya dina novel Puputon jeung novel Surga yang Tak Dirindukan nyaéta: 1) struktur carita novel Puputon jeung novel Surga yang Tak Dirindukan; 2) babandingan aspék-aspék palaku utama dina novel Puputon jeung novel Surga yang Tak Dirindukan; 3) babandingan citra wanoja dina palaku utama novel Puputon jeung novel Surga yang Tak Dirindukan. Salian ti éta sumber data nu digunakeun nyaéta novel Puputon karya Aam Amilia jeung novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Satuluyna, métode nu digunakeun nyaéta métode déskriptif analitik anu ngagunakeun talaah studi pustaka. Anapon instrumen nu digunakeun dibagi dua, nyaéta instrumén pikeun ngumpulkeun data jeung instrumén pikeun ngolah data. Hasil tina panalungtikan nyaéta nyampakna struktur carita jeung aspék babandingan. Struktur nu nyampak dina ieu panalungtikan kayaning téma, fakta carita (galur, palaku/watek, jeung latar), jeung sarana sastra (judul jeung puseur sawangan). Babandingan aspék palaku utama dina dua novel nyaéta aspék fisik, aspék watek, aspék kasang tukang sosial, aspék pakasaban, jeung aspék tambahan tokoh lalaki. Babandingan citra wanoja dina palaku utama dina dua novel nyaéta citra fisik wanoja, citra psikis wanoja, citra sosial (kalungguhan di kulawarga jeung kalungguhan di masarakat). Sacara gembleng, dua novel ieu mibanda struktur nu kalintang hadéna. Ogé méré conto ka kaum wanoja dina nyinghareupan pasualan kahirupan sangkan jadi wanoja anu kuat jeung mandiri. Kecap Galeuh : citra wanoja, struktural, féminisme Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan mengenai perbandingan sastra Sunda dan sastra Indonesia dalam pendekatan feminisme pada novel “Puputon” karya Aam Amilia dan novel “Surga yang Tak Dirindukan” karya Asma Nadia. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme dan feminisme. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang ada dalam novel “Puputon” dan novel “Surga yang Tak Dirindukan” yaitu: 1) struktur cerita novel “Puputon” dan novel “Surga yang Tak Dirindukan”; 2) perbandingan aspek-aspek tokoh utama dalam novel “Puputon” dan novel “Surga yang Tak Dirindukan”; 3) perbandingan tokoh utama citra perempuan dalam novel “Puputon” dan novel “Surga yang Tak Dirindukan”. Sumber data penelitian yang digunakan adalah novel “Puputon” karya Aam Amilia dan novel “Surga yang Tak Dirindukan” karya Asma Nadia. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, serta menggunakan telaah studi pustaka. Instrumen yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu instrumen untuk mengumpulkan data dan instrumen untuk mengolah data. Hasil penelitian ini adalah adanya struktur cerita dan aspek perbandingan. Struktur dalam penelitian ini terdapat tema, fakta cerita (alur, tokoh/penokohan, dan latar), dan sarana sastra (judul dan sudut pandang). Perbandingan aspek tokoh utama dalam dua novel ini adalah aspek fisik, aspek watak, aspek latar belakang sosial, aspek pekerjaan, dan aspek tambahan tokoh lelaki. Perbandingan citra perempuan pada tokoh utama dalam dua novel ini adalah citra fisik perempuan, citra psikis perempuan, citra sosial (kedudukan di keluarga dan kedudukan pada masyarakat). Secara keseluruhan, dua novel ini mempunyai struktur yang baik. Selain itu juga memberikan contoh pada kaum perempuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan, untuk menjadi perempuan yang kuat dan mandiri. Kata kunci: citra perempuan, struktural, feminisme This research is motivated by the problem of the comparison of Sundanese literature and Indonesian literature in a feminist approach to the novel "Puputon" by Aam Amilia and the novel "Surga yang Tak Dirindukan" by Asma Nadia. As for in this study using structuralism and feminism approaches. This study aims to analyze and describe the things in the novel “Puputon” and the novel “Surga yang Tak Dirindukan”, namely: 1) the structure of the novel “Puputon” and the novel “Surga yang Tak Dirindukan”; 2) comparison of aspects of the main character in the novel "Puputon" and the novel "Surga yang Tak Dirindukan"; 3) comparison of the main character of the female image in the novel "Puputon" and the novel "Surga yang Tak Dirindukan". The research data sources used are the novel "Puputon" by Aam Amilia and the novel "Surga yang Tak Dirindukan" by Asma Nadia. Then the method used is descriptive analytic method, and uses literature review. The instruments used are divided into two, namely instruments to collect data and instruments to process data. The results of this study are the structure of the story and aspects of comparison. The structure in this study consists of themes, story facts (plot, character/characterization, and setting), and literary means (title and point of view). Comparison of aspects of the main character in these two novels are physical aspects, character aspects, social background aspects, occupational aspects, and additional aspects of male characters. Comparison of the image of women in the main characters in these two novels is the physical image of women, the psychological image of women, the social image (position in the family and position in society). Overall, these two novels have a good structure. In addition, it also provides an example for women in facing problems in life, to become strong and independent women. Keyword: the image of women, structure, feminsm

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: citra wanoja, struktural, féminisme
Subjects: L Education > L Education (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Laxmidiah Sekar Ayuni Zulfikar
Date Deposited: 29 Sep 2021 07:52
Last Modified: 29 Sep 2021 07:52
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/67554

Actions (login required)

View Item View Item