LÉKSIKON BUDAYA DINA TRADISI NGARUMAT BARANG PUSAKA DI KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN BUDAYA DI SMA

Juwita, Agustina Chandra (2017) LÉKSIKON BUDAYA DINA TRADISI NGARUMAT BARANG PUSAKA DI KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN BUDAYA DI SMA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1502955_Title.pdf

Download (97kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Abstract.pdf

Download (342kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Table_of_content.pdf

Download (264kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Chapter1.pdf

Download (230kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (322kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Chapter3.pdf

Download (245kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (650kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Chapter5.pdf

Download (140kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Bibliography.pdf

Download (141kB)
[img] Text
T_BBS_1502955_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (688kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu tésis ngaguar ngeunaan léksikon budaya nu aya dina tradisi Ngarumat Barang Pusaka anu dilaksanakeun di Kabupatén Bandung unggal bulan Mulud atawa Rabi’ul Awwal. Udagan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngaguar léksikon budaya anu digunakeun dina tradisi Ngarumat Barang Pusaka, satuluyna dijadikeun alternatif pikeun bahan pangajaran. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métodeu déskriptif. Téhnik nu digunakeun pikeun ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nyaéta obsérvasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Anu jadi sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta léksikon budaya nu aya dina tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Désa Lebakwangi-Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupatén Bandung. Dumasar hasil panalungtikan kajawab sababaraha pasualan anu geus dirumuskeun saméméhna, diantarana nyaéta (1) wangun léksikon budaya nu aya dina tradisi Muludan di Désa Lebakwangi-Batukarut kabagi jadi opat wangun, nyaéta kecap salancar 55%, kecap kantétan 15%, kecap rajékan 95, jeung kecap rundayan 21% (2) sakabéh data miboga harti léksikal tapi, ngan 42 atawa 80% léksikon budaya anu boga harti kultural dina tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Désa Lebakwangi-Batukarut, Jeung (3) bahan pangajaran maca pedaran budaya anu dijieun tina léksikon budaya nu aya dina tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Désa Lebakwangi-Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupatén Bandung.;---Tesis ini merupakan kajian mengenai kosa kata atau leksikon yang digunakan dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka yang rutin dilaksanakan di di Kabupaten Bandung setiap bulan Mulud atau Rabi’ul Awwal. Tujuan penelitian ini ialah untuk membahas leksikon budaya yang digunakan dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Désa Lebakwangi-Batukarut, yang kemudian dijadikan sebagai alternatif sumber belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah leksikon budaya yang ada dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Desa Lebakwangi-Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian, terjawab beberapa persoalan yang sudah dirumuskan sebelumnya, yaitu (1) bentuk leksikon budaya dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Desa Lebakwangi-Batukarut terbagi menjadi empat bentuk, yaitu, kata dasar 55%, kata majemuk 15%, kata ulang 9%, dan kata berimbuhan 21%, (2) semua data memiliki arti leksikal, tapi hanya 42 atau 80% leksikon budaya yang memiliki arti kultural dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Desa Lebakwangi-Batukarut, dan (3) bahan pembelajaran membaca bahasan budaya yang dibuat dari leksikon budaya yang terdapat dalam tradisi Ngarumat Barang Pusaka di Desa Lebakwangi-Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. ;---This tesis is a study of vocabulary or lexicon that used in the tradition Ngarumat Barang Pusaka which routinely held in Bandung Regency every Mulud or Rabi’ul Awwal (the Prophet Muhammad SAW’s month of birth). This research had a purpose to describe cultural lexicons which used in Ngarumat Barang Pusaka tradition in Bandung Regency, then make it as alternative learning resources. The method techniques which used to collect data are observation, interviews, and documentation. Data in this study is a cultural lexicon that exists in the tradition of Ngarumat Barang Pusaka Lebakwangi-Batukarut Village, Arjasari District, Bandung Regency. The results of this study showed that: (1) Parts of speech cultural lexicon in Ngarumat Barang Pusaka tradition in Lebakwangi-Batukarut village showed four parts, they are kata dasar 55%, kata majemuk 15%, kata ulang 9%, and kata berimbuhan 21%, (2) all datas has a lexical meaning, but only 42 or 80% cultural lexicon have a cultural meaning in Ngarumat Barang Pusaka Tradition, and (3) learning materials read cultural discussion from the cultural lexicon contained in the Muludan tradition in Lebakwangi-Batukarut Village Arjasari District Bandung Regency.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS JUW l-2017; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Ruhaliah; NIM : 1502955.
Uncontrolled Keywords: Léksikon budaya, ngarumat barang pusaka, cultural lexicon.
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology
L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 17 Dec 2018 02:17
Last Modified: 17 Dec 2018 02:17
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32705

Actions (login required)

View Item View Item