ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL WAWACAN HIKAYAT HASAN ṢOIG BAṢRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA WAWACAN DI SMA KELAS XII

Rahayu, Rita (2017) ULIKAN FILOLOGI JEUNG STRUKTURAL WAWACAN HIKAYAT HASAN ṢOIG BAṢRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA WAWACAN DI SMA KELAS XII. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1502349_Title.pdf

Download (214kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Abstract.pdf

Download (388kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Table_Of_Content.pdf

Download (393kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Chapter1.pdf

Download (319kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (741kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Chapter3.pdf

Download (450kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (746kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Chapter5.pdf

Download (298kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Bibliography.pdf

Download (242kB)
[img] Text
T_BBS_1502349_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dilaksanakeun ku lantaran loba naskah Sunda nu can kamangpaatkeun eusina lantaran dianggap sakral ku masarakatna. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta: 1) ngadéskripsikeun naskah; 2) transliterasi naskah; 3) ngadéskripsikeun struktur naskah wawacan; jeung 4) ngamangpaatkeun hasilna jadi alternatif bahan pangajaran maca wawacan. Ieu panalungtikan kaasup kana panalungtikan kualitatif nu maké métode déskriptip. Téhnik nu dipaké nyaéta studi pustaka kana naskah Wawacan Hikayat Hasan Ṣoig Baṣri. Analisis wawacan dimimitian ku ngadéskripsikeun raratan naskah, wangun naskah, jeung tanda dina naskah. Tina hasil transliterasi aksara Pégon kana aksara Latén, naskah Wawacan Hikayat Hasan Ṣoig Baṣri disusun ku 1.381 pada jeung 31 kali ganti pupuh. Tina struktur formal katitén kasalahan-kasalahan dina guru wilangan, guru lagu, jeung guru gatra, sarta kapanggih aya lima sasmita pupuh tina tujuh pupuh nu dipaké. Struktur naratif naskah ngawengku: 1) palaku nu ngalalakon nya éta 26 urang; 2) watek palaku dumasar fisik jeung sikep; 3) latar carita anu ngawengku waktu, suasana jeung tempat nu dibagi jadi salapan tempat; 4) galur carita nya éta galur mérélé nu dibagi jadi tujuh épisode; 5) téma carita nu nyaritakeun usaha saurang jalma nu soson-soson dina ngahontal kahayangna; 6) puseur sawangan pangarang nya éta jalma katilu-teu kawatesanan lantaran nyaritakeun sagala nu kajadian sacara gembleng tina sawangan palaku nu béda, jeung 7) gaya basa nu dipaké dina ieu wawacan salian ti basa Sunda nu ngawengku babasan, paribasa, jeung purwakanti aya ogé sababaraha istilah tina bahasa Arab. Satuluyna hasil ieu panalungtikan dimangpaatkeun pikeun alternatif bahan pangajaran maca wawacan di SMA kelas XII. ;--- Penelitian ini dilakukan karena banyak naskah Sunda yang belum dimanfaatkan akibat dianggap sakral oleh masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan naskah, 2) mengalihaksarakan, 3) mendeskripsikan struktur naskah wawacan, dan 4) memanfaatkan hasilnya untuk menjadi alternatif bahan ajar membaca wawacan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka terhadap sumber primer yang berupa naskah Wawacan Hikayat Hasan Ṣoig Baṣri. Analisis wawacan ini dimulai dengan mendeskripsikan asal-usul naskah, bentuk naskah, dan tanda pada naskah. Naskah ini terdiri dari 1.381 pada dengan 31 kali ganti pupuh. Untuk analisis Struktur formal meliputi analisis patokan pupuh dan terdapat lima sasmita pupuh dari tujuh pupuh yang dipakai. Struktur naratif naskah Wawacan Hikayat Hasan Ṣoig Baṣri meliputi: 1) tokoh yang diceritakan terdiri dari 26 orang; 2) watak dari setiap tokoh dilihat dari segi fisik dan sikap; 3) latar yang terdiri dari waktu, tempat dan suasana yang dibagi menjadi sembilan tempat ; 4) alur cerita yaitu alur maju yang terdiri dari tujuh episode; 5) téma cerita yaitu usaha/perjuangan seseorang yang bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya dan tidak lupa selalu berdo’a sehingga dimudahkan urusannya; 6) sudut pandang penulis sebagai orang ketiga serba tahu yang bebas menceritakan setiap tokoh dan kejadian secara gamblang; dan 7) gaya basa yang dipakai dalam naskah ini kebanyakan memakai Bahasa Sunda yang terdiri dari babasan, paribasa, dan purwakanti serta beberapa kata bahasa Arab. Hasil analisis ini dimanfaatkan untuk menjadi alternatif bahan ajar membaca wawacan di kelas XII. ;--- This research is based because many Sundanese manuscripts that have not been utilized due to considered sacred by society. The purpose of this research is: 1) describing a text; 2) translating; and 3) describing the structure of reading text. This research is cualitative research, using the description method and the literature study technique to the primary source. This anlysis text start with describing the origin of the text, the form of the text, and the characteristic of the text. based on translating, the text is contain of 1.381 verse and 31 times change of pupuh. The formal structure analysis contain of the mistake of guru lagu and guru wilangan, the mistake of guru gatra and there are five sasmita pupuh from seven pupuh used. The structure of text Wawacan Hikayat Hasan Ṣoig Baṣri are: 1) 26 characthers 2) the characteristic of the characters based on physically and the attitude; 3) the setting contain of time and place which divided into nine place; 4) plot of the story: contain seven episode; 5) theme of story is the struggle of someone to achieve his dream; 6) the writer’s point of view as the third person who tells each characters and the events frelly and clearly; 7) the usage of literary style ini the text is mostly using Sundanesse which is contain of babasan, paribasa and purwakanti and there is also a few of Arabian’s word. The results of this analysis is used to be an alternative reading materials wawacan in class XII.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil: T BBS RAH u-2017; Pembimbing: I. Ruhaliah, II. Dedi Koswara; NIM: 1502349.
Uncontrolled Keywords: Filologi, Transliterasi, Struktural, Wawacan, Philology, Transliteration, Structure, Wawacan
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 04 Dec 2018 03:06
Last Modified: 04 Dec 2018 03:06
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32427

Actions (login required)

View Item View Item