Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Anggraeni, Reni (2017) TRADISI BABARIT DI KACAMATAN BANJARSARI KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN MODÉL AJAR KAARIPAN LOKAL DI SMA : kajian sémiotik jeung étnopédagogi. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Faryono, - (2017) DONGÉNG SI KABAYAN KARANGAN M.O. KOESMAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firmansyah, Femy (2017) LÉKSIKON AKTIVITAS AWAK SAKUJUR DINA BASA SUNDA : ulikan léksiko-sémantik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Juwita, Agustina Chandra (2017) LÉKSIKON BUDAYA DINA TRADISI NGARUMAT BARANG PUSAKA DI KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN BUDAYA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratama, Tyas Agung (2017) NASKAH DRAMA MUNTANGAN ALIF KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DRAMA DI SMP/MTS (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SÉMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahayu, Rita (2017) ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL WAWACAN HIKAYAT HASAN ṢOIG BAṢRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA WAWACAN DI SMA KELAS XII. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ramadhan, Mardian Chindra (2017) ANALISIS PRAGMATIK JEUNG STILISTIK DINA NASKAH DRAMA “KALANGKANG” KARYA NAZARUDDIN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiani, Puspa Endah (2017) ISTILAH ANYAMAN AWI DI DÉSA CIKITU KECAMATAN PACÉT KABUPATÉN BANDUNG : kajian struktural, léksikosemantik jeung étnolinguistik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sunariah, Unay (2017) RAGAM BASA SUNDA LISAN SISWA KELAS XI SMAN I CIBUNGBULANG KACAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR : ulikan adegan leksikal jeung morfologis. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Tue Apr 16 17:53:38 2024 WIB.