RAGAM BASA SUNDA LISAN SISWA KELAS XI SMAN I CIBUNGBULANG KACAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR : ulikan adegan leksikal jeung morfologis

Sunariah, Unay (2017) RAGAM BASA SUNDA LISAN SISWA KELAS XI SMAN I CIBUNGBULANG KACAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR : ulikan adegan leksikal jeung morfologis. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
T_BBS_1503242_Title.pdf

Download (70kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Abstract.pdf

Download (286kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Table_of_content.pdf

Download (223kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Chapter1.pdf

Download (238kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (457kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Chapter3.pdf

Download (247kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (424kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Chapter5.pdf

Download (148kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Bibliography.pdf

Download (280kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (213kB)
[img] Text
T_BBS_1503242_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (259kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun ragam basa Sunda lisan siswa kelas XI SMAN 1 Cibungbulang Kacamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, anu nyoko kana adegan leksikal, adegan morfologis, jeung faktor-faktor nu mangaruhan ayana campur kode. Ieu panalungtikan maké pamarekan kualitatif kalawan métode deskriptif nu ngagunakeun purposive sampling, nangtukeun 16 urang siswa ti kelas XI IPA jeung IPS nu maké basa Sunda lisan dina situasi nonformal. Data dikumpulkeun maké téhnik observasi, ngarékam paguneman siswa nu satuluyna ditranskripsikeun, sarta ngagunakeun angkét pikeun maluruh faktor-faktor nu mangaruhan ayana campur kode. Cara ngolah data ngagunakeun téhnik unsur langsung. Hasil panalungtikan kapanggih unsur léksikal nu mangrupa kecap saharti (sinonim) aya 14 kecap jeung kecap wancahan nu mangrupa kecap tingkesan, singgetan, jeung tangkesan. Ragam basa Sunda lisan téh umumna (5,39%) mangrupa kecap panambah, kecap pananya (2,27%), kecap panyeluk (3,13%). Adegan morfologis ragam lisan siswa umumna (15,66%) mangrupa kecap rundayan, kecap rajékan (2,27%), pangsaeutikna kecap kantétan (0,85%). Campur kode nu kapanggih umumna (55,81%) tina basa Indonésia, anu pangsaeutikna (2,32%) asalna tina basa Jawa jeung Arab, tina basa Betawi jeung Inggris masing-masing (16,27%), tina basa Slang (6,97%). Faktor-faktor nu mangaruhan ayana campur kode (88%) pangaweruh siswa nu hésé néangan kecap-kecap nu merenah dina basa Sunda (88%) dina nyarita sapopoé ngagunakéun basa campuran (Indonesia jeung Sunda), sarta (56,8%) asal séké sélér bapana lain ti Sunda. ;---Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam bahasa Sunda lisan yang digunakan oleh siswa kelas XI SMAN I Cibungbulang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan kata bahasa Sunda ragam lisan dalam struktur leksikal dan struktur morfologis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi campur kode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan menentukan 16 orang siswa dari kelas XI IPA dan IPS. Sumber data dalam penelitian ini adalah para siswa yang menggunakan bahasa Sunda lisan dalam situasi nonformal. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, merekam percakapan siswa dan angket. Unsur leksikal yang ditemukan merupakan 14 kata sinonim dan penyingkatan kata berjumlah 17. Ragam bahasa Sunda lisan pada umumnya (5,39%) merupakan kecap panambah, kecap pananya (2,27%), dan kecap panyeluk (3,12%). Berdasarkan bentuk morfologis ragam lisan pada umumnya (15,66%) merupakan kecap rundayan, (2,27%) kecap rajékan dan (0,85%) kecap kantétan. Campur kode yang dilakukan pada umumnya berasal dari kosakata bahasa Indonesia sebanyak (55,81%), dari bahasa Betawi dan bahasa Inggris masing-masing (16,27%), dari bahasa Slang (6,97%), serta dari bahasa Jawa dan bahasa Arab masing-masing (2,32%). Faktor penyebab terjadinya campur kode adalah (88%) siswa menyatakan sulit mendapatkan padanan kata yang tepat dalam bahasa Sunda, (88%) siswa dalam melakukan komunikasi menggunakan bahasa campuran (bahasa Indonesia dan bahasa Sunda), serta (56,8%) asal suku orang tua siswa bukan dari suku Sunda.;---The study aims to describe The Sundanese word verbal variety used by the eleventh grade’s students of SMAN I Cibungbulang, Cibungbulang District Bogor Regency. This study focuses more on the uses of The Sundanese word verbal variety in lexical and morphological structures, as well as factors affecting code mixing.The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. For data collecting techniques, the writer records the students' conversations and transcribe them while the questionnaire technique is used to determine the factors causing the interference code. Sampling technique in this research used purposive sampling with 16 students from eleventh’s grade from natural and social programs. From the data analysis was found that 302 sentences consisting of 352 words used by students during the conversation. Of the total words were found that The Sundanese word verbal variety consist of interjection (kecap panyeluk) (3,31%), adders (kecap panambah) (5,39%), and the question words (2,27%). Based on the formation of word (morphological process) was found the Sundanese word verbal variety, which in general form of affixed words (rundayan) (15,66%), repetitious words (rajékan) (2,27%), conjunctions (kantétan) (0,85%), and the abbreviations (4,84%). The vocabulary of the most mixed code comes from the Indonesian vocabulary (55,81%). From the analysis of the questionnaires indicated that the factors causing the mixed code were (88%) said it was difficult to get the exact equivalent of the word in Sundanese language, (88%) in communication using mixed language (Indonesian and Sundanese languages),(56,8%) from tribe of students father is not from Sundanese tribe.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : T BBS SUN r-2017; Pembimbing : I. Nunuy, II. Yayat Sudrayat; NIM : 1503242.
Uncontrolled Keywords: Ragam basa Sunda lisan, adegan léksikal, adegan morfologis, campur kode, ragam bahasa Sunda lisan, leksikal, morfologis, campur kode, Sundanese Language variety, lexical scenes, morphological scenes.
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology
L Education > L Education (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 20 Dec 2018 02:17
Last Modified: 20 Dec 2018 02:17
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32811

Actions (login required)

View Item View Item