MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS WARTA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI-Multimedia SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2020/2021)

Artia Catur Utami Putri, - (2021) MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS WARTA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI-Multimedia SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1702086_Title.pdf

Download (588kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Chapter1.pdf

Download (289kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (696kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Chapter3.pdf

Download (450kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (752kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Chapter5.pdf

Download (252kB)
[img] Text
S_BD_1702086_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)
Official URL: http://repository.epi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh nulis téks warta siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Taun Ajar 2020/2021. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadékripsikeun: (1) kamampuh nulis téks warta siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Taun Ajar 2020/2021 saméméh ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning, (2) kamampuh nulis téks warta siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Taun Ajar 2020/2021 saenggeus ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning, (3) bédana kamampuh nulis téks warta siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Taun Ajar 2020/2021 saméméh jeung saenggeus ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning. Métode nu dipaké nyaéta studi kuasi ékspérimén kalawan ngagunakeun désain pretest jeung posttest. Téhnik nu dipaké mangrupa téknik tés ka siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Taun Ajar 2020/2021 nu jumlahna 35 siswa. Hasil tina ieu panalungtikan nulis téks warta nyaéta; (1) kamampuh nulis téks warta siswa saméméh ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning can mampuh kayalan rata-rata peunteun 62.37, (2) kamampuh nulis téks warta siswa saeunggeus ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning mampuh kalayan rata-rata peunteun 84.17, (3) aya béda nu signifikan kamampuh nulis téks warta siswa saméméh jeung saenggeus ngagunakeun modél pangajaran Problem Based Learning. Tina hasil uji hipotésis Paired Sample Test (t-test), hasil t itung nyaéta -10.64 kalayan signifikansi (Sig. 2-tailed) 0.000. Nilai signifikansi 0.000 ≤ 0.05, hartina H1 ditarima atawa H0 ditolak. Ku kituna, bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Problem Based Learning bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis téks warta siswa kelas XI-Multimedia di SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2020/2021. Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya kemampuan menulis teks berita siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan menulis teks berita siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 sebelum menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, (2) kemampuan menulis teks berita siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 sesudah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, (3) perbedaan kemampuan menulis teks berita siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kuasi eksperimen dengan menggunakan desain pretest dan posttest. Teknik yang digunakan merupakan teknik tes yang diberikan kepada siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 yang berjumlah 35 siswa. Hasil dari penelitian menulis teks berita yaitu: (1) kemampuan menulis berita siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning masih belum mampuh dengan rata-rata nilai 62.37, (2) kemampuan menulis berita siswa sesudah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning sudah mampuh dengan rata-rata nilai 84.17, (3) ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks berita siswa sebelum dan sesudah mengggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Hasil uji hipotésis Paired Sample Test (t-test), hasil uji t hitung yaitu -10.64 dengan signifikansi (Sig. 2-tailed) 0.000. Nilai signifikansi 0.000 ≤ 0.05, artinya H1 diterima atau H0 ditolak. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning bisa meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung Tahun Ajaran 2020/2021. The background of this study is the lack of ability to write news texts of students of class XI-Multimedia SMK 4 Bandung School Year 2020/2021. This study aims to describe: (1) the ability to write news text of students of class XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung School Year 2020/2021 before using problem based learning model, (2) the ability to write news texts of grade XI-Multimedia smk 4 bandung students in the 2020/2021 school year after using the Problem Based Learning model, (3) the difference in the ability to write news texts of students of grade XI-Multimedia SMK 4 Bandung School Year 2020/2021 before and after using the Problem Based Learning model. The method used in this study is a quasi-experimental study using pretest and posttest designs. The technique used is a test technique given to students of class XI-Multimedia SMK 4 Negeri Bandung School Year 2020/2021 which amounted to 35 students. The results of the research writing news text are: (1) the ability to write student news before using the Problem Based Learning model is still not able to with an average score of 62.37, (2) the ability to write student news after using the Problem Based Learning model has been able to with an average score of 84.17, (3) there is a significant difference between the ability to write student news text before and after using the Problem Based Learning model. Hypothetical Test Result Paired Sample Test (t-test), t count test result is -10.64 with significance (Sig. 2-tailed) 0.000. A significance value of 0.000 ≤ 0.05, meaning H1 is accepted or H0 is rejected. Therefore, it can be concluded that the Learning Model of Problem Based Learning can improve the ability to write news texts of students of class XI-Multimedia SMK 4 Bandung School Year 2020/2021.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Model Pembelajaran, Model Problem Based Learning, Menulis Teks Berita
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Artia Catur Utami Putri
Date Deposited: 09 Jun 2021 03:07
Last Modified: 09 Jun 2021 03:07
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/61219

Actions (login required)

View Item View Item